6.8. Munkabér elszámolása, kifizetése

 

A bérfizetés formája. A munkabért jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában a magyar törvényes pénznemben (forintban) kell megállapítani és
kifizetni, utalványban vagy más formában fizetni tilos. E rendelkezés nem zárja ki azt,
hogy a munkáltató kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása
alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára
átutalja.

Munkaviszonyra vonatkozó szabály természetbeni munkabért állapíthat meg
olyan árucikkben vagy szolgáltatásban, amely a munkavállaló és családtagjai
szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá. A természetbeni munkabér a pénzben
meghatározott munkabér húsz százalékát nem haladhatja meg. Nem adható
természetben munkabérként szeszes ital vagy más, az egészségre káros élvezeti cikk
(Mt. 154. §).

A bérfizetés időpontja. A munkavállaló részére járó munkabért, ha
munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem
rendelkezik, havonta utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni. Ha a munkaviszony
egy hónapnál rövidebb ideig tart, a munkabért a munkaviszony végén kell elszámolni
és kifizetni.
Ha a munkavállaló részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló
eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, azt ennek megfelelő
időpontban kell kifizetni. Előleget azonban legalább havonta ilyen esetben is
fizetni kell.

A munkabért – ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek
megállapodása eltérően nem rendelkezik – a tárgyhónapot követő hónap tizedik
napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik,
a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapokon kell kifizetni [Mt. 155. §].

A fennálló munkaviszonyában tizennégy napon belül foglalkoztatott
munkavállaló részére két hétre járó személyi alapbérét – kérésére – előre ki kell
fizetni. Az így kifizetett bért eltérő megállapodás hiányában két hónapon belül, két
részletben lehet levonni. Ha a munkavállaló munkaviszonya előbb megszűnik, a vissza
nem fizetett bér munkabéréből levonható [Mt. 156. §].

A bérfizetés helye. A munkabért a munkavállaló munkahelyén, illetve a
munkáltató telephelyén kell kifizetni. Italboltban vagy más szórakozóhelyen
munkabért csak az ott dolgozóknak lehet fizetni.
A munkabért munkaidőben kell kifizetni, kivéve, ha a munkaviszonyra
vonatkozó szabály eltérően rendelkezik.
A munkabért a munkavállalónak kell kifizetni, kivéve, ha erre mást
felhatalmaz, illetőleg bírósági vagy más hatósági határozat ebben korlátozza (Mt. 158. §).

A bérkifizetés speciális esetei. Ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos
okból nem tartózkodik a munkahelyén, illetve a munkáltató telephelyén, akkor
kérésére munkabérét a bérfizetés előtti utolsó ott töltött munkanapon kell kifizetni,
vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére megküldeni.

A munkáltató eltérő megállapodás hiányában legkésőbb a szabadság
megkezdése előtti munkanapon köteles kifizetni

– a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint

– az igénybe vett rendes szabadság idejére járó munkabért [Mt. 157.§ (2) bek.].

Ha a munkavállaló részére járó munkabér vagy annak alapjául szolgáló
eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg [Mt. 155. § (2) bek.]
és a munkaviszony a kifizetés előtt megszűnt, a munkabért a munkáltató köteles az
esedékessége napján a munkavállaló által megadott címre elküldeni. Az elküldés
költségei a munkáltatót terhelik (Mt. 157. §).

A késedelem következményei. Késedelem idejére a polgári jogi szabályokban
meghatározott kamat jár (Mt. 159. §).

A bérkifizetésről való elszámolás módja. A munkavállaló részére
munkabéréről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell
lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás helyességét, valamint a munkabérből való
levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja (Mt. 160. §).

Azokban az esetekben, amikor a munkavállalónak távolléti díj vagy
átlagkereset jár, ezek összegének számításánál az Mt. vonatkozó szabályai szerint kell
eljárni.