20.8. Önálló kereskedelmi ügynöki szerződés

Önálló kereskedelmi ügynöki szerződés

amely    létrejött    egyrészről  ……………………………………. (név,    székhely    vagy    lakcím)

képviseletében ………………….. (név és cégbeli pozíció), (a továbbiakban: Ügynök),

másrészről  ………………………  (cégnév  és  pontos  székhely)  képviseletében  (név  és

cégbeli pozíció), (a továbbiakban: Megbízó) között az alábbi feltételek szerint:

1. Az ügynök jogállása és meghatalmazása

1.1.  Az  Ügynök  a  meghatározott  földrajzi  területen  a  Megbízó  kizárólagos  képviseletét

vállalja.  Feladata  a  Megbízó  részére  üzletek  szerzése,  azaz  megfelelő  szerződő  partnerek

felkutatása és azokkal a Megbízó nevében szerződések megkötése.

1.2. Kizárólagos képviselet alatt értendő, hogy a Megbízó a meghatározott földrajzi területen

más személyt vagy társaságot üzletközvetítéssel, ügyletkötéssel az Ügynöknek kijelölt áruk és

vevők  tekintetében  nem  bíz  meg.  Maga,  illetve  cége  munkavállalói  által  azonban  jogosult

ilyen üzleteket kötni, de az Ügynök a területi jutalékhoz való jogát az ilyen ügyletek után nem

veszíti el.

2. Kijelölt áru, vevőkör és földrajzi területe

2.1.  Az  Ügynök  tevékenységét  a  Megbízó  vállalata  által  jelenleg  kínált  áruk  következő

csoportjára nézve fejti ki:

a) ………………………………………………..

b) ………………………………………………..

c) ………………………………………………..

2.2. Az Ügynök tevékenysége a következő vevőkörre terjed ki:

a) ………………………………………………..

b) ………………………………………………..

c) ………………………………………………..

2.3. A kijelölt területeken kívül az Ügynök üzletszerző tevékenységet nem folytathat.

2.4.  A  Megbízó  jelen  szerződéshez  köteles  egy  listát  mellékelni,  amely  a  kijelölt  földrajzi

területhez   tartozó   összes   olyan   ügyfél   megnevezését,   valamint   a   velük   az   e   szerződés

hatálybalépését megelőző 12 hónapban bonyolított forgalom nagyságát tartalmazza, akikkel a

Megbízó a szerződés hatálybalépésekor már tartós üzleti kapcsolatban állt.

3. Az Ügynök feladatai és jogai

3.1. Az Ügynök a lehető legjobb tudása szerint törekszik arra, hogy a meghatározott termékek

eladását a számára kijelölt területen elősegítse. Ehhez köteles a kijelölt területet rendszeresen

látogatni és a már meglévő, illetve potenciális ügyfeleket felkeresni.

 3.2. Tevékenységét az Ügynök a jóhiszeműség és tisztesség elvei alapján, a megbízó feltehető

és  számára  ismert  érdekeit  szem  előtt  tartva,  valamint  a  szakmában  általában  elfogadott

gondossággal köteles kifejteni.

3.3. Az Ügynök meghatalmazása ügyletközvetítésre szól. A Megbízó nevében szerződéseket

nem  köthet,  és  követeléseket  nem  hajthat  be.  Joga  van  azonban  ahhoz,  hogy  az  ügyfelektől

szerződéskötésre   szóló   ajánlatokat,   minőségi   kifogásokat,   elállásra   vagy   reklamációra

vonatkozó nyilatkozatokat átvegyen.

3.4.  Az  Ügynök  kötelezettségeit  személyesen  köteles  ellátni.  Más  személy  igénybevétele

kizárt.

4. A Megbízó általános kötelezettségei

4.1.  A  Megbízó  köteles  az  Ügynök  tevékenységét  minden  erejével  támogatni,  az  Ügynök

munkájához    szükséges    információkat    megadni    és    az    együttműködés,    különösen    az

utasításadás során az Ügynök gazdálkodói és szervezeti önállóságát tiszteletben tartani.

4.2. A Megbízót különösen az alábbi részkötelezettségek terhelik:

a)  Az  Ügynök  haladéktalan  értesítése  az  Ügynök  által  közvetített  szerződések  elfogadásáról

vagy  elutasításáról,  illetve  az  Ügynök  által  kötött  vagy  közvetített  üzletek  részben  vagy

egészben történő nem teljesítéséről.

b)  Az  Ügynöknek  minden,  a  kijelölt  vevőkörrel  tartozó  ügyféllel  és  érdeklődővel  folytatott

levelezése  másodpéldányának  átadása,  valamint  az  Ügynök  minden,  a  kijelölt  vevőkörhöz

tartozó személlyel történő üzleti kapcsolatfelvételről való értesítése, ha a kapcsolatfelvétel az

Ügynök közreműködése nélkül történik.

c) Az Ügynök kellő időben való értesítése valamennyi, a szerződést érintő kérdésben.

5. Jutalékköteles ügyletek

5.1.  Az  Ügynök  jutalékra  jogosult  minden  olyan  üzlet  után,  amelyet  az  ügynöki  jogviszony

fennállása alatt a Megbízó nevében köt, illetve a Megbízónak közvetít.

5.2.  Amennyiben  az  üzletet  az  ügynöki  jogviszony  megszűnése  után  kötik  meg,  az  Ügynök

csak akkor jogosult jutalékra, ha:

a)  az  üzlet  létrejötte  túlnyomórészt  az  Ügynök  ügynöki  szerződés  fennállta  alatt  kifejtett

tevékenységére vezethető vissza, és az üzletet az ügynöki szerződés megszűnése utáni 8 héten

belül megkötik, vagy

b) az ügyfél – (1) bekezdés szerinti jutalékkötelesnek minősülő – üzlet megkötésére irányuló

ajánlata a Megbízóhoz az ügynöki szerződés megszűnése előtt megérkezik.

6. A jutalék nagysága

6.1. A jutalék nagysága a jutalékalap 5%-a.

6.2.  A  jutalékalapot  az  ügyfél  által  a  Megbízónak  fizetendő  vételár  képezi,  melyből  az  áfa

összege levonásra kerül. Ugyancsak csökkenti a jutalékalapot az ügyfélnek a szerződéskötés

időpontjában  adott  árengedmény  (kivéve  a  készpénzfizetési  engedményt)  és  a  szállítás  azon

 7. Mennyiségi bónusz és egyéb juttatások

7.1. Amennyiben a jutalékalap éves összesített értéke a következő összegeket meghaladja, az

Ügynöknek a túllépő összegből a következő bónusz jár:

10 millió forint és 20 millió forint közötti összeg esetében …..%,

20 millió forint és 30 millió forint közötti összeg esetében …..%.

7.2.  A  jutalék  megfizetésével  az  Ügynök  minden  általános  üzleti  kiadása  ellentételezve  van,

hacsak a Megbízó a költségek viselését előzetesen írásban nem vállalta.

8. A jutalékigény keletkezése és megszűnése

8.1. A jutalékra való jogosultság abban az időpontban és olyan mértékben keletkezik, amilyen

időpontban és mértékben az ügyfél fizet. A fizetés akkor minősül megtörténtnek, ha a vételár

a Megbízó számlájára befolyt.

8.2.  Az  Ügynök  jutalékigénye  keletkezését  nem  érinti,  ha  Megbízó  az  üzletet  később  nem,

vagy nem úgy teljesíti, ahogy a szerződésben megkötötték.

9. A jutalék elszámolása és fizetése

9.1.   A   Megbízó   köteles   a   keletkezett   jutalékigényről   naptári   hónaponként   elszámolást

készíteni  és  a  keletkezett  jutalékot  legkésőbb  az  elszámolási  hónapot  követő  hónap  10.

napjáig az Ügynöknek megfizetni.

9.2.  Ha  az  Ügynök  áfa-fizetésre  kötelezett,  a  jutalék  összege  után  –  az  elszámolásban  külön

kimutatott – áfa is jár neki.

10. A Megbízó egyéb kötelezettségei

10.1. A Megbízó az Ügynöknek a következő anyagokat adja át ingyenesen …………………………………

(áruminta,  árlista,  ügyféllista,  reklámanyagok  stb.).  Az  átadott  anyagok  a  rendeltetésszerű

elhasználódásig a Megbízó tulajdonában maradnak.

10.2.  A  Megbízó  megengedi  az  Ügynöknek,  hogy  tevékenysége  gyakorlásához,  különösen

reklámtevékenységhez, a Megbízó cégnevét és egyéb üzleti jelzőit felhasználja, amennyiben

ennek során ügynöki jogállására világosan utal.

11. Szerződés ideje alatti versenytilalom

11.1.   Az   Ügynök   köteles   a   szerződés   ideje   alatt   a   Megbízóval   szemben   mindennemű

versenytől tartózkodni. Az Ügynök kijelenti és vállalja, hogy olyan vállalkozásokat, amelyek

a   Megbízó   vállalatával   konkuráló   termékeket   gyártanak,   vagy   forgalmaznak,   a   kijelölt

területen  vagy  azon  kívül  sem  kereskedelmi  ügynökként,  sem  egyéb  jogviszony  keretében

képviselni  nem  fog.  Az  e  bekezdésben  foglalt  versenytilalom  alól  a  Megbízó  által  adható

kivétel csak írásban érvényes.

mellékköltségei (csomagolás, posta- és fuvarköltség vám,összeszerelésért járó

ellenszolgáltatás), melyeket a Megbízó az ügyfélnek külön kimutatva leszámláz.

11.2.   Az   Ügynök   kijelenti,   hogy   e   szerződés   hatálybalépésekor   csak   az   e   szerződés

mellékletében  felsorolt  vállalkozások  részére  végez  forgalomközvetítői  tevékenységet.  A

szerződés hatálybalépése után az Ügynök haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni, ha más

Megbízó   részére   forgalomközvetítői   tevékenység   megkezdését   tervezi.   Az   értesítésnek

tartalmaznia kell a másik megbízó nevét, címét, valamint a kijelölésre szánt árukat, földrajzi

területet és ügyfélkört.

12. Szerződés utáni versenykorlátozás

12.1.  Jelen  szerződés  megszűnése  után  az  e  szerződésben  meghatározott  versenytilalom  a

megszűnéstől  számított  két  évig  még  érvényben  marad  azzal  a  különbséggel,  hogy  az  az

Ügynöknek    kijelölt    földrajzi    területre    és    vevőkörre,    valamint    azokra    a    termékekre

korlátozódik, melyeket az Ügynök a szerződés megszűnése időpontjában értékesített.

12.2. A szerződés utáni versenykorlátozás időtartamára az Ügynök a Megbízótól havi díjazást

kap.  Ennek  összege  a  szerződés  megszűnését  megelőző  két  évben  kapott  havi  átlagjutalék

¼%-a,   melyet   a   Megbízó   a   hónap   lejártával   tartozik   megfizetni.   A   szerződés   utáni

versenykorlátozásért kapott díjazás a kiegyenlítéshez való jogot nem érinti.

13. A szerződés felmondása

13.1.  Jelen  szerződést  a  felek  határozatlan  időre  kötik.  A  szerződést  a  naptári  hónap  végére

bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idő:

a) a szerződés első évében 1 hónap;

b) a szerződés második évében 2 hónap;

c) a szerződés 3-5 évében 3 hónap;

d) a szerződés hatodik évétől kezdve 6 hónap.

13.2. A szerződést bármelyik fél felmondási idő betartása nélkül felmondhatja, ha a másik fél

e   szerzősében   vállalt,   vagy   a   2000.   évi   XCVII.   törvényben   lefektetett   kötelezettségeit

súlyosan megszegi. Ilyen súlyos kötelezettségszegés különösen, ha:

a) az Ügynök üzletszerzésre irányuló törekvési kötelezettségének huzamosabb ideig nem tesz

eleget,

b)  a  Megbízó  jutalékfizetési  kötelezettségének  sorozatosan  nem,  vagy  csak  figyelmeztetés

után tesz eleget;

c) az Ügynök az e szerződés 13. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt versenytilalom ellen vét.

14. Bírósági illetékesség

Az  ebből  a  szerződésből  eredő  összes  jogvitára  –  a  pertárgy  értékének  függvényében  -

kizárólag  a  Megbízó  székhelyén  hatáskörrel  bíró  elsőfokú,  illetve  másodfokú  bíróság  az

illetékes.

Mindkét fél megkapta a másik fél által aláírt szerződés egy példányát.

Budapest, 0000. ………………

 

…………………………                          …………………………..

Megbízó                                            Ügynök