Titoktartási kötelezettség esetei

1. Az Mt. szerint a munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot a Ptk. 81. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személyekkel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel járna [Mt. 103. § (3) bek.].

Az illetéktelen személyre nézve az Mt. nem ad iránymutatást. Enélkül is kézenfekvő azonban, hogy a felügyeleti vagy ellenőrzésre jogosult személy ilyennek nem tekinthető, velük szemben tehát a vizsgált adatok körébe eső információk közlése nem tagadható meg. Ugyancsak nem minősül a most tárgyalt munkavállalói kötelezettség megsértésének, ha valaki közérdekű bejelentés során, például bűncselekmény leleplezése érdekében hivatkozik üzleti titokra vagy munkakörében megismert egyéb adatra, tényre. Nem minősül természetesen a tárgyalt kötelezettség megszegésének az sem, ha a munkavállaló bírósági vagy más hatósági eljárás során hivatkozik ezekre az adatokra, feltéve, hogy azok közlése az ügy eldöntéséhez szorosan hozzátartozik.

2. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

3. Az üzleti titok és a közlési tilalom közötti különbség egyébként a védett érdek eltérő súlyában jelentkezik. Bár ezekben az esetekben csak a munkajogi felelősség szabályai alkalmazásának lehet helye, az előbbi megsértése általában súlyosabban esik latba az elbírálás során.