A cikkben szeretnénk bemutatni azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az idei évtől elérhető lett az adóalap-csökkentés, a véglegesen behajthatatlan követelések esetén. Az adóalap-csökkentés a feltételek megvalósulása esetén önellenőrzés keretében hajtható végre. Nemcsak a hitelezőt, de az adós vevőt is érinti az elszámolása.

Behajthatatlan követelések

A számviteli törvény definíciójától eltérően határozzuk meg a behajthatatlan követelések fogalmát. Csak a már biztosan nem megtérülő követelések felelnek meg a kapcsolódó jogszabálynak, és csak az alábbi okok alapján lehet a tartozást minősíteni:

  • az adós ellen vezetett végrehajtás során nem találnak fedezetet a követelésre, vagy csak részben fedezi a követelést
  • a tartozás elengedésre került csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során
  • amennyiben már eltelt 2 év a felszámolás kezdő időpontja óta, a felszámoló írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a tartozásra nincs fedezet
  • a követelésre nem nyújt fedezetet a felszámolás, adósságrendezési eljárás befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz.

A követelés nem lehet fordított adózás aló eső ügyletből származó, és mindenképp fennálló követelésnek kell lennie.

Önellenőrzéshez szükséges dokumentumok

A behajtási eljárásról szóló dokumentumokat össze kell gyűjteni, és az önellenőrzés jóváhagyásakor az adóhatóságnak át kell adni. A hitelezőnek igazolnia kell azt is, hogy mindent megtett a behajtás érdekében.

A kapcsolt viszony kizáró ok

Az adós és a hitelező nem állhatnak kapcsolt viszonyban. A kapcsolt vállalatok nem csökkenthetik adóalapjukat, és azok sem, akik között névre szóló tulajdonosi jogviszony áll fenn, illetve az egyik fél nem lehet a másiknak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja. A felek között nem lehet munkaviszony, vagy azzal egyenértékű jogviszony, és nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

Akkor sem csökkenthető az adóalap, ha a felek függetlenek ugyan, de korábbiakban kapcsolt felek voltak.

Adóalap-csökkentés az adósnál is

A hitelező értesíti az adóst, hogy az adóalap módosításra kerül. Ha az adós időközben jogutód nélkül megszűnt, akkor mentesül az értesítési kötelezettség alól. Az értesítés alapján az adós is csökkenti a levonható adóját.

Az adóalap-csökkentés egyéb kizáró okai

Az eredeti ügylet idején és az adóalap csökkentésekor a hitelező nem állhat csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt. Az adós sem állhat az ügylet idején egyik említett eljárás alatt, és nem szerepelhet az ügylet idején és a megelőző évben a nagy összegű adóhiánnyal/adótartozással rendelkezők között, valamint nem lehetett törölve az adószáma. Kizáró ok még, ha a NAV tájékoztatást adott az ügylet időpontjáig a hitelező részére arról, hogy az adós nem teljesíti adókötelezettségét.

A követelés megtérítésének esedékessége óta el kell telnie minimum 1 évnek. Nem fedezheti bankgarancia, kezességvállalás, vagy biztosítás. Magánszemélyekkel szemben fennálló ügyleteknél nincs lehetőség az adóalap-csökkentésre, csakis adóalany vevőknél. A követelés elévülésén túl nem érvényesíthető az adólap-csökkentés.

Nyilatkozat az adólap-csökkentés után

A partner értesítése és az önellenőrzés végrehajtása után nyilatkozatot kell tenni a NAV felé. Ebben szerepelnie kell

  • a behajthatatlanság okának,
  • az érintett számla sorszámának,
  • az adóalap-csökkentés összegének,
  • az adós nevének és adószámának,
  • valamint annak, hogy az ügylet ellenértéke nem térül meg más módon.

Ha végül a vevő később fizet, akkor újra önellenőrzést kell végezni és újra nyilatkozatot kell beadni a NAV-hoz.