1.2. Az elévülés intézménye

Az adóhatóságot a vagyonvizsgálat lefolytatásában nemcsak az illetékességi, hatásköri szabályok befolyásolják, hanem jelentős időbeli korlátot szab az ellenőrzésnek az elévülési idő is. Az ellenőrzést ugyanis az adó megállapításához való jog elévülési idején belül kell lefolytatni. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Az adóhatóság 2008. évben a magánszemély terhére a 2001. évben megszerzett és esetlegesen be nem vallott jövedelme tekintetében már nem indíthat adóellenőrzést, és nem állapíthat meg adót. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor az adó-megállapításhoz, illetőleg a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb, mint hat hónap van hátra

A bíróság által jogerősen megállapított adócsalás, a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, a társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség megsértése, csalás, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzése esetén, ha azt adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el, az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül

Ha az adóhatóság határozatát a bíróság felülvizsgálja, a másodfokú bírósági határozat jogerőre emelkedésétől a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig, felülvizsgálati kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig az adó megállapításához való jog elévülése nyugszik.

Az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Az elévülést az adóhatóság hivatalból köteles figyelembe venni. A vagyonvizsgálat lefolytatása során az adóhatóságnak joga van az elévülési időn túli időre is vizsgálatot végezni, ha az adózó a nyilatkozata szerint a vagyongyarapodás forrását az elévülési időn kívül szerezte. Adókötelezettséget elévülési időn túlra nem állapíthat meg.