A törvény fogalom-meghatározása szerint kereskedelmi ügynök az, aki díjazás ellenében állandó jellegű megbízás alapján áruk adásvételét vagy az árukra vonatkozó más szerződést közvetít, ide értve azt is, ha a szerződés akár a megbízó nevében, akár saját nevében a megbízó javára való megkötésére is jogosult.

A kereskedelmi ügynök tevékenységét vagy munkaviszonyban, de jellemzően inkább megbízás alapján látja el. Önállónak az a kereskedelmi ügynök minősül, aki nem munkaviszony alapján végez kereskedelmi ügynöki tevékenységet. A két foglalkoztatási forma elkülönítéséhez újra vissza kell nyúlni a munkaviszony-polgári jogi jogviszony elkülönítő ismérveihez. Az elhatárolás így is nehéz, hiszen az önálló kereskedelmi ügynök is bizonyos fokig beépül a képviselt vállalat eladási és értékesítési rendszerébe, a megbízó utasításait részben köteles végrehajtani, és a megbízó felé tájékoztatásra kötelezett. Célszerű ezért már a jogviszony létesítésekor átgondolni, hogy a foglalkoztató utasításadási, és irányítási joga milyen terjedelmű lesz, a tevékenységgel járó kockázatot melyik fél viseli, milyen lesz a díjazás módja, a költségek viselése hogyan alakul, s a jogügyletet e szerint alkalmazotti vagy önálló kereskedelmi ügynöki formában létesíteni. Önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység csak kereskedelmi ügynöki szerződés alapján végezhető. A kereskedelmi ügynöki szerződés érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges. Ez a törvény kógens rendelkezése, ettől tehát a felek nem térhetnek el. Amennyiben a szerződés írásba foglalásra nem kerül, a semmisség szabályai [Ptk. 217. § (1) bekezdés] alkalmazandók.érvényes lesz [Ptk. 218. § (3) bekezdés]. Rendes felmondás esetén a törvény minimális felmondási időket is meghatároz. Rövidebb felmondási időben a felek nem állapodhatnak meg, kivéve, ha a kereskedelmi ügynök nem fő tevékenységként végzi e tevékenységet. A felmondási idő a szerződés első évében 1 hónap, második évében 2 hónap, a harmadik és az azt követő években 3 hónap. A felek hosszabb felmondási időben is megállapodhatnak, ebben az esetben azonban a megbízó által betartandó felmondási idő nem lehet rövidebb, mint a kereskedelmi ügynök által betartandó felmondási idő.

Kereskedelmi ügynök

Az ügynöki jogviszony megszűnéséhez kötődik az úgynevezett versenykizáró megállapodás is, amely a törvényi definíció szerint olyan megállapodás, amely a kereskedelmi ügynököt a kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése utáni időre a kereskedelmi ügynöki tevékenységében korlátozza. Ilyen megállapodás érvényesen csak írásban, legfeljebb a kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése utáni két évre külön díjazás ellenében, és csak a kereskedelmi ügynöki szerződéssel azonos tevékenységi területre korlátozottan köthető. E megállapodás csak akkor mondható fel, ha a kereskedelmi ügynök a szerződést a megbízó súlyos szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondta, ezt azonban a felmondást követő egy hónapon belül közölnie kell.

 Az önálló kereskedelmi ügynök tevékenysége nem csak áru közvetítésére, hanem szolgáltatásra, vagyoni értékű jogra, értékpapírra, tőzsdei ügyletre is kiterjedhet. Ennek megfelelően beszélhetünk biztosítási ügynökről ,tőzsdei ügynökről, ingatlanügynökről, lakás- takarékpénztári ügynökről.

 A különböző típusú ügynöki szerződéseket külön jogszabályok szabályozzák. Ezek az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről szóló 1994. évi XXXIX. törvény; az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény; a lakás- és takarékpénztárokról szóló 1996. évi CXIII. törvény; a biztosító intézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény; az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. Eltérő rendelkezés hiányában e jogszabályok mögöttes anyaga az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés, s végső soron a Ptk.

 Ezen formákon kívül a gazdasági életben számos más forgalmazási módozat is elterjedt. Ilyen az alkuszok, más néven brókerek, vagy alkalmi közvetítők tevékenysége. Az alkuszok annyiban különböznek az önálló kereskedelmi ügynöktől, hogy nem állnak állandó megbízásban, ennél fogva a folyamatos üzletszerzésre törekedés sem kötelezettségük; megbízásuk eseti jellegű, általában meghatározott számú ügyletre irányul; az alkusz nem állandóan ugyanazon megbízónak közvetít; alapvetően mindkét féltől jutalékra tarthat igényt.

 A meghatározott márkák értékesítésére irányuló márkakereskedői (disztribútori) szerződés annyiban hasonlít az önálló kereskedelmi ügynöki szerződéshez, hogy ugyanúgy állandó jellegű megbízás alapján a gyártó forgalmazási rendszerébe betagozódva végzi a disztribútor a tevékenységét, s rendszerint a gyártó érdekeinek figyelembevételére és versenytől való tartózkodásra köteles. A fő különbség azonban az, hogy az értékesítő forgalmazási tevékenységét saját nevében és saját számlájára végzi, és díja nem jutalékként, hanem a neki nyújtott kereskedelmi árengedményként realizálódik, melynek összege rendszerint magasabb, mint az önálló kereskedelmi ügynöknek járó jutalék.

 A rendszerbérleti szerződés (franchise) bérlője köteles a rendszerbérbeadó érdekeinek messzemenő figyelembevételére, piacszerzésre, piacfigyelésre, ügyfelekkel való kapcsolattartásra, s a rendszerbérbeadó értékesítési és árpolitikájának alávetett, azonban a rendszerbérlő ellentétben az önálló kereskedelmi ügynökkel, nem visel áruértékesítési kockázatot, és szorosabb alávetettségben ellenőrzés mellett végzi munkáját.

Önálló kereskedelmi ügynöki szerződés

Önálló kereskedelmi ügynöki szerződés,

amely    létrejött    egyrészről  ……………………………………. (név,    székhely    vagy    lakcím) képviseletében ………………….. (név és cégbeli pozíció), (a továbbiakban: Ügynök), másrészről  ………………………  (cégnév  és  pontos  székhely)  képviseletében  (név  és cégbeli pozíció), (a továbbiakban: Megbízó) között az alábbi feltételek szerint:
1. Az ügynök jogállása és meghatalmazása
1.1.  Az  Ügynök  a  meghatározott  földrajzi  területen  a  Megbízó  kizárólagos  képviseletét vállalja.  Feladata  a  Megbízó  részére  üzletek  szerzése,  azaz  megfelelő  szerződő  partnerek felkutatása és azokkal a Megbízó nevében szerződések megkötése.
1.2. Kizárólagos képviselet alatt értendő, hogy a Megbízó a meghatározott földrajzi területen más személyt vagy társaságot üzletközvetítéssel, ügyletkötéssel az Ügynöknek kijelölt áruk és vevők  tekintetében  nem  bíz  meg.  Maga,  illetve  cége  munkavállalói  által  azonban  jogosult ilyen üzleteket kötni, de az Ügynök a területi jutalékhoz való jogát az ilyen ügyletek után nem veszíti el.
2. Kijelölt áru, vevőkör és földrajzi területe
2.1.  Az  Ügynök  tevékenységét  a  Megbízó  vállalata  által  jelenleg  kínált  áruk  következő csoportjára nézve fejti ki:
a) ………………………………………………..
b) ………………………………………………..
c) ………………………………………………..
2.2. Az Ügynök tevékenysége a következő vevőkörre terjed ki:
a) ………………………………………………..
b) ………………………………………………..
c) ………………………………………………..
2.3. A kijelölt területeken kívül az Ügynök üzletszerző tevékenységet nem folytathat.
2.4.  A  Megbízó  jelen  szerződéshez  köteles  egy  listát  mellékelni,  amely  a  kijelölt  földrajzi területhez   tartozó   összes   olyan   ügyfél   megnevezését,   valamint   a   velük   az   e   szerződés hatálybalépését megelőző 12 hónapban bonyolított forgalom nagyságát tartalmazza, akikkel a Megbízó a szerződés hatálybalépésekor már tartós üzleti kapcsolatban állt.
3. Az Ügynök feladatai és jogai
3.1. Az Ügynök a lehető legjobb tudása szerint törekszik arra, hogy a meghatározott termékek eladását a számára kijelölt területen elősegítse. Ehhez köteles a kijelölt területet rendszeresen látogatni és a már meglévő, illetve potenciális ügyfeleket felkeresni
3.2. Tevékenységét az Ügynök a jóhiszeműség és tisztesség elvei alapján, a megbízó feltehető és  számára  ismert  érdekeit  szem  előtt  tartva,  valamint  a  szakmában  általában  elfogadott gondossággal köteles kifejteni.
3.3. Az Ügynök meghatalmazása ügyletközvetítésre szól. A Megbízó nevében szerződéseket nem  köthet,  és  követeléseket  nem  hajthat  be.  Joga  van  azonban  ahhoz,  hogy  az  ügyfelektől szerződéskötésre   szóló   ajánlatokat,   minőségi   kifogásokat,   elállásra   vagy   reklamációra vonatkozó nyilatkozatokat átvegyen.
3.4.  Az  Ügynök  kötelezettségeit  személyesen  köteles  ellátni.  Más  személy  igénybevétele kizárt.
4. A Megbízó általános kötelezettségei
4.1.  A  Megbízó  köteles  az  Ügynök  tevékenységét  minden  erejével  támogatni,  az  Ügynök munkájához    szükséges    információkat    megadni    és    az    együttműködés,    különösen    az utasításadás során az Ügynök gazdálkodói és szervezeti önállóságát tiszteletben tartani.
4.2. A Megbízót különösen az alábbi részkötelezettségek terhelik:
a)  Az  Ügynök  haladéktalan  értesítése  az  Ügynök  által  közvetített  szerződések  elfogadásáról vagy  elutasításáról,  illetve  az  Ügynök  által  kötött  vagy  közvetített  üzletek  részben  vagy egészben történő nem teljesítéséről.
b)  Az  Ügynöknek  minden,  a  kijelölt  vevőkörrel  tartozó  ügyféllel  és  érdeklődővel  folytatott levelezése  másodpéldányának  átadása,  valamint  az  Ügynök  minden,  a  kijelölt  vevőkörhöz tartozó személlyel történő üzleti kapcsolatfelvételről való értesítése, ha a kapcsolatfelvétel az Ügynök közreműködése nélkül történik.
c) Az Ügynök kellő időben való értesítése valamennyi, a szerződést érintő kérdésben.
5. Jutalékköteles ügyletek
5.1.  Az  Ügynök  jutalékra  jogosult  minden  olyan  üzlet  után,  amelyet  az  ügynöki  jogviszony fennállása alatt a Megbízó nevében köt, illetve a Megbízónak közvetít.
5.2.  Amennyiben  az  üzletet  az  ügynöki  jogviszony  megszűnése  után  kötik  meg,  az  Ügynök csak akkor jogosult jutalékra, ha:
a)  az  üzlet  létrejötte  túlnyomórészt  az  Ügynök  ügynöki  szerződés  fennállta  alatt  kifejtett tevékenységére vezethető vissza, és az üzletet az ügynöki szerződés megszűnése utáni 8 héten belül megkötik, vagy
b) az ügyfél – (1) bekezdés szerinti jutalékkötelesnek minősülő – üzlet megkötésére irányuló ajánlata a Megbízóhoz az ügynöki szerződés megszűnése előtt megérkezik.
6. A jutalék nagysága
6.1. A jutalék nagysága a jutalékalap 5%-a.
6.2.  A  jutalékalapot  az  ügyfél  által  a  Megbízónak  fizetendő  vételár  képezi,  melyből  az  áfa összege levonásra kerül. Ugyancsak csökkenti a jutalékalapot az ügyfélnek a szerződéskötés időpontjában  adott  árengedmény  (kivéve  a  készpénzfizetési  engedményt)  és  a  szállítás  azon
7. Mennyiségi bónusz és egyéb juttatások
7.1. Amennyiben a jutalékalap éves összesített értéke a következő összegeket meghaladja, az Ügynöknek a túllépő összegből a következő bónusz jár:
10 millió forint és 20 millió forint közötti összeg esetében …..%,
20 millió forint és 30 millió forint közötti összeg esetében …..%.
7.2.  A  jutalék  megfizetésével  az  Ügynök  minden  általános  üzleti  kiadása  ellentételezve  van, hacsak a Megbízó a költségek viselését előzetesen írásban nem vállalta.
8. A jutalékigény keletkezése és megszűnése
8.1. A jutalékra való jogosultság abban az időpontban és olyan mértékben keletkezik, amilyen időpontban és mértékben az ügyfél fizet. A fizetés akkor minősül megtörténtnek, ha a vételár a Megbízó számlájára befolyt.
8.2.  Az  Ügynök  jutalékigénye  keletkezését  nem  érinti,  ha  Megbízó  az  üzletet  később  nem, vagy nem úgy teljesíti, ahogy a szerződésben megkötötték.
9. A jutalék elszámolása és fizetése
9.1.   A   Megbízó   köteles   a   keletkezett   jutalékigényről   naptári   hónaponként   elszámolást készíteni  és  a  keletkezett  jutalékot  legkésőbb  az  elszámolási  hónapot  követő  hónap  10. napjáig az Ügynöknek megfizetni.
9.2.  Ha  az  Ügynök  áfa-fizetésre  kötelezett,  a  jutalék  összege  után  –  az  elszámolásban  külön kimutatott – áfa is jár neki.
10. A Megbízó egyéb kötelezettségei
10.1. A Megbízó az Ügynöknek a következő anyagokat adja át ingyenesen ……………………………….. (áruminta,  árlista,  ügyféllista,  reklámanyagok  stb.).  Az  átadott  anyagok  a  rendeltetésszerű elhasználódásig a Megbízó tulajdonában maradnak.
10.2.  A  Megbízó  megengedi  az  Ügynöknek,  hogy  tevékenysége  gyakorlásához,  különösen reklámtevékenységhez, a Megbízó cégnevét és egyéb üzleti jelzőit felhasználja, amennyiben ennek során ügynöki jogállására világosan utal.
11. Szerződés ideje alatti versenytilalom
11.1.   Az   Ügynök   köteles   a   szerződés   ideje   alatt   a   Megbízóval   szemben   mindennemű versenytől tartózkodni. Az Ügynök kijelenti és vállalja, hogy olyan vállalkozásokat, amelyek a   Megbízó   vállalatával   konkuráló   termékeket   gyártanak,   vagy   forgalmaznak,   a   kijelölt területen  vagy  azon  kívül  sem  kereskedelmi  ügynökként,  sem  egyéb  jogviszony  keretében képviselni  nem  fog.  Az  e  bekezdésben  foglalt  versenytilalom  alól  a  Megbízó  által  adható kivétel csak írásban érvényes mellékköltségei (csomagolás, posta- és fuvarköltség vám,összeszerelésért járó ellenszolgáltatás), melyeket a Megbízó az ügyfélnek külön kimutatva leszámláz.
11.2.   Az   Ügynök   kijelenti,   hogy   e   szerződés   hatálybalépésekor   csak   az   e   szerződés mellékletében  felsorolt  vállalkozások  részére  végez  forgalomközvetítői  tevékenységet.  A szerződés hatálybalépése után az Ügynök haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni, ha más Megbízó   részére   forgalomközvetítői   tevékenység   megkezdését   tervezi.   Az   értesítésnek tartalmaznia kell a másik megbízó nevét, címét, valamint a kijelölésre szánt árukat, földrajzi területet és ügyfélkört
12. Szerződés utáni versenykorlátozás
12.1.  Jelen  szerződés  megszűnése  után  az  e  szerződésben  meghatározott  versenytilalom  a megszűnéstől  számított  két  évig  még  érvényben  marad  azzal  a  különbséggel,  hogy  az  az Ügynöknek    kijelölt    földrajzi    területre    és    vevőkörre,    valamint    azokra    a    termékekre korlátozódik, melyeket az Ügynök a szerződés megszűnése időpontjában értékesített.
12.2. A szerződés utáni versenykorlátozás időtartamára az Ügynök a Megbízótól havi díjazást kap.  Ennek  összege  a  szerződés  megszűnését  megelőző  két  évben  kapott  havi  átlagjutalék ¼%-a,   melyet   a   Megbízó   a   hónap   lejártával   tartozik   megfizetni.   A   szerződés   utáni versenykorlátozásért kapott díjazás a kiegyenlítéshez való jogot nem érinti.
13. A szerződés felmondása
13.1.  Jelen  szerződést  a  felek  határozatlan  időre  kötik.  A  szerződést  a  naptári  hónap  végére bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idő:
a) a szerződés első évében 1 hónap;
b) a szerződés második évében 2 hónap;
c) a szerződés 3-5 évében 3 hónap;
d) a szerződés hatodik évétől kezdve 6 hónap
13.2. A szerződést bármelyik fél felmondási idő betartása nélkül felmondhatja, ha a másik fél e   szerzősében   vállalt,   vagy   a   2000.   évi   XCVII.   törvényben   lefektetett   kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ilyen súlyos kötelezettségszegés különösen, ha:
a) az Ügynök üzletszerzésre irányuló törekvési kötelezettségének huzamosabb ideig nem tesz eleget,
b)  a  Megbízó  jutalékfizetési  kötelezettségének  sorozatosan  nem,  vagy  csak  figyelmeztetés után tesz eleget;
c) az Ügynök az e szerződés 13. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt versenytilalom ellen vét.
14. Bírósági illetékesség – Az  ebből  a  szerződésből  eredő  összes  jogvitára  –  a  pertárgy  értékének  függvényében  – kizárólag  a  Megbízó  székhelyén  hatáskörrel  bíró  elsőfokú,  illetve  másodfokú  bíróság  az illetékes.
Mindkét fél megkapta a másik fél által aláírt szerződés egy példányát.
Budapest, 0000. ………………

…………………………                          …………………………..

Megbízó                                            Ügynök