A bérbeadott, lízingbe adott autóknál a parkolás, autópálya-használat miatti, vagy esetleg gyorshajtásos bírságok átterhelése a bérbeadó részéről a bérbevevő felé rendszerint továbbszámlázással valósul meg. Hogyan kell kezelni ezeket a tételeket a bérbeadó és a bérbevevő oldalán?

Áfa tárgyi hatálya

Az áfa tekintetében vizsgálni kell, hogy a bírságoknál van-e a bírságot kiszabó szervezet által nyújtott ellenszolgáltatás. Mivel nincs, így ezek az összegek nem tartoznak az áfa tárgyi hatálya alá.

Bírságok átterhelése a megkötött szerződés alapján

A felsorolt bírságoknál a jogviszony alanya a jármű tulajdonosa, ezért ahhoz, hogy a tulajdonos a partnereitől követelhesse azok megfizetését, a köztük lévő szerződést kell megfelelően megfogalmazni. A bérleti szerződésnek, lízingszerződésnek tartalmaznia kell a kikötést, miszerint a bírságokat a lízingbe vevőnek, bérbevevőnek kell megfizetnie. A bírságok átterhelése révén a bírság elveszíti közhatalmi jellegét és egy egyszerű költségáthárítássá válik, amely a felek közti polgári jogviszony részeként működik.

Járulékos költségek

Az áfa trv. alapján termék értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása esetén az áfa alapjába beletartoznak a kapcsolódó járulékos költségek is. Ezeket az értékesítő, szolgáltatásnyújtó fél számlázza át a vevőre, igénybevevőre. Ide tartoznak a bizománnyal, közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással, és akár a biztosítással kapcsolatos költségek vagy díjak is.

A bírság jogszerűtlen magatartás következménye. A jogszerűtlen magatartás nem az üzembentartó gazdasági tevékenysége körében merül fel, így a bérbeadó nem bírságként számlázza át, hanem egyéb költségként, amely a bérleti szerződéssel kapcsolatos.

Összetett jogügylet

Összetett jogügylet esetén meg kell vizsgálni, hogy melyik gazdasági esemény domináns, az adózás módját ugyanis az határozza meg. Amennyiben több szolgáltatás valósul meg két adóalany között, vizsgálni kell ezek egymáshoz való viszonyát. Ha ezek a szolgáltatások egyetlen megállapodás részei, és egymásra tekintettel valósulnak meg, akkor egy ügyleti egységet valósítanak meg, és az ügyleti egységen belül a főszolgáltatás határozza meg mindegyik szolgáltatáselem adózását. A járulékos jellegű szolgáltatások adójogi sorsát (adókötelezettségét, adómértékét) a főszolgáltatás határozza meg.

A bírságok átterhelése melléktevékenység

A járművet bérbe adó és bérbe vevő partnerek a bérbeadás, lízingbeadás céljából léptek szerződéses kapcsolatba egymással, így a fő szolgáltatást a bírság megfizetése kiegészíti. A bírság továbbterhelése melléktevékenységnek minősül és az áfa tekintetében elveszíti saját adójogi minősítését és felveszi a főszolgáltatás adómértékét.

A bírságra jutó adó levonására a gépjármű bérbeadását, bérlését terhelő áfa levonhatóságára vonatkozó szabályok élnek.

Társasági adózás

Társasági adónál kérdés, hogy a bírságok növelik-e a bérbeadó társaságiadó-alapját.

Cég esetében csak azok a kiadások számolhatók el, amelyek a bevétel megszerzése, a jövedelemszerző tevékenység érdekében merülnek fel, és a Tao trv. alapján elismert költségnek minősülnek.

A Tao trv. alapján az adózás előtti eredményt meg kell növelni a jogerős határozatban megállapított bírság, vagy az adózáshoz kapcsolódó és a társadalombiztosításról szóló törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettségek ráfordításként elszámolt összegével. Ez alól kivétel, ha a kötelezettség önellenőrzéshez kapcsolódik.

A bérbeadó cég terhére kiszabott, végleges határozatban kiszabott bírság növeli a társaságiadó-alapot.