9.1. Bevételi nyilvántartást választó egyszerűsített vállalkozói adóalany visszalépése a Számviteli törvény hatálya alá

 

A Számviteli törvény hatálya alá visszakerülő közkereseti társaság illetve betéti társaság, mivel az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alatti időszakban a vagyonáról nem vezetett nyilvántartást, mert csak bevételi nyilvántartást vezetett ezért mint jogelőd nélkül (újonnan) alapított vállalkozás kerül vissza, azzal a különbséggel, hogy az ilyen gazdasági társaságoknak nincs előtársasági időszaka.

Számviteli teendők az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése esetén:

  • az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnésének napjával, mint mérlegforduló nappal nyitómérleget kell készíteni,
  • a nyitómérlegben szereplő minden eszközt, forrást tényleges leltárfelvétel alapján készített leltárakkal kell alátámasztani,
  • a nyitómérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni és hitelesíttetni.

A nyitómérlegben az eszközöket és forrásokat a következők szerint kell szerepeltetni: az eszközöket piaci értéken,a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő összegben,a céltartalékokat számított, a Számviteli törvény előírásai alapján meghatározott összegben,a saját tőkét az eszközök és a céltartalékokkal növelt kötelezettségek különbözetének összegében.

A nyitómérlegben az eszközök közé azon eszközöket kell felvenni, amelyeket a jövőben a vállalkozás keretében kívánnak használni, illetve azok a vállalkozást illetik meg. így a nyitómérlegben szerepelhetnek immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések, pénzeszközök (időbeli elhatárolást a nyitómérleg nem tartalmazhat).

A bevételi nyilvántartást vezető vállalkozásnak a kiadásait nem kellett bizonylattal alátámasztani, emiatt a Számviteli törvény szerinti bekerülési (beszerzési) ár meghatározása nem megoldható, ezért a Számviteli törvény kimondja, hogy az eszközöket a nyitó mérlegbe, piaci értéken kell felvenni.

A nyitómérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök között a vállalkozásnak lehetnek olyan tárgyi eszközei, amelyek az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságot megelőző üzleti év beszámolójában szerepeltek. A vállalkozás ekkor még a Számviteli törvény hatálya alá tartozott, így az eszközbeszerzésre bizonylat-megőrzési kötelezettsége van, így a számla rendelkezésre áll. A tárgyi eszközt ettől függetlenül piaci értéken kell felvenni. A nyitómérlegben lehetnek olyan tárgyi eszközök is, amelyeket a vállalkozás az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszaka alatt szerzett meg. Ezen eszközbeszerzésről nem kötelező a bizonylatot megőrizni. Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszaka alatt beszerzett és nyitómérlegben szereplő tárgyi eszközöket is piaci értéken kell felvenni, függetlenül attól, hogy a vállalkozás megőrizte-e, vagy sem az alapbizonylatot. Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszaka alatt vásárolt immateriális javak, tárgyi eszközök számláját azonban indokolt lehet megőrizni, ha a vállalkozás későbbiekben, társasági adóalanyként értékcsökkenési leírást kíván érvényesíteni. Ezért célszerű a következőket figyelembe venni.

A nyitómérlegben a saját tőke összegének tőkeelemekre való megbontásánál a következőkre kell figyelemmel lenni:

  • a nyitómérlegben mérleg szerinti eredmény nem szerepelhet, a nyitómérlegben értékelési tartalék nem szerepelhet,
  • a jegyzett tőke összege a cégbíróságon bejegyzett (fordulónapi) összeggel kell hogy megegyezzen,
  • a jegyzett, de még be nem fizetett tőkét a Számviteli törvény szabályai szerint kell szerepeltetni,
  • a lekötött tartalékot a Számviteli törvény szabályai szerint kell meghatározni a fordulónapi állapotra vonatkozóan, az előzőek után fennmaradó saját tőke kerülhet a tőketartalék, illetve az eredménytartalékba a vállalkozó által meghatározott megosztásban.

A Számviteli törvény hatálya alá visszatérő vállalkozásnak tájékoztatást kell adni az első üzleti év beszámolójának kiegészítő mellékletében arról, hogy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerülve először készít beszámolót.