Az Mt. szerint a munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő [Mt. 103. § (1) bek. c) pont].

Ki kell emelni, hogy e kötelezettség a munkavállalóval szemben nem csupán passzív magatartást, a munkatársak irányában fegyelmezetlen, káros cselekmények elkövetésétől tartózkodást jelent, hanem pozitív követelményt, a munkatársakkal való együttműködés követelményét is magában foglalja. Az együttműködés tartalmára nézve fontos szerepet játszanak a társadalmi együttélés normái.

A munkatársakkal való megfelelő együttműködés kötelezettségének vétkes megszegését jelenti, ha a dolgozó a munkahelyére szeszes italt visz be, azzal munkatársait is megkínálja, és velük a munkahelyen italozik (LB M. törv. I. 10 205/1976. sz., BH 1977/6/253. jogeset).

Közforgalmú jármű hivatalos vezetője azzal a magatartással súlyos vétséget követ el, hogy szolgálatban lévő munkatársát szeszes ital fogyasztására ösztönzi (LB M. törv. 10 378/1980. sz., BH 1981/8/338. jogeset).

Az eseti elsősegélynyújtással a munkavállaló adott esetben általában eleget tesz a munkatárstól elvárható közreműködési, együttműködési kötelezettségnek (LB M. törv. 10 063/1983/2. sz.). A művezetővel szembeni agresszív, durva fellépés a beosztott dolgozó részéről az Mt. 103. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettség súlyos megszegésének minősül, és vele szemben a legsúlyosabb büntetés is arányban áll a munkáltató részéről (FMB 1. M 47/1985/5. sz.)

A munkatársát tettlegesen bántalmazó és a munkahelyét rendszeresen őrizetlenül hagyó, őr beosztású munkavállalóval szemben indokolt a legsúlyosabb büntetés kiszabása, melynek enyhítésére nem szolgálhat alapul, hogy hosszú idő óta áll a munkáltató alkalmazásában (LB M. törv. II. 10 037/1983. sz., BH 1983/7/299. jogeset).

A napi munkavégzése során több alkalommal szeszes italt fogyasztó és ennek folytán a munkatársát súlyosan bántalmazó dolgozóval szemben kiszabott büntetés mérséklése általában törvénysértő (LB M. törv. II. 10 031/1983. sz., BH 1983/8/38. jogeset).