Fiatal munkavállalók közé a 18. életévük betöltéséig soroljuk a dolgozókat. A 15. évtől már lehetséges a munkavállalás, de a 16. életév betöltéséig szülői/törvényes képviselői hozzájárulás szükséges hozzá. Csak az iskolai szünet alatt lehet munkát vállalnia a nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulónak.

A Munka Törvénykönyve előírásai a fiatal munkavállalókra vonatkozóan

A fiatal munkavállalók kiemelt munkajogi védelemben részesülnek, a munkáltatók az átlagostól szigorúbb szabályoknak kell, hogy megfeleljenek.

A speciális szabályok akkor is érvényesek, ha nem munkaviszony áll fenn a fiatal munkavállalóval, hanem munkavégzésre irányuló jogviszony keretében dolgozik. Ez alatt értjük az iskolaszövetkezeti tagságot, és a megbízási, vállalkozási jogviszonyt is.

Törvényes képviselő hozzájárulása

A fiatal munkavállaló csak a törvényes képviselő hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére, bármilyen kötelezettségvállalásra. Még a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése is csak a törvényes képviselő aláírásával érvényes.

A fiatal munkavállalónak lehet önállóan is nyilatkoznia egyes ügyekben, például a szabadság iránti igényről, vagy a kárfelelősség elismeréséről.

Gyámhatósági engedély alapján jogszabályban körülhatárolt kulturális, hirdetési és sporttevékenységben 16 év alatti személyt is foglalkoztathatnak. A gyámhatóság ilyenkor nem a törvényes képviselő szerepében nyilatkozik, hanem megengedi a törvényes képviselőnek, hogy megtegye a jognyilatkozatot.

Rendkívüli szabályok a fiatal munkavállalók munkaidejére

Az éjszakai munkavégzés és a rendkívüli munkaidő nem engedélyezett még rendkívül indokolt esetben sem. A munkaidő napi 8 óránál nem lehet több. Ha több munkaviszonyban is dolgozik a munkavállaló, akkor össze kell számítani a munkavégzések idejét és munkaidőkeretet kell elrendelni. A munkaidőkeret maximum egy hét lehet.

Egyenlőtlen munkaidő-beosztást nem lehet esetükben alkalmazni.

Munkaközi szünet és pihenőidő

A munkaközi szünet a fiatal munkavállalók esetében hosszabb, mint az általános 20 perc, és esetükben nem 6 óra munkavégzést követően kell kiadni, hanem 4,5 órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidőnél 30 percet. 6 óra munkaidő után pedig 45 perc munkaközi szünet jár.

A két munkanapi munkavégzés között minimum 12 óra pihenőidőt kell biztosítani, az általánosan érvényes 11 óra helyett.

Szabadság

A fiatal munkavállalót az életkor szerinti szabadság mellett megilleti évi 5 pótnap, az egészség és a fizikai, szellemi fejlődés fokozott védelme érdekében. Ez az 5 pótnap utoljára abban az évben jár, amikor betölti a 18. évét a dolgozó. Ha a 18. évének betöltése után keletkezett a munkaviszonya, ugyanúgy jár az adott évben, időarányosan.

Diákoknál gyakori, hogy a szabadságot megváltja a munkáltató pénzben. Ennek nincs akadálya.

Fiatal munkavállalók bérezése

A fiatal munkavállalóknak is jár a mindenkori minimálbér, vagy a garantált bérminimum összege a teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnál.

A diák munkavállaló munkabére azonos körülmények között nem lehet kevesebb, mint a nem diák munkatársaké.