A fordított adózás rendszere az építőiparban az itt előforduló fizetési fegyelmezetlenség ellensúlyozása érdekében került bevezetésre.

Az áfatörvény alapján az áfa megfizetése a szolgáltatás igénybevevőjének kötelessége a következő esetekben:

  • szolgáltatásnyújtásnak minősülő építési-szerelési, vagy egyéb szerelési munka esetében (a technológiai szerelés is egyéb szerelési munka)
  • ha ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására vagy más megváltoztatására irányul a szolgáltatás
  • a fenti munkák építési hatóságiengedély-kötelesek vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, esetleg csak bejelentéshez kötöttek.

Minderről a szolgáltatás igénybevevője írásban, előzetesen köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.

A fordított adózás ügylete mikor szolgáltatásnyújtás?

A szolgáltatásnyújtás, mint feltétel különösen akkor tisztázandó, ha a megrendelés tartalmaz termékértékesítési és szolgáltatásnyújtási elemeket is. Ha komplex ügyletről van szó, akkor a teljes ügyletre azonosan kell alkalmazni az áfaszabályt, tehát vagy egyenes vagy fordított adózással kell a teljes ügyletet kezelni. Az ügylet jellegének megállapításához a szerződés célját és megvalósítását kell vizsgálni. Minél kevésbé rutinszerű az ügylet, minél komplexebb az adott termék beépítése, annál inkább fognak dominálni a szolgáltatási elemek.

Ingatlan létrehozása, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása

Az erre vonatkozó kitétel akkor valósul meg, ha az épületbe állandó jelleggel beépített alkotóelemről van szó, amely nem távolítható el az épület lerombolása vagy megváltoztatása nélkül, illetve az alkotóelem szerves része lesz az épületnek, és nélküle nem befejezett az épület.

A fordított adózás feltétele az engedély vagy bejelentési kötelezettség.

Építési hatóság alatt kell érteni azokat a hatóságokat, amelyek jogosultak bontási, építési engedély kiadására. Ha a hatóság nem minősül építési hatóságnak az adott engedély tekintetében, akkor nem teljesül a feltétel. Ha az a beruházás, amelyhez a szolgáltatás kötődik, engedélyköteles, akkor a szolgáltatásra teljesül a feltétel.

A felekre vonatkozó követelmény

A feleknek belföldi adóalanyoknak kell lenniük, és nem lehet egyik félnél sem olyan jogállás, amely alapján az adó megfizetése nem követelhető rajta.

A fordított adózás alkalmazhatóságának nem feltétele, hogy a megrendelő nyilatkozzon, de a felek kérhetik ezt egymástól. Bármelyik fél kérheti a többitől, hogy nyilatkozzon, és a NAV-tól, hogy tájékoztassa az előzőekben említettek teljesüléséről, valamint arról is, hogy az áfatörvény 142. §. (1) bekezdésének e) pontjában említett választási jogával az értékesítő fél élt-e és ha igen, milyen mértékben.