Az év végi zárási feladatok közben felmerül a kérdés, hogy a hitelmoratórium lehetőségével élve a meg nem fizetett kamat tételek hogyan befolyásolják a vállalkozás eredményét.

Törvény a hitelmoratóriumról

A 2020. évi LVIII. trv. rendelkezése alapján az adós hitel- és kölcsönszerződéséből, illetve pénzügyi lízingszerződéséből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségére fizetési haladékot kap, a törvényben meghatározott időpontig.  A moratórium ellenére az adósnak joga van az eredeti szerződés feltételei szerint teljesíteni.

Összemérés elve

A törvény tehát lehetőséget ad a kamat későbbi megfizetésére is. A 2020–as üzleti évet érintő kamatot el kell számolni ráfordításként az összemérés számviteli alapelve alapján.  Egy adott időszak eredményének meghatározásakor az adott időszaki tevékenységek teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek azon időszakhoz kell kötődniük, amikor azok gazdaságilag felmerültek.

Az összemérés elve alapján tehát az elszámolás független a pénzügyi teljesítés megtörténtétől.

Kamatfizetés könyvelése a számviteli törvény szerint

A számviteli trv. 85. §–ban olvashatjuk, hogy a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell kimutatni a következő tételeket:

  • hosszú vagy rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott kölcsönök, hitelek után fizetett, fizetendő kamat összegét
  • kötvénykibocsátásból és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásából fennálló tartozások, váltótartozások után fizetett kamat összegét

Passzív időbeli elhatárolásként kimutatandó a mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, ami a mérleg fordulónap utáni időszakban merül fel, vagy kerül kiszámlázásra. A fizetendő kamatokat is a passzív időbeli elhatárolások között kell addig kimutatni, amíg a szerződés alapján nem válik esedékessé. Ha már esedékessé válik, akkor az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé kell áttenni.

A fenti kamattételek elszámolása független attól, hogy hitelintézet, más gazdálkodó, vagy magánszemély részére kell fizetni.

Hitelmoratórium hatása az eredményre

A felfüggesztett, moratórium alá eső kamatfizetés tehát nincs hatással a vállalkozás eredményére. Nem lesz meghatározó az a tény, hogy elmarad a pénzügyi teljesítés, mert a kamatfizetési kötelezettség keletkezése lesz a döntő.

A kiegészítő mellékletben szerepeltetni kell a moratóriumról meghozott döntéseket. Be kell mutatni az így meghozott döntések hatását, ha annak összege jelentős.