A kezesség és a garancia az új Ptk-ban önálló szerződéstípusként szabályozott. A zálogjoggal ellentétben nem vagyontárgy révén nyújtanak kötelezettséget, hanem a kezes illetve a garantőr vagyona révén.

Kezességi szerződés

A szerződés két szereplője a kezes és a jogosult.

Két jogviszony áll a szerződés mögött: a jogosultnak van egy szerződése a főkötelezettel, ebből ered az a kötelezettség, amelyet a kezességgel biztosítanak. A másik jogviszony áll fenn a kezes és a főkötelezett között. A kezességi szerződés alapján arra vállal kötelezettséget a kezes a jogosulttal szemben, hogy amennyiben a főkötelezett nem fizet, helyette ő fog teljesíteni. Mindig írásba kell foglalni.

Sortartó kezesség

A főszabály szerint a kezesség sortartó kezesség, ami azt jelenti, hogy előbb a főkötelezettnek kell teljesíteni, és csak akkor követelheti a jogosult a teljesítést a kezestől, ha igazolni tudja, hogy ésszerű időn belül nem vezetett eredményre a főkötelezetten érvényesített behajtás.

Kártalanító kezesség

Ilyenkor a követelésnek csak arra a részére vállal felelősséget a kezes, amely rész a kötelezettől nem behajtható. Csak akkor fordulhat a jogosult a kezeshez, ha végrehajtási és felszámolási eljárás sem járt eredménnyel.

Garanciaszerződés

A szerződés szereplői a jogosult és a garantőr. Szintén két jogviszony áll mögötte, az egyik a jogosult és a főkötelezett közti, a másik a garantőr és a főkötelezett viszonyában jön létre. Van, hogy nem szerződéssel, hanem egyoldalú nyilatkozattal jön létre. A kezességi szerződéshez hasonlóan írásos forma szükséges.

Teljesítés a garantőr részéről

Ha a garanciavállalásban részletezett feltételek teljesülnek, akkor felszólítja a jogosult a garantőrt a fizetésre. Akkor köteles a garantőr teljesíteni, ha a jogosult minden meghatározott követelményt pontosan betartva szólította fel.

Különbség a kezesség és a garanciaszerződés között

A kezesség járulékos, másodlagos kötelezettségnek számít, a garanciavállalás önálló kötelezettségnek. A másodlagos kötelezettség annyit jelent, hogy egy főkötelezettség áll mögötte. A garanciavállalásnál saját kötelezettségét fogja teljesíteni a garantőr, nem egy másik fél (a főkötelezett) kötelezettséget.

Számviteli tudnivalók

A kezesség- vagy garanciavállalási kötelezettségeket a könyvelés a függő kötelezettségek közé teszi, a kapott kezességeket illetve garanciákat a függő követelések közé.

Az eszközök bekerülési értékének része lesz az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódó hitel, kölcsön miatt fizetett bankgarancia díja.

A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell a vezető tisztségviselők, az igazgatóság és az fb-tagok nevében vállalt garanciákat.