Munkaviszony megszűnése esetén elsősorban attól függ, hogy milyen és mekkora összegeket fizet a munkáltató a dolgozó részére, hogy mi volt a munkaviszony megszűnés jogcíme.

Munkaviszony megszűnése a munkáltató megszűnésének következményeként

Amennyiben jogutód nélkül megszűnik egy munkáltató, a munkaviszony is megszűnik azon a napon, amikor a céget a cégbíróság jogerősen törli a cégjegyzékből. Nem szükséges semmilyen más intézkedés vagy jognyilatkozat egyik fél részéről sem. Itt megszűnésről van szó, és nem megszüntetésről, így például a felmondási tilalmak sem érvényesek. Ez azt jelenti, hogy akár egy fizetés nélküli szabadságon lévő kismama munkaviszonya is megszűnhet.

A jogutód nélküli megszűnés egy hosszabb folyamat után történik meg, ezért a legtöbbször annak tartama alatt megszüntetik a munkaviszonyt felmondással, azonnali hatályú felmondással vagy közös megegyezéssel.

Ha jogutód nélküli munkáltatói megszűnéssel szűnik meg a dolgozó munkaviszonya, akkor a munkáltató felmondása esetén érvényes, munkavégzés alóli felmentés idejére járó távolléti díjjal megegyező összeg illeti meg a munkavállalót. Ez alól kivétel, ha a felmentés tartamára nem lenne jogosult a munkavállaló munkabérre, vagy egy jogszabály másként rendelkezik. Példa lehet erre, ha a dolgozó épp fizetés nélküli szabadságon van akkor, amikor megszűnik a munkáltatója.

Ha a bérre jogosultságot kizáró ok a munkavégzés alóli végleges felmentés után következik be, akkor a felmentés idejére időközben már kifizetett munkabér nem követelhető vissza.

A jogutód nélküli megszűnésnél végkielégítés is jár a a dolgozónak.

Munkaviszony megszűnése határozott időtartam lejárta esetén

Kötelezően kifizetett juttatásokat nem ír elő az Mt. ebben az esetben, de a felek megállapodása tartalmazhat akár végkielégítést is. Jogi akadálya nincs az ilyen plusz juttatásnak, amely akár kompenzálhatja is azt a dolgozói hátrányt, amelyet a munkáltatói felmondás hiányában a határozott idő kikötése miatt elszenved a munkavállaló.

Munkaviszony megszűnése több munkáltatóval létesített munkaviszony esetén

Több munkáltató egy munkaszerződés aláírásával munkaviszonyt létesíthet egyetlen munkavállalóval. Ha a munkáltatók száma 1-re csökken, akkor a munkaviszony a törvény által megszűnik. Ilyenkor hasonlóan kell eljárni, mintha a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt volna meg. A dolgozó felmentési időre járó távolléti díjat és végkielégítést kaphat.

Munkaviszony megszűnés munkakör megosztás esetén

Munkakör megosztásnál egy munkakört több munkavállaló lát el, ez tulajdonképpen a részmunkaidő egyik formája. Ebben az esetben megszűnik a munkaviszony, ha a munkavállalók száma egy főre csökken. Ekkor a munkáltató annyi időre járó távolléti díjat fizet a dolgozónak, amennyi a felmondás esetén járna, és végkielégítés is fizethető.

A dolgozó elhalálozása

A hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző felé érdemes bejelenteni a még kifizetendő munkabér tényét, hogy azt valóban az arra jogosult örökös kaphassa meg. A vagyoni jogok az örökösökre szállnak a halál bekövetkeztével. A munkáltatók ilyenkor hivatalos iratot kérnek az örököstől, és részére kifizetik a munkabér jellegű járandóságokat.

A közjegyzőhöz történő bejelentés elmaradása nem jelenthet problémát, mert miután a közjegyző lefolytatta az eljárást, megkeresi a munkáltatót és a végzés alapján kifizetteti az örökös részére a nettó összeget.

A kifizetendő összegen felül még meg kell említeni az igazolásokat is, amelyeket szintén az örökös részére adnak ki a munkáltatók.

Amennyiben a munkavállaló halála üzemi baleset következménye volt, akkor az örökös vagy hozzátartozó igényelheti az ezzel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését, illetve tartást pótló kártérítést is, a meghatározott feltételek fennállása esetén.

Ha perben állt a munkavállaló a munkáltatóval, például személyiségi jogok megsértése címén, akkor az örökös beléphet jogutódként a perbe. A vagyoni követeléseket megöröklik a jogutódok.