Az új Áfa tv. 169. paragrafusa tételesen meghatározza a számla adattartalmát.

A számlának a következő adatokat kell tartalmaznia (természetesen, ha az adott ügylettel kapcsolatban nem szükséges valamely adat feltüntetése, akkor azt a számlán sem kell jelölni):

 • kibocsátás kelte;
 • számla sorszáma;
 • a kibocsátó adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
 • a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, ha a beszerző, igénybevevő az adófizetésre kötelezett (fordított adózás);
 • adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén (Áfa tv. 89.) vevő közösségi adószáma, ennek hiányában adószáma;
 • kibocsátó neve és címe;
 • vevő (megrendelő) neve és címe;
 • az értékesített termék;
 • az értékesített termék vtsz. száma, ha arra az Áfa tv. valamely paragrafusában

kifejezetten hivatkozik;

 • értékesített termék mennyisége;
 • a nyújtott szolgáltatás megnevezése,
 • a nyújtott szolgáltatás SZJ besorolása, ha az Áfa tv. valamely paragrafusában erre

kifejezetten hivatkozik;

 • – szolgáltatás mennyisége, ha természetes mértékegységben kifejezhető;
 • – teljesítés időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
 • – az adó alapja;
 • – az értékesített termék adó nélküli egységára;
 • – a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha természetes mértékegységben

kifejezhető;

 • az alkalmazott árengedmény, kivéve, ha azt az egységár tartalmazza;
 • az alkalmazott adó mértéke;
 • az áthárított adó, kivéve, ha az Áfa tv. szerint adó nem hárítható át (pl. fordított adózás);
 • adómentesség esetében az adómentesség jogcímére utaló jogszabályi hivatkozás, vagy bármilyen más egyértelmű utalás az adómentesség jogcímére;
 • amennyiben az adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője

kötelezett, akkor ennek jogcímét jelölő jogszabályi hivatkozás, vagy bármilyen más egyértelmű utalás arra, hogy adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;

 • új közlekedési eszköz (Áfa tv. 259. § 25. pont) Közösség más tagállamába történő értékesítése esetén (Áfa tv. 89. §) meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;
 • utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely

más egyértelmű utalás arra, hogy a számlázott szolgáltatásra az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták;

 • – használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás arra, hogy az értékesítésre

az Áfa tv. XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták;

 •  pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.

A fentiekben meghatározottaknál kevesebb adatot tartalmazó számlát kizárólag az alábbi esetekben lehet kibocsátani:

 • forintban számlázandó, adóalany, vagy nem adóalany jogi személy által fizetett előlegnél,
 • forintban számlázandó, nem adóalany természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező nem adóalany szervezet által fizetett előlegnél, ha a partner számla kiállítását kéri,
 • forintban számlázandó ügyletnél, ha az ellenérték teljes kiegyenlítése a teljesítés időpontjáig készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel megtörténik, továbbá a vevő (megrendelő) számla kiállítását kéri,
 • külföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetében.

Amennyiben az ellenérték nem forintban, hanem más pénznemben kifejezett, akkor ettől függetlenül a számlán az áthárított adót forintban is fel kell tüntetni.

Az átszámítás során a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Kivételt képez e szabály alól azon ügyletek köre, amelyeknél a teljesítés időpontja a részkifizetések esedékessége. Ezekben az esetben a számla kibocsátásakor érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

Az átszámításnál az adott külföldi pénznem valamely egységének forintban kifejezett árát kell alkalmazni, amelyet belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként jegyzett.

A hitelintézet árfolyama helyett választható az Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamának alkalmazása is. Erre vonatkozó bejelentést elvileg 2007. december 31-éig kellett megtenni, azonban az APEH honlapján közzétett tájékoztatás szerint 2008. március 31- ig az elmulasztott bejelentés pótolható, illetve a már megtett bejelentés módosítható.

A választástól a választás évét követő naptári év végéig nem lehet eltérni, azaz 2007. december 31-éig tett bejelentés esetén 2008. december 31-ig, 2008. március 31-ig tett bejelentés – ideértve azt is, ha 2007. december 31-éig tett bejelentés visszavonása, illetve módosítása történik – esetén 2009. december 31-ig.

Abban az esetben, ha az adott külföldi pénznemnek nincs belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet általi devizában jegyzése, akkor a forintra történő átszámításhoz a külföldi pénznem valamely egységének euróban kifejezett értékét kell alapul venni, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a teljesítés, illetve számla kibocsátásának időpontját megelőző naptári negyedévre vonatkozóan közzétett