Egy cég alapításakor vagy tőkeemelés esetén lehetőségük van a tagoknak arra, hogy a vagyoni hozzájárulásukat nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással teljesítsék, azaz apporttal.

Az apport tárgya lehet

  • egy dolog tulajdonjoga
  • vagy vagyoni értékű jog,
  • esetleg az adós által elismert, vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés.

Mindhárom esetben alapfeltétel, hogy értékkel rendelkezzen és forgalomképes legyen.

Apport értéke

A tagok nyilatkozatán alapul a vagyoni hozzájárulás értéke, ugyanis csak a részvénytársaság esetében kell könyvvizsgálónak közreműködnie az apport értékének megállapításában. Érdemes a piaci értéket figyelembe venni. A tagok az apport felülértékelése miatti károkért egyetemlegesen felelnek.

Apport rendelkezésre bocsátása

Amennyiben az apport értéke eléri a törzstőke felét, akkor a bejegyzési kérelem benyújtásáig a társaság rendelkezésére kell bocsátani teljes egészében. Amennyiben az adott cégformánál a törvény lehetőséget ad arra, hogy ne bocsássák teljes egészében a társaság rendelkezésére a hozzájárulást, akkor a fennmaradó részt a társasági szerződésben írt napig, de legkésőbb 3 éven belül kell szolgáltatni.

Apportból történő tőkeemelés illetéke

Az ajándékozási illetéknek nem tárgya az apport, mert nem számít ingyenesnek az átadás. Tagsági jogot kap érte az átadó.

A visszterhes vagyonátruházási illetékkel már számolni kell. Ezt az illetéket a vagyonszerző fizeti. Az ingóság, a vagyoni értékű jog, a követelés főszabályként nem tárgya a vagyonszerzési illetéknek. Gépjármű apportjánál azonban számolni kell az illetékkel.

Társasági adó vonzat

Az apport történhet gazdasági társaságok között is. Ekkor az apportáló társaságnak vagy bevétele vagy ráfordítása keletkezik, attól függően, hogy az apport nyilvántartási értéke hogyan viszonyul az alapító okiratban meghatározott értékhez. Ez kihat a társasági adófizetési kötelezettségének alapjára.

Az apportból történő tőkeemelés áfája

Az apport nem ingyenesen történik, ezért a főszabály szerint áfát kellene fizetni. Az apport azonban nem tartozik az áfa hatálya alá, amennyiben megfelel az áfatörvényben leírt kritériumnak, azaz az apportot fogadó társaság

·        belföldön nyilvántartásba vett adóalany,

·        kötelezettséget vállal arra, hogy őt illetik az apporthoz fűződő jogok, illetve őt terhelik az apportból eredő kötelezettségek,

·        nem birtokol olyan áfa jogállást, ami gátolná vagy csorbítaná a vállalt kötelezettsége teljesítését.

SzJA- kötelezettség

Ha a tőkeemelés apportját magánszemély szolgáltatja, akkor előfordulhat, hogy SzJA fizetési kötelezettsége keletkezik. Ezzel akkor kell számolnia, ha az apportált vagyontárgy tagok által elfogadott értéke magasabb, mint a megszerzésére fordított igazolt kiadások értéke. Ha ingó dolog apportálása történik, akkor az adófizetési kötelezettség az ingó értékesítés szabályai szerint számított adóköteles jövedelem után keletkezik. Ingatlan esetén az ingatlan értékesítésének szabályai szerinti adóköteles jövedelemre kell az SzJA-t számítani.