A számviteli törvény definiálja az üzletág fogalmát, mely szerint az üzletág a gazdálkodó szervezet önállóan működőképes egysége, amely a hozzá tartozó vagyonnal önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására képes.

Egyéb bevétel, egyéb ráfordítás üzletág átruházásnál

Üzletág átruházás esetén egyéb bevétel lesz az értékesítésen elért nyereség, egyéb ráfordítás lesz az értékesítés vesztesége. Nyereség vagy veszteség keletkezik attól függően, hogy a kapott vagy fizetett ellenérték hogyan viszonyul a kivezetett eszközök könyv szerinti értéke és az átvállalt kötelezettségek értéke különbözetéhez.

Üzleti vagy cégérték kimutatása üzletág átruházásnál

Üzletág átruházás esetén üzleti vagy cégérték, illetve negatív üzleti vagy cégérték is kimutatható. Üzleti vagy cégérték mutatható ki, ha a fizetett ellenérték magasabb, mint a tételesen állományba vett eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett átvállalt kötelezettségek értékével csökkentett értéke.

Az üzleti vagy cégértéket legalább 5, legfeljebb 10 év alatt kell leírni, ha nem lehet megbecsülni a hasznos élettartamát. Terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni, ha az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét. Ha időközben az elszámolás okai már nem állják meg a helyüket, akkor sem írható vissza az így elszámolt terven felüli értékcsökkenés.

Üzletág átruházás, mint kedvezményezett eszközátruházás

Az üzletág átruházás kedvezményezett eszközátruházás is lehet a tao-trv. alapján, amennyiben

  • legalább egy önálló szervezeti egység kerül értékesítésre
  • a vevő a jegyzett tőkéjét megtestesítő részesedéssel fizet
  • a jogügyletet valós gazdasági okok alapozzák meg, és ezt az adózó bizonyítani is képes.

Az önálló szervezeti egység fogalma a tao trv-ben tartalmát tekintve azonos a számviteli törvény üzletág fogalmával.

Szerződéskötési előírások kedvezményezett eszközátruházásnál

Amennyiben a kedvezményezett eszközátruházás esete fennáll, és az ehhez kapcsolódó adózási előírásokat a felek alkalmazni kívánják, olyan szerződést kötnek, amely tartalmazza

  • az átvett eszközöket, kötelezettségeket, az átadás napján az átruházó társaságnál kimutatott bekerülési értéküket, könyv szerinti értéküket és számított nyilvántartási értéküket
  • az átvevő kötelezettségvállalását arra, hogy –az adózás előtti eredményét módosítva- adóalapját úgy határozza meg, mintha nem történt volna meg az eszközátruházás, amelyhez az átvett eszközöket, kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, a nyilvántartásban feltünteti az átruházó társaságnál kimutatott előbb említett értékeket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átvételt követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is
  • az átruházó társaság a választását az adott évről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.

További szabályok a kedvezményezett eszközátruházáshoz

A kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál az adózás előtti eredményt

  • csökkenti az önálló szervezeti egységért kapott bevételnek az átadott eszközök könyv szerinti értékét meghaladó része,
  • növeli az átadott eszközök könyv szerinti értékének az elszámolt bevételt meghaladó része,
  • nem csökkenti az átadott immateriális javak számított nyilvántartási értéke és nem növeli ezek könyv szerinti értéke.

A választásnak feltétele még, hogy az átruházó társaság vagy kapcsolt vállalkozása a megszerzett részesedést addig nem vezeti ki az állományból, amíg az átvevő társaság az átvett eszközöket, kötelezettségeket is figyelembe véve adóalapját úgy állapítja meg, mintha nem történt volna meg az átvétel.