Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyfelől ………………………………………………….. (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám,   bankszámláját   vezető   hitelintézet   és   bankszámlaszám)   mint   megrendelő   (a továbbiakban:    Megrendelő),    másfelől    ………………………………………………………    (székhely, cégjegyzékszám,   adószám,   bankszámláját   vezető   hitelintézet   és   bankszámlaszám)  mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a következők szerint:

1.  A  Vállalkozó  kötelezi  magát,  hogy  e  szerződéshez  1.  számú  mellékletként  csatolt  kiviteli tervek alapján a …………………………………….. (cím) alatti ingatlan kerítését elkészíti.

2.  A  felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  szükséges  anyagokat  a  megrendelő  szerzi  be,  és legkésőbb a munka megkezdéséig átadja a Vállalkozónak.

3.  A  felek  a  vállalkozói  díjat  …………………  Ft  azaz  …………………………………………..  forintban határozzák   meg.   A   vállalkozói   díj   magában   foglalja   a   kerítés   előállításához   szükséges valamennyi  munka-  és  egyéb  költséget,  amelynek  összege  csak  a  teljesítéskor  hatályos jogszabályok szerint fizetendő általános forgalmi adóval növelhető.

4.  A  Megrendelő  a  vállalkozási  díjat  –  számla  ellenében  –  az  átvételtől  számított  ……  banki napon belül a Vállalkozó bankszámlájára való átutalással köteles kiegyenlíteni.

5.  A  Vállalkozó  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  kerítést  legkésőbb  0000.  év  ……………  hó  ……… napján ……… óráig átadja a Megrendelőnek.

6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. A Megrendelő a kerítés kivitelezését – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti és kifogásait az  ellenőrzéskor  nyomban  közölheti.  Hibás  teljesítésért  azonban  a  Vállalkozó  akkor  is  felel, ha a Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte.

7.  A  Megrendelő  köteles  a  kerítés  elkészítéséhez  a  munkahelyet  alkalmas  állapotban  a Vállalkozó     rendelkezésére     bocsátani.     A     Vállalkozó     díjmentesen     használhatja     a munkavégzéséhez szükséges közmű szolgáltatásokat.

8.  A  Vállalkozó  a  terhére  felróható  késedelem  esetén  a  vállalkozási  díj  napi  5  ezrelékének megfelelő  késedelmi  kötbért  köteles  fizetni.  A  megrendelő  a  Vállalkozó  késedelme  miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a ……… naptári napot. Az  elállást írásban kell közölni.

Ha a teljesítés akár a Megrendelő elállása miatt, akár más – a Vállalkozónak felróható – okból meghiúsul, a Vállalkozó ……… százalék meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét.

9.  Amennyiben  a  Megrendelő  a  szerződésen  alapuló  fizetési  kötelezettségét  késedelmesen teljesíti, évi 11% kamatot köteles fizetni.

10. Jelen szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a  Megrendelő  részéről  ……………………………………………………….  (név),  a  Vállalkozó  részéről ………………………………………………………… (név) cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet.

A      berendezés      előállítása      és      a      teljesítés      körében      a      Megrendelő      nevében ……………………………………………………   (név)   járhat   el,   aki   gyakorolja   az   ellenőrzést   és megteheti  az  ezzel  kapcsolatos  nyilatkozatokat.  A  Vállalkozó  a  vele  való  kapcsolattartásra ………………………………………………… (név) jelöli ki.

Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták.

Budapest, 0000. ………………………..

………………………………………………………             …………………………………………………………..

a Megrendelő képviseletében                                a Vállalkozó képviseletében

 

 

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés, amely létrejött egyrészről ………………………….. (név, lakcím vagy székhely) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről ………………….. (név, adószám, telephely) mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi szolgáltatás teljesítésére:
A Vállalkozó vállalja ………………………. munka elvégzését/szolgáltatás teljesítését.  A munka elvégzéséért/szolgáltatás teljesítéséért a Megrendelő …………….. forint, azaz ………………………… forintot fizet a Vállalkozó számlája alapján.
Az átutalását az alábbi pénzintézetnél vezetett számlámra teljesíti a Megrendelő:
Pénzintézet neve: ……………………………………………………
Számlaszám: …………………………………………………..
Budapest, 0000. ………………………….
…………………………..       ……………………………….
Vállalkozó                           Megrendelő

A munka elvégzését igazolom, a számla összege átutalható.
…………………………………………………………..
A munka/szolgáltatás elvégzését ellenőrző személy aláírása.

Melléklet: ……………………….. számú számla
Budapest, 0000. ………………………

A számla utalva: 0000. év ……….. . hó ………. nap.
…………………………..

 aláírás

Budapest, 0000……………….