Az adományt nyújtó cégeknek érdemes tisztában lenniük azzal, hogy nem minden nyújtott adomány jogosít kedvezményre. Érdemes alaposan utánajárni, hogy az adott összeggel csökkenthető lesz-e az adózás előtti eredmény, ezt pedig a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao tv.) alapján lehet megítélni. A bejegyzésben a nyújtott támogatásokra vonatkozó azon főbb szabályokat foglaltuk össze, amelyek alapján eldönthető, hogy az adománynak minősül-e vagy sem egy támogatás.

Juttatások

A juttatások lehetnek pénz, eszköz vagy szolgáltatás formájában adottak, lehetnek adománynak minősülőek és nem adomány-támogatások, de mindegyik esetben ingyenesek.

A Tao tv. szerint adomány lehet a közhasznú szervezet részére közhasznú tevékenység támogatására, egyház részére tevékenysége támogatására, valamint közérdekű kötelezettségvállalás céljára adott támogatás, valamint az ilyen célra térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott támogatások bekerülési értéke.

Közhasznú szervezetek

Mely szervezetek számítanak közhasznú szervezetnek? A közhasznú alapítványok, egyesületek és például a közhasznú nonprofit gazdasági társaságok is. Meghatározza a támogatás adománnyá minősítését az is, hogy mely tevékenységhez kapja a közhasznú szervezet. Csak az Ectv. (egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) szerint meghatározott tevékenységekhez nyújtott támogatások tartozhatnak ide, illetve azok, amelyeknél nem áll fenn kizáró ok, vagy összeférhetetlenség – pl. az adományozó ügyvezetője nem részesül vagyoni előnyben a támogatás ellenében. Tehát az adomány révén szerzett egyetlen előny az lehet, hogy az adományozó csökkentheti az adója alapját.

Közhasznú tevékenység

Mi tartozik a közhasznú tevékenység fogalmához az Ectv. szerint? A létesítő okiratban meghatároz a szervezet egy közfeladatot. Közfeladat az lehet, amely állami vagy önkormányzati feladat, és amelyet jogszabály szerint az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végez. E közfeladatot közvetve vagy közvetlenül szolgáló tevékenységek a közhasznú tevékenységek.

A kedvezményezett számára is fontos, hogy hova sorolandó a támogatás, hiszen ennek függvényében kell nyilatkozatot vagy igazolást kiállítaniuk, valamint az alaptevékenységi bevételként elszámolt támogatások számításba veendők a vállalkozási tevékenység szerinti adókötelezettség megállapításakor.

Nincs szükség nyilatkozat vagy igazolás kiállítására sem, ha a szervezet jogszabályon alapuló támogatást kap, ugyanis ez a támogatás feltétel nélkül elismert tétel lesz a támogatást nyújtó cég adóalapjának megállapításánál. Nyilatkozatot a nem adomány-támogatásoknál állít ki a támogatott, igazolást pedig adománynak minősülő támogatás esetén.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a közhasznú szervezet folytathat olyan nem közhasznú tevékenységet is, amely a célja megvalósításának gazdasági feltételeit biztosítja, ha ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti. Az ilyen tevékenységhez kapott támogatásról nem állítható ki adományigazolás, tehát az ilyen összegre csökkentő tétel nem érvényesíthető a társasági adó bevallásnál.