10%-os adókulcs önellenőrzéssel nem érvényesíthető

2008. adóévben a Tao. tv. 19. § (3) bekezdése alapján a társasági adó mértéke a pozitív adóalap 50 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%, e feletti összegre 16%.

Amennyiben a vállalkozás az adóbevallásában nem alkalmazza a 10%-os adókulcsot – bár ennek feltételei fennállnak –, akkor erre utólagosan nincs lehetőség.

10%-os adókulcs alkalmazásának a következő feltételei vannak:

  1. 1. Nem vehető igénybe a Tao. tv. 21-22/B. §-ai szerinti társasági adókedvezmények egyike sem. Ez a feltétel nem zárja ki a Tao. tv. 7. §-a, illetve 16. §-a alapján adózás előtti eredményt csökkentő tételek elszámolását (pl. fejlesztési tartalék, kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye stb.).
  1. 2. A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább 1 fő legyen. Az átlagos állományi létszám megállapításánál nem vehetők figyelembe azok a személyek, akik után kizárólag egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Az átlagos állományi létszámot a Központi Statisztikai Hivatal munkaügyi-statisztikai kérdőívek kitöltéséhez kiadott kiadvány szerint kell megállapítani. A munkaidő hosszától függetlenül minden foglalkoztatott egész főnek számít. Az átlagos állományi létszám megállapításánál figyelembe kell venni azokat a személyeket is, akik után járulékot (ide nem értve azokat, akik után kizárólag egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni) nem kell fizetni. Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy az átlagos állományi létszámba nem számíthatók bele.
  1. 3. A társasági adó alapja 2007. és 2008. adóévben legalább a jövedelem- (nyereség-) minimum összegével egyezzen meg. Ezt a feltételt nem kell teljesíteni, ha a vállalkozásra nem vonatkoznak a jövedelem- (nyereség-) minimummal kapcsolatos rendelkezések. Jogelőd nélkül alakult vállalkozásnál ezt a feltételt az első adóévre vonatkozóan kell teljesíteni. Ha az előtársasági időszak külön adóév, akkor az azt követő adóév az első adóév. A Sztv. 2008. január 1-jétől hatályos módosítása folytán az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót nem kell készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, illetve naptári évtől eltérő üzleti év esetén a választott mérlegfordulónapjáig sor kerül. Ebben az esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart. Jogutóddal történő átalakulásnál az átalakulás évében kezdődő adóévben a jogelődnek az átalakulás előtti utolsó lezárt adóévet kell figyelembe venni. Beolvadás esetén az átvevő és a beolvadó beolvadás évet megelőző adóévének adatát együttesen kell számításba venni.
  1. 4. A vállalkozás 2008. adóévben megfelel az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.
  1. 5. Az adóév első napján érvényes minimálbér kétszeresét alapul véve kerüljön bevallásra a foglalkoztatót terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (29%) az átlagos állományi létszám után. Az adóév alatt az általános értelemben vett adóévet kell érteni, amely megegyezik a naptári évvel, azaz a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozásnak is az adott év január 1-jén érvényes minimálbér kell figyelembe venni.

Az Art. 49. § (1) bekezdése értelmében az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot – az illeték kivételével – és a költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja. Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja. Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg. Az adózó az adókedvezményt utólag önellenőrzéssel érvényesítheti, illetőleg veheti igénybe.

Az Art. 49. § (1) bekezdésének második fordulata szerint nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.

2008. január 1-jétől a 10%-os adókulcs alkalmazása nem a vállalkozást megillető jog, hanem csupán választható lehetőség.

A 2008. január 1-jétől hatályos rendelkezések szerint a vállalkozás eldöntheti, hogy – a törvényi feltételek figyelembevételével – az adóalap 50 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%-os és csak az e feletti összegre 16%-os, vagy a teljes pozitív adóalapra 16%-os adómértékkel számol.

A kedvezményes adókulcs alkalmazása esetén az adóalap 6%-nak megfelelő összeget, azaz a meg nem fizetett társasági adót, az adóév utolsó napján – az eredménytartalékból történő átvezetéssel – lekötött tartalékként kell kimutatni. E jogcímen lekötött tartalékot a lekötés adóévét követő négy adóévben lehet feloldani. A feloldást kizárólag – az irányadó közösségi rendelet alkalmazása függvényében – meghatározott célokra – például beruházás – való felhasználás esetén hajtható végre.

Amennyiben 2008. évre alkalmazott kedvezményes adókulcs esetén a 2009-2012. év(ek)ben nem vagy akár csak részben teljesülnek a lekötött tartalék felhasználására előírt törvényi feltételek, úgy a kedvezményes adókulccsal adózott adóalap 6%-nak megfelelő összeget késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetni. Amennyiben az adóalany nem akar, vagy nem kíván megfelelni a felhasználásra vonatkozó előírásoknak – mert például nem szándékozik beruházást megvalósítani – akkor az általános 16%-os adómértéket alkalmazza.

Az adóalany a 10%, akár a 16%-os adómérték esetén is az adóalany a törvényben megengedett választási lehetőségével jogszerűen él, ezért először a 2008. adóévi adókötelezettségére vonatkozóan az Art. 49. § (1) bekezdésében rögzített szabály alapján döntését később önellenőrzéssel már nem változtathatja meg.

A 10%-os adókulcs alkalmazásával kapcsolatban 2008. január 1-jétől alapvetően megváltozott. Kockázatot jelent, ha a vállalkozás 2008. évre is a 2007. december 31-ig hatályos szabályozás alapján jár el.

Az Art. 49. § (1) bekezdésének már említett második fordulata szerint nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.

A Tao tv. 19. § (3) bekezdésének az ún. sávos adókulcsról szóló rendelkezése 2006. január 1-jével lépett hatályba. Ezen szabály azonban nem választási lehetőséget kínál, hanem arról rendelkezik, hogy a Tao. tv. 19. § (4) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítő adózó esetében a társasági adó mértéke a pozitív adóalap 5 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 százalék és az a feletti összegre 16 százalék. Ebből következően, ha a vállalkozás – első ízben – a 2006-ban kezdődő adóévről benyújtott bevallásában a törvényi feltételek teljesülése ellenére nem érvényesítette a 10/16 százalékos mértékű adókulcsot, azt később önellenőrzéssel megteheti, mivel az nem ellentétes az Art. 49. § (1) bekezdés második fordulatával.