25. Alanyi adómentesség választásánál az időszaki elszámolásos ügyletek kezelése

Az alanyi adómentesség értékhatárába nem kell figyelembe venni azokat a termékértékesítések, illetve szolgáltatások ellenértékét – függetlenül attól, hogy az adott teljesítésére a tárgyévben ténylegesen sor került –, amelyek esetében a teljesítés időpontja az esedékesség napja.

Alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az összes termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtása ellenértékének forintban kifejezett és éves szinten göngyölített összege

 1. a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen,
 1. b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen

nem haladja meg az 5 000 000 forintot.

Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó be:

 1. a) tárgyi eszközként használt termék értékesítése,
 1. b) immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése,
 1. c) új közlekedési eszköz Közösségen belüli – adómentes – értékesítése,
 1. d) tárgyi eszköznek nem minősülő beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet értékesítése, amelynek

da) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy db) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év,

 1. e) tárgyi eszköznek nem minősülő építési telek (telekrész) értékesítése,
 1. f) az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése szerinti adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás,
 1. g) a 86. § (1) bekezdésének a)-g) pontjai szerinti adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás,
 1. h) mezőgazdasági tevékenységet a különös szabályok alapján folytató magánszemélynek e tevékenység körébe megvalósított termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása.

Az alanyi adómentesség a belföldi nyilvántartásba vételével egyidejűleg is választható, ekkor elégséges a tárgyévre vonatkozó bevételhatárt időarányosan teljesíteni.

Az alanyi adómentesség a tárgy naptári év végéig érvényes, azt nem kell évente megújítani, csak azt kell bejelenteni a tárgyév utolsó napjáig, ha a tárgyévet követő évre nem kívánja fenntartani az alanyi adómentes státust.

Amennyiben az adóalany jogutódlással szűnik meg, de a jogutódra az alanyi adómentesség választására jogosító feltételek nem teljesülnek, vagy azok ugyan teljesülnek, de a jogutód bejelentése szerint az alanyi adómentességet nem kívánja választani, akkor az alanyi adómentesség megszűnik.

Szintén megszűnik az alanyi adómentesség, ha az összes termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtása ellenértékének forintban kifejezett és éves szinten göngyölített összege a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen meghaladja az 5 000 000 forintot. Ekkor az alanyi adómentesség az értékhatár átlépését követő két évben nem választható.

Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Abban az esetben, ha az adott részlet vagy elszámolás időszaka tartamában meghaladja a tizenkét hónapot, akkor időarányos részteljesítésként a teljesítés a tizenkettedik hónap utolsó napja is. E rendelkezés nem alkalmazható az Áfa tv. 10. § a) pontja szerinti értékesítésre (a termék birtokbaadása olyan ügylet alapján, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi).

Elszámolási időszakos teljesítésről van szó, ha a felek között folyamatos jogviszony van, amelynek során a közöttük megvalósult teljesítésekről az általuk megállapodott időszakokra vonatkozóan összevontan számolnak el, illetve, ha rendszeresen, ismétlődő jelleggel történik az adott időszakban nyújtott szolgáltatások, teljesített termékértékesítések vonatkozásában – összevontan – díjfizetés. Az Áfa tv. alkalmazásában az elszámolási időszakban teljesített termékértékesítések, illetve szolgáltatások egy ügyletnek minősülnek.

Az elszámolási időszakos teljesítések közé tartoznak:

 • • közüzemi szerződésen alapuló jogviszonyra alapozott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás;
 • • a bérbeadás;
 • • átalánydíjas ügyletek;
 • • amikor a rendszeresen, folyamatos jelleggel beszerzett termékekről nem szállításonként, hanem meghatározott periódusokban számolnak el, a periódus végén összesítik, egyeztetik az értékesített termékek mennyiségét, összetételét, minőségét, stb (pl. amikor az értékesített pékáru mennyiségét és annak ellenértékét a felek kéthetes periódusokban a periódus végén állapítják meg).

E körbe tartozó ügyleteknél előleg fizetése fogalmilag kizárt, így a vevő (megrendelő) esedékesség előtti fizetése (fizetései) – akkor is, ha a teljes ellenérték megfizetésre kerül az esedékesség előtt – ellenérték fizetésének, ezáltal előlegnek nem minősül.

Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése értelmében e jogszabályhely alapján adózó ügyletek ellenértéket nem kell tárgyévi teljesítésként kezelni, ha az esedékesség időpontja a tárgyévet követő évre esik, mivel az adófizetési kötelezettség nem az ügylet tényleges teljesítésének, hanem az esedékesség időpontjához kötődik. Ebből adódóan e körbe tartozó ügyletek ellenértékét az esedékesség időpontjában kell az alanyi adómentesség alkalmazására jogosító értékhatár számításánál figyelembe venni.