Az adóellenőrzés során a magánszemély nyilatkozatát írásban is megteheti

25. Az adóellenőrzés során a magánszemély nyilatkozatát írásban is megteheti

Az Art. 98. § (1) bekezdés d) pontja alapján az adóellenőr a vizsgálat során az adózótól felvilágosítást kérhet. Az adóellenőr az adózó által adott felvilágosításokat nyilatkozat formájában rögzíti.

Az Art. 48. § (1) bekezdése értelmében az adóhatóság az adózót az általa ismert, nyilvántartásában szereplő adatról, tényről, körülményről nyilatkozattételre kötelezheti a vele szerződéseskapcsolatban állt vagy álló adózók adókötelezettségének, adóalapjának, adókedvezményének, adójának vagy költségvetési támogatásának megállapítása, illetve ellenőrzése érdekében.

A fentiek alapján a magánszemély az adóellenőrzés során saját, illetve más ügyében nyilatkozattételre kötelezhető.

E trükk keretében azt vezetjük le, hogy adóellenőrzés során a magánszemélynek nem kötelező nyilatkozatot szóban megtenni.

Az Art. 5. § (1) bekezdése alapján ha az Art., vagy adót, adófizetési kötelezettséget, költségvetési támogatást megállapító törvény másként nem rendelkezik, akkor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Art. a nyilatkozattétel formáját nem szabályozza, így mögöttes jogszabályként a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ügyfél nyilatkozatáról a Ket. 51. §-a rendelkezik. E szerint az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen.

Tekintettel arra, hogy a Ket. szerint a nyilatkozat írásban vagy szóban egyaránt megtehető, akkor is érvényesül ez amegengedő szabályozás, ha a magánszemély a nyilatkozatot nem saját döntéséből adódóan, hanem az adóhatóság felhívására teszi meg.

A fentiekből adódóan az adóellenőrzés nem utasíthatja el a magánszemély arra vonatkozó kérelmét, miszerint nyilatkozatát írásban kívánja megtenni.

Az Art. 97. § (5) bekezdése alapján az adózó nyilatkozata bizonyítéknak minősül.

Ebből következően az adóellenőrzés többek között a magánszemély nyilatkozatának tartalmával is alátámaszthatja megállapításait.

A magánszemélynek jogában áll nyilatkozatának (akár) többszöri módosítása is, de ezeket az adóellenőrzés jellemzően nem veszi figyelembe arra hivatkozva, hogy a módosított nyilatkozat valódisága megkérdőjelezhető, mivel a magánszemély a nyilatkozatmegtételekor aszükséges információkkal rendelkezett, s eredeti nyilatkozatát ezek alapján tette.

A nyilatkozat írásban való megtétele alkalmat ad a magánszemélynek arra, hogy nyilatkozatának tartalmát alaposan megfontolja, így elkerülhető a nyilatkozat későbbi – egyébként is kétséges bizonyító erővel bíró – megváltoztatása.