6.1. Az általános forgalmi adó

 

1. A bejelentés adóévére vonatkozó általános forgalmi adókötelezettség

Az általános forgalmi adó alanya, az Egyszerűsített vállalkozói adó törvény hatálya alá való bejelentés alapján megszűnik, mint általános forgalmi adóalany. Az Egyszerűsített vállalkozói adó törvény hatálya alá való bejelentés napját tartalmazó adó-megállapítási időszak utolsó napjával az Általános forgalmi adóról szóló törvénynek a jogutódlással történő megszűnésre vonatkozó szabályai szerint szűnik meg.

Miután az egyszerűsített vállalkozói adóra áttérő adózó gazdasági tevékenységét nem szünteti meg, csak más formában nem általános forgalmi adóalanyként folytatja tovább, ezért nem kell a megszűnéssel járó áfa teherrel számolnia.

Nem kell az általános forgalmi adót áttéréskor megfizetni az áttérés időpontjában, a tulajdonában lévő, korábban megszerzett eszközére, még abban az esetben sem, ha ezen eszközök beszerzése, előállítása, felújítása, átalakítása kapcsán levonható általános forgalmi adó merült fel.

Általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége keletkezik azonban:

  • ha a jogutódlással megszerzett vagyon egy részét az adózó az általános forgalmi adóalanyként történő megszűnésével egyidejűleg, kivonja bevételszerző tevékenysége alól. Ebben az esetben az Általános forgalmi adóról szóló törvénynek a bevételszerző tevékenységből történő termékkivonásra vonatkozó szabályai szerinti általános forgalmi adó-kötelezettségét teljesítenie kell,
  • ha a jogutódlással megszerzett vagyon egy részét az adózó az Egyszerűsített vállalkozói adó törvény szerinti adóalanyisága alatt bármely időpontban kivonja a bevételszerző tevékenysége alól. Ezután az Általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység köréből történő termékkivonásra vonatkozó szabályai szerinti általános forgalmi adófizetési kötelezettsége keletkezik, az egyszerűsített vállalkozói adókötelezettségen túlmenően. a bejelentés évében beszerzett tárgyi eszköz (ideértve az ingatlant is), és a bejelentés évében tárgyi eszközre fizetett előleg (ideértve az ingatlanra fizetett előleget is) tekintetében.

Az adózó ezen általános forgalmi adóval összefüggő adó-kötelezettségeit a bejelentés napját tartalmazó adó megállapítási időszakról adott bevallásában a megszűnésre, mint termékértékesítésre tekintettel az Általános forgalmi adóról szóló törvénynek az előzetesen felszámított adó megosztására vonatkozó előírásai szerint köteles teljesíteni

azzal, hogy ez esetben a tárgyi eszközre fizetett előleg a tárgyi eszköz beszerzésével egy tekintet alá esik.

 

2. Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyiság időszaka alatti általános forgalmi

adó bejelentési, adófizetési és bevallási kötelezettségek

Európai Közösségen belüli termékbeszerzéshez kapcsolódó bejelentési kötelezettség:

az egyszerűsített vállalkozói adó alanya köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni, ha az adóévben az általa az Európai Közösség más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke a 10 ezer eurót meghaladja. Az adózónak bejelentését azon termékbeszerzését megelőzően kell teljesítenie, amelynek ellenértékével meghaladja a 10 ezer eurót,

  • ha a tárgyévet megelőző évben az egyszerűsített vállalkozói adó alany által az Európai Közösség más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke nem haladja meg a 10 ezer eurót, és a Közösségen belül beszerzett termékek utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét a tárgyévben – választása alapján – belföldön kívánja teljesíteni választását, a tárgyévet megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelentenie az állami adóhatóságnak,
  • ha a tárgyévet megelőző évben nem volt Közösségen belüli beszerzése, e választását a tárgyévre a tárgyévi első Közösségen belüli beszerzését megelőzően kell bejelentenie,
  • ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak terméket értékesít, értékesítését megelőzően köteles közösségi adószámot kérni az állami adóhatóságtól.

Közösségi adószám megállapítása

A fentiek szerinti bejelentés alapján az állami adóhatóság az egyszerűsített vállalkozói adóalany részére közösségi adószámot állapít meg, amely 2006. évtől nem eredményezi az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság elvesztését.

Közösségi adószámmal rendelkező egyszerűsített vállalkozói adóalany általános forgalmi adó bevallási kötelezettsége

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, amennyiben Közösségen belül történő termékértékesítést végez, nem kell általános forgalmi adóbevallást (0665/06650/06651 nyomtatványon) benyújtania, de az értékesítésről a 0660. számú összesítő nyilatkozatot kell benyújtania, negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig az állami adóhatósághoz.

Nem kell az összesítő nyilatkozatot sem beadni azokról a negyedévekről, amelyekben az egyszerűsített vállalkozói adóalany Közösségen belüli termékértékesítést nem végzett.

A Közösségen belüli termékértékesítés az egyszerűsített vállalkozói adó alanynál is csak akkor minősül adómentesnek, ha annak az Általános forgalmi adó törvény 29/A. § -ában foglalt valamennyi feltétel teljesül.

A közösségi adószámmal rendelkező egyszerűsített vállalkozói adó alany az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól megvalósított Közösségen belüli termékbeszerzése után általános forgalmi adót az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hónap 20. napjáig kell bevallani a 0686. számú nyomtatványon és megfizetni. Erről negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig az állami adóhatóság által rendszeresített 0661. számú nyomtatványon összesítő nyilatkozatot kell tenni. Az összesítő nyilatkozatot csak arról a negyedévről kell megtenni, amelyben Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól szerzett be terméket.

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalany felé nyújtott egyes szolgáltatási (például: azon szolgáltatások esetében, amikor a teljesítés helyét az igénybevevő székhelye, telephelye határozza meg), illetve igénybevétele nem eredményezi az egyszerűsített vállalkozói adó-alanyiság elvesztését, sőt ezen szolgáltatások teljesítéséhez, illetve igénybevételéhez az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának nem kell közösségi adószámmal rendelkeznie.

Az egyszerűsített vállalkozói adóalanynak a közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iraton fel kell tüntetnie.

Közösségi adószám törlése

Az állami adóhatóság az egyszerűsített vállalkozói adóalany kérelme alapján, a bejelentés napjával az adóév közben is törli a közösségi adószámát, ha az adóalany bejelenti, hogy az Európai Közösség tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette.

Új személygépkocsi beszerzése az Európai Unióból

Ha az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az Európai Közösség más tagállamából új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsit vagy regisztrációs adóköteles motorkerékpárt szerez be, az általános forgalmi adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a vámhatóság látja el, amely kivetés útján, határozattal állapítja meg az általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget.

Termékimport Unión kívüli ,harmadik országból”

Az egyszerűsített vállalkozói adóalany részére a vámhatóság határozattal állapítja meg a termékimportot terhelő általános forgalmi adót.

Új közlekedési eszköz beszerzése az Európai Unió más tagállamából

Az új közlekedési eszköznek (személygépkocsi és regisztrációs adóköteles motorkerékpár kivételével) az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzése esetén a fizetendő általános forgalmi adót az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, mint vevő önadózással teljesíti. Az általános forgalmi adót az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hónap 20. napjáig vallja be a 0687. számú bevallásban és fizeti meg az állami adóhatóságnak. Az egyszerűsített vállalkozói adóalany az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonására nem jogosult, hiszen nem alanya az Általános forgalmi adó törvénynek.

Az egyszerűsített vállalkozói adóalany a külön jogszabály szerint a külföldi utasnak visszatérített általános forgalmi adót előzetesen felszámított adóként nem veheti figyelembe.

Ha az egyszerűsített vállalkozói adóalany később visszatér az általános forgalmi adó hatálya alá újólag adófizetési kötelezettsége, nem keletkezik azon bevételei után, amely az adóalanyiság időszakában megszerzett bevételnek minősült.

 

3. Kilépés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól és visszatérés az általános forgalmi adó hatálya alá

Ha az egyszerűsített vállalkozói adó alanya akár saját döntésének megfelelően, akár a törvény erejénél fogva kikerül az egyszerűsített vállalkozói adó hatály alól akkor, ha rendszeresen gazdasági tevékenységet folytat az általános forgalmi adó alanyává válik. Az állami adóhatóságnál be kell jelentkeznie az általános forgalmi adó hatálya alá. Az általános forgalmi adó tekintetében új általános forgalmi adóalanynak minősül, ezért lehetősége van a visszatéréskor:

  • alanyi mentesség választására,
  • valamely különleges adózási mód választására, illetve
  • kizárólag tárgyi adómentes tevékenység folytatására.

Az egyszerűsített vállalkozói adó-alanyiság időszakában eszközölt beszerzésekre az adóalany az általános forgalmi adó hatálya alá való visszatérést követően sem alapozhat általános forgalmi adó levonási jogot.

Arra sincs lehetősége, hogy az egyszerűsített vállalkozói adóalanyként lezárt adóévben beszerzett termékek után utóbb levonható általános forgalmi adót számoljon el, mint általános forgalmi adó szerinti tevékenységet kezdő – az Általános forgalmi adóról szóló törvény 36. § (4). bekezdés b) pontjában foglaltak alapján – még akkor sem, ha korábbi ráfordítását utóbb gazdasági tevékenységével összefüggő költségként számolja el.

Ugyanakkor az általános forgalmi adó hatálya alá való visszatérést követően semmilyen jogcímen nem keletkezik általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége olyan bevétel után, amely egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága időszaka alatt megszerzett bevételnek minősül, vagyis amely után már egyszerűsített vállalkozói adó fizetési kötelezettsége keletkezett.