2. Az egyszerűsített vállalkozói adó-alanyiság választásának feltételei

 

A egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany az a személy lehet, aki (amely) megfelel az eva-alanyiság választásának valamennyi feltételének.

Az eva-alanyiság választásának feltételei a következők:

  • szervezeti feltételek
  • bevételi határ feltételek
  • tevékenységi feltételek
  • szankciós feltételek
  • adóeljárási feltétel
  • közösségi adószám

Ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben: a magánszemély egyéni vállalkozóként tevékenységét folyamatosan végezte, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nem alakult át, ideértve különösen a kiválást és a beolvadást is, valamint a jogi személyben, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban az öröklést kivéve, új tag(ok) nem szerzett 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést, az Általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem volt kötelezett a használtingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó, vagy az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására, nem állt végelszámolás, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt, nem állt cégbíróság által jogerősen elrendelt felszámolási eljárás alatt, a magánszemély az általa végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás alapján vállalkozói bevételt, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően árbevételt számolt el, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha valamennyi tagja magánszemély (ideértve a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetét is), más jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel.

Ha az adóévet megelőző második adóévben (üzleti évben) az általános forgalmi adóval növelt összes bevétel nem haladta meg a 25 millió forintot, ha az előtársasági működésének kezdő napja az adóévet megelőző második naptári évben volt, akkor előtársasági működése adóévében éves szintre átszámított általános forgalmi adóval növelt összes bevétele a 25 millió forintot nem haladta meg, ha az adóévet megelőző adóévben (üzleti évben) ésszerűen várható éves szintre átszámított általános forgalmi adóval növelt összes bevétel nem haladta meg a 25 millió forintot, ha az adóévre ésszerűen várható, az Eva – törvény előírásainak megfelelően meghatározott bevétel általános forgalmi adóval növelten nem haladja meg a 25 millió forintot.

Ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben: az általános forgalmi adótörvény szerint nem volt kötelezett az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására (árrés szerinti adózás), az általános forgalmi adótörvény szerint nem volt kötelezett a használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok alkalmazására, az állami adóhatósághoz bejelentett valamennyi tevékenységi köre megfelel az eva-alanyiság választási feltételeinek.

Ha az adóévben nem folytat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet, nem folytat a vámjogszabályokban meghatározott közvetett képviselői tevékenységet, az állami adóhatósághoz bejelentett valamennyi tevékenységi köre megfelel az eva-alanyiság választási feltételeinek. A korábbi szabályozástól eltérően 2008. január 1-jétől az egyszerűsített vállalkozói adó alanya lehet az az adózó is, aki a hulladékforgalmazásra vonatkozó különös adózási szabályok (fordított adózás) szerint teljesíti az általános forgalmi adóval összefüggő adókötelezettségeit. Az egyszerűsített vállalkozói adó alkalmazása előtti adóévekben folytatott hulladékkereskedelmi tevékenység már a 2008. adóévre történő bejelentkezéskor nem kizáró feltétel.

2009. január 1-jétől az utazásszervező szolgáltatást nyújtók nem választhatják az egyszerűsített vállalkozói adót. A változás oka, hogy a 2008. január 1-jétől hatályos új Áfa törvény az árrés szerinti különös adózási mód alá von minden olyan adóalanyt, aki (amely) saját nevében olyan utazási szolgáltatást nyújt az utas felé, amelyhez más adóalany által nyújtott szolgáltatást használ fel, hasznosít. A módosítás következtében a 2008. évben egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó utazásszervezők kötelesek legkésőbb 2008. december 20-áig az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól kijelentkezni.

Ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben: az állami adóhatóság nem rendelte el jogerősen számla vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt mulasztási bírság kiszabását, ne legyen az állami adóhatóságnál, a vámhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál továbbá az illetékhivatalnál nyilvántartott tartozása. belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik.

2008. január 1-jétől a hulladék-kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és társas vállalkozás is választhatja az egyszerűsített vállalkozói adót. A 2008-as adóévre, 2007. december 20.-áig kellett az állami adóhatóságnál, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentkezniük, az adóalanynak nem minősülő adózó az adóévet megelőző év decemberében, a hónap 20. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a fenti bejelentést akkor teheti meg, ha a bejelentés időpontjában megfelel az Eva törvény összes feltételének, és nincs állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, a bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, az adóalany december 20.-áig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelentheti be az állami adóhatóságnak, hogy a következő adóévben adókötelezettségeit már nem az egyszerűsített vállalkozói adótörvény szerint kívánja teljesíteni, azzal, hogy e bejelentését az adózó az említett időpontig írásban visszavonhatja, az adóalany köteles december 20.-áig a bejelentést megtenni, ha nem felel meg a törvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy az állami adóhatóságnál,vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál, továbbá illetékhivatalnál nyilvántartott adótartozása van.

közösségi adószámmal rendelkező adózó is választhatja az egyszerűsített vállalkozói adót, ha az adózó már rendelkezik közösségi adószámmal, nem kell visszaadnia az egyszerűsített vállalkozói adó választása előtt, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint, ha az egyszerűsített vállalkozói adóalany közösségen belüli beszerzéseinek adó nélküli összesített ellenértéke az adóévben meghaladja a 10 ezer eurót, közösségi adószámot kell kérni, de nem esik ki az eva-körből az adózó. az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának is lehetősége nyílik, más adózókhoz hasonlóan az uniós tagállamokba történő termékértékesítésre és 10 ezer euró érték fölötti termékbeszerzésre,

Nem kell közösségi adószámot kérnie, az egyszerűsített vállalkozói adóalanynak, ha más EU- államba bármilyen szolgáltatást nyújt, termékbeszerzésének értéke a 10 ezer eurót nem haladja meg, EU tagállamból új közlekedési eszközt szerez be, mivel ez után az áfa-t Magyarországon kell megfizetnie.

Az egyszerűsített vállalkozói adó-alanyiság esetén általános forgalmi adó fizetési kötelezettség:

Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyt általános forgalmi adófizetési kötelezettség terheli: ha termékértékeskor, illetve szolgáltatásnyújtáskor a fordított adózást kell alkalmaznia. A fordított adózás azt jelenti, hogy az általános forgalmi adót a terméket beszerző (vevő), szolgáltatást igénybe vevő, belföldön nyilvántartásba vett adóalany fizeti meg. Az evalany ezt az általános forgalmi adót az adóévre vonatkozó bevallásban kell megállapítania, bevallania és a bevallásbenyújtás határidejéig megfizetnie. Ha az evaalany olyan terméket értékesít, vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre az Áfa-törvény fordított adózást ír elő, a kibocsátott bizonylaton az evaalany nem számíthat fel áfa-t, ha építési szerződés alapján áfa alanytól ingatlant vesz át akkor is, ha az anyagokat és egyéb termékeket az evaalany bocsátotta rendelkezésre, ha belföldi ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, karbantartási, javítási, átalakítási, takarítási, bontási szolgáltatást vesz igénybe, ha fémet, hulladékot szerez be, ha felszámolás alatt állótól 100 ezer forint, értéket meghaladó értékben terméket vásárol, ha külföldről vagy külfölditől Magyarországon adóztatható szolgáltatást vesz igénybe, mert 2008. január 1-jétől a szolgáltatás díja nem növeli az összes bevételt, de az általános forgalmi adót meg kell utána fizetni, ha az Európai Közösségen belülről terméket vagy új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsit szerez be, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezésének megfelelően a vámhatóság határozattal állapítja meg (kivetéses adózás) a fizetendő általános forgalmi adót, egyéb új közlekedési eszköznek a Közösség más tagállamából történő beszerzése esetén fizetendő általános forgalmi adót az evaalany vevő önadózással teljesíti, ha közösségen belülről 10 ezer euró alatt vásárol terméket, de más beszerzése miatt már közösségi adószámmal rendelkezik, a beszerzés után általános forgalmi adót kell fizetnie, a közösségi termékbeszerzésről az egyszerűsített vállalkozói adóalanynak is adóbevallást kell benyújtania és az általános forgalmi adót az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hónap 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie, ha az egyszerűsített vállalkozói adóalany, az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak terméket értékesít, negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig összesítő nyilatkozatot kell tennie:

  • az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon,
  • a vevő közösségi adószámáról,
  • a termékértékesítés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéről.

az egyszerűsített vállalkozói adót választó adózónak a bejelentkezés évében áfát kell fizetnie a bejelentkezés évében beszerzett tárgyi eszközök után, meg kell fizetni az általános forgalmi adót azon eszközök után is, amelyeket az adózó az evaválasztással egyidejűleg vagy evaalanyisága alatt kivon bevételszerző tevékenysége alól.