13. Az ismételt ellenőrzés jogintézményének kihasználása

Az adóhatóság ellenőrzése során megállapításait az adózó iratai, a vizsgálat során feltárt tények, körülmények alapján hozza meg.

Gyakran előfordul, hogy az adóhatóság döntését nem az eset összes körülményeinek ismeretében hozta meg. Ennek egyik oka lehet, hogy az adóhatóság nevében eljáró személy nem kellő körültekintéssel járt el, egyáltalán nem vagy hiányosan dokumentálja a vizsgálat során elhangzottakat. Másrészt megeshet az is, hogy a vizsgálat alá vont adózó nem közöl bizonyos tényeket, körülményeket a vizsgálat során, mivel nem tartja ezeket fontosnak, érdemi információnak.

Az II. fokú adóhatóságnak döntését kizárólag a rendelkezésére álló dokumentumok, az I. fokú határozat és az adózó beadványaiban foglaltak alapján áll módjában alapozni. Ebből adódóan olyan körülmények, tények, amelyeket az adóhatóság az ellenőrzés során nem tárt fel, illetve adózó sem hoz fel beadványaiban, a II. fokú adóhatóság előtt sem válnak ismertté.

Az adózónak jogában áll ismételt ellenőrzés lefolytatását kérelmezni, ha olyan tény, körülmény tisztázása válik szükségessé, amely az ellenőrzés megállapításait megváltoztatná. Az ismételt ellenőrzés lefolytatása iránti kérelem a jogerős I. és II. fokú határozattal lezárt ellenőrzésekkel kapcsolatban is előterjeszthető.

Az Art. 115. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében az ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében ismételt vizsgálatára kerülhet sor az adózó kérelmére, ha az adózó által feltárt új tény, körülmény tisztázása a korábbi ellenőrzés megállapítását eredményezné.

Ellenőrzés

Az ismételt ellenőrzés elrendelésére irányuló kérelmet az első fokú adóhatóság vezetőjénél – igazgatójánál – kell előterjeszteni, ha az I. fokú határozat jogerőre emelkedése útján zárult le az eljárás.

Amennyiben az adózó az I. fokú adóhatóság határozatával szemben fellebbezéssel élt, így az eljárás a II. fokú adóhatóság által hozott határozat jogerőre emelkedésével zárul le, akkor a kérelmet a II. fokú adóhatóságnál kell előterjeszteni.

Abban az esetben, ha a II. fokú határozat bírói felülvizsgálatára sor került, akkor az ügyben új határozat nem hozható, akkor sem, ha az új tényállás ezt indokolná.

Az ismételt ellenőrzés elrendeléséről az I. vagy II. fokú adóhatóság határozat útján hoz döntést. Az adóhatóság a határozatban megtagadhatja az ismételt ellenőrzés elrendelését, arra hivatkozva, hogy a kérelemben előadott tények, körülmények a megállapítás megváltoztatását nem eredményeznék, így ismételt ellenőrzés elrendelésének nincs jogalapja. A határozat ellen fellebbezés terjeszthető elő. A fellebbezésben módja van az adózónak azt bizonyítani, hogy az általa felhozott új tény, körülmény az adóhatóság megállapításainak megváltoztatását eredményezné.

Az ismételt ellenőrzést minden esetben az I. fokú adóhatóság végzi el. Ez akkor is igaz, ha az ügyben jogerős II. fokú határozat született.

Az ismételt ellenőrzés lefolytatása bizonyos időszakon belül kockázatokat jelenthet az adózó számára. A határozat jogerőre emelkedését követő egy éven túl olyan új határozat nem hozható az adózó terhére, amely az adókötelezettséget, az adó alapját és összegét tekintve terhesebb lenne. Egy éven belül azonban az adóhatóság az ismételt ellenőrzés során hozhat terhesebb határozatot az adózó terhére. Nagyon fontos, hogy az ismételt ellenőrzés során az adóhatóság jogköre nem korlátozódik az új ténnyel, körülménnyel érintett tényállás ismételt felülvizsgálatára, hanem minden más egyéb tekintetében vizsgálódhat. Ebből adódóan megtörténhet ugyan, hogy az adóhatóság a kérelemmel érintett kérdésben az adózó javára dönt az ismételt vizsgálat keretében azonban konstatálja, hogy bizonyos kérdésekben elmulasztotta a szükséges megállapításokat megtenni.

Egy éven túl azonban mindenfajta kockázat nélkül kezdeményezhető ismételt ellenőrzés. Ebben az esetben is elképzelhető, hogy az adóhatóság jogosnak ítéli meg a kérelemben foglaltakat, azonban más tényállással tekintetben megállapítást tesz. Az adóhatóság ezen eljárása mindaddig nem kifogásolható, amíg összességében terhesebb határozat nem hoz.