2. Cégautók használatával kapcsolatos szabályozások

A kifizető tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő, az szja alkalmazásában személygépkocsinak minősülő jármű [Szja tv. 3. § (45) bekezdés] után a magáncélú használatra tekintettel cégautó adót kell a kifizetőnek fizetnie. A nem tulajdonos kifizetőre akkor vonatkozik ez a szabály, ha az üzembentartói jog a forgalmi engedélybe
bejegyzést nyert.

A személygépkocsi fogalma az szja alkalmazásában a következő: négy, illetve három gumiabroncs kerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas. Ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzem ű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű olyan gépjármű is, amelynek rakodótere gyárilag
kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszer űen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. Fontos tudnivaló, hogy ez a fogalom-meghatározás a szja egészére egységesen kiterjed, azaz nemcsak a cégautó  adó vonatkozásában érvényes.

2004 évi változás: Természetbeni juttatásnak minősül a kifizető tulajdonában lévő, vagy általa bármely más jogcímen használt személygépkocsi (a cégautó) magáncélú használatára tekintettel keletkező jövedelem. Magáncélú használat, ha bármely körülmény vagy dokumentum (így különösen a tárolás helye, illetve az irányadó belső szabályzat, szerződés, útnyilvántartás) alapján megállapítható, hogy a cégautót magánszemély(ek) – akár állandó, akár eseti jelleggel, a cégautó egyéb használatától függetlenül személyes célra (is) használja, vagy használhatja. A cégautó adó fizetésére az a kifizető köteles, aki (amely) a magánszemély(ek) számára a magáncélú használatot biztosítja (lehetővé teszi) azzal, hogy a cégautó-adó fizetésére  kötelezettnek a személygépkocsi tulajdonos át – ha a tulajdonos és az üzembentartó (üzemeltető) személye eltér, akkor üzemben tartóját (üzemeltetőjét) – kell tekinteni, kivéve, ha okirattal bizonyítja, hogy a személygépkocsi használatának átengedésére kizárólag más személy jogosult.

A törvény taxatív felsorolást tartalmaz az adómentes esetekre, feltéve ilyenkor is azt, hogy a személygépkocsit magáncélra nem használják. A nevesítetten nem mentesített eseteken túlmenően nem kell a cégautó adót megfizetni akkor, ha a jármű magáncélúhasználatát a kifizető kizárja, és ezt az útnyilvántartás is hitelt érdemlően alátámasztja.

Nem kell az adót megfizetni a magáncélú használat ellenére sem, ha a használó a használat ellenértékét a kifizetőnek megtéríti. Az ellenértéket akkor kell megtérítettnek tekinteni, ha a térítés összege legalább a magáncélra megtett kilométer után a fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség, és az APEH által közzétett üzemanyagárral számított összeg, és kilométerenként a 3 forintos normaköltség összegét eléri. Az üzemanyagár értékét akkor is megtérítettnek kell tekinteni, ha a magáncélú úthoz szükséges üzemanyagot a magánszemély vásárolja meg.

A cégautó adót a tárgyhónapot követő 12-éig kell a kifizetőnek a saját adóhatóságához befizetnie. Lehetőség van azonban arra is, hogy a havi adótétel megfizetését a magánszemély magára vállalja. Ilyen esetben a magánszemélynek a kifizető pénztárába kell az adott összeget befizetnie. Az adó hatóság azonban továbbra is a kifizetőtől követeli a cégautó adót, azt a saját kötelezettségeként kell bevallania és megfizetnie. Amennyiben a magánszemély a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, követelését a kifizető bírói úton érvényesítheti.

Cégautó üzemanyagköltség elszámolás

A számviteli előírások szerint az üzemanyag költséget csak a töltőállomás által szabályszerűen a cég nevére kiállított számla alapján lehet elszámolni. Ez azt jelenti, hogy útnyilvántartás alapján ilyen címen költség nem számolható el.

Az üzemanyag-megtakarítás szabályai
A jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól az alkalmazottja, a társas vállalkozástól a társas vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tagja üzem anyag-megtakarítás címén kap a munkáltató, a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként, az általa teljesített kilométer távolság (futásteljesítmény) alapulvételével.

Adómentesen csak a gépjármű vezetőjének az általa megtett kilométerek alapján lehet kifizetni. Az üzemanyag megtakarítás kifizetéséhez szükség van az útnyilvántartásra még akkor is, ha egyébként nem kellene nyilvántartást vezetni, mert a cég megfizeti a cégautó utáni adót.

Az üzemanyag megtakarítás az a különbözeti összeg, amikor a számla szerinti érték (APEH üzemanyag áron kiszámolva) kevesebb, mint a gépjármű által futott, útnyilvántartással (menetlevéllel, fuvarlevéllel) igazolt kilométer alapján a 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendelet szerinti korrekciós tényezőkkel módosított alapnorma és az APEH által közzétett üzemanyag-ár figyelembevételével kiszámított összeg.
Ide tartozik az az eset is, amikor a munkáltató, a társas vállalkozás a saját kezelésében lévő töltőállomáson biztosítja az alkalmazottjának, a tagjának az üzemanyag felvételét és az üzemanyag felhasználása során megtakarítás mutatkozik az előzőek szerint meghatározott normához képest.
Az új szabály szerint adómentesen csak a korrekciós tételekkel módosított alapnorma alapján lehet fizetni üzemanyag-megtakarítást, lökettérfogattól függő normaátalány alapján nem!

Többlet-üzemanyag fogyasztás
Az Szja tv. 71. §-a 2000. január 1-jétől hatályát veszítette. Ez azt jelenti, hogy a kifizető tulajdonában lévő gépjárművek többlet-üzemanyag fogyasztása után nincsen 44%
adófizetési kötelezettség.
Azonban, ha a cég nevére szóló üzemanyag számla éves összege jelentősen meghaladja a gépjármű norma szerinti fogyasztásával számított összeget, akkor a Tao tv. a különbözetet nem fogadja el a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordításnak.

Fenntartási és egyéb költségek elszámolása
Az üzemanyagköltséghez hasonlóan, a fenntartási és egyéb költségeket is csak számla alapján lehet elszámolni. Így az autópálya matrica megvásárlására fordított összeg is költségként elszámolható, amennyiben a társaság a tulajdonában lévő személygépjármű után megfizeti a cégautó adót.
Abban az esetben, ha a hivatali, üzleti utak során az autópálya használatához szükséges matricát, mint munkafeltételt kell biztosítani, és a társas ág a cégautó adót egyébként megfizeti, akkor az autópálya-matrica magáncélú használata miatt juttatás címén személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem keletkezik.

A hivatali személygépkocsi magáncélú használata A személyi jövedelemadó törvény szerint természetbeni juttatásnak minősül a kifizető belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal (ideértve az ideiglenes jellegű ilyen dokumentumokat is) ellátott személygépkocsijának magáncélú használatára tekintettel keletkező jövedelem.

Magáncélú használat különösen, ha a személygépkocsit a körülményekből (szabályzat, szerződés, útnyilvántartás stb.) megállapíthatóan magánszemély akár állandó, akár eseti jelleggel a személygépkocsi egyéb használatától függetlenül személyes céljaira használja.
Az adó fizetésére a személygépkocsi forgalmi engedélyében bejegyzett tulajdonos kifizető, amennyiben pedig az engedély a tulajdonos mellett az üzembentartót (üzemeltetőt) is tartalmazza, az adó fizetésére kizárólag az utóbbi kifizető kötelezett. Ez utóbbi esetben a tulajdonosnak közölnie kell az üzembentartó felé a személygépkocsi beszerzési árát.

Az adó megfizetésére kötelezett üzembentartónak minősül az a kifizető, illetőleg az a magánszemély is, amely/aki a személygépkocsit üzletszerű kölcsönzést, bérbeadást, lízingbe adást folytató kifizetőtől olyan szerződés alapján üzemeltet, amely a forgalmi engedélybe történő bejegyzés mellőzésével jogosítja a személygép kocsi üzemben tartására. Ebben az esetben (és időszakra) a bérbeadóra nem vonatkozik az adókötelezettség. A bérbevevőnek – ha az adókötelezettség fennáll – azzal az eltéréssel kell alkalmazni az adótételeket, hogy a táblázatban foglalt adótételek helyébe annak harmincad részét, a hónap helyébe pedig a bérbevételi napot kell behelyettesíteni; a bérbeadónak a beszerzési árát közölnie kell a bérbe vevővel.

Ha olyan, nem magánszemély (társaság, cég, szervezet stb.) biztosítja a magánszemély számára cégautó magánhasználatát, amelynek juttatóját az adott juttatás tekintetében a belföldi jogszabályok alapján nem terheli adókötelezettség, a magánszemélynek kell az Szja tv. szerinti adókötelezettségeket teljesítenie (ilyen esetben az adókötelezettség meghatározásához a vagyoni érték szerzési jogcímét kell alapul venni).

Külföldi személygépkocsira nem kell alkalmazni az adókötelezettség szabályait, de például a „V”-s rendszámmal ellátott személygépkocsikra már igen.

Mikor kell megfizetni az adót?
A magáncélú használat utáni jövedelem után az adót a kifizetőnek kell a forgalomban tartott személygépkocsija után havonta a tárgyhónapot követő 12-éig megfizetnie. Minden megkezdett hónap az adókötelezettség szempontjából egész hónapnak számít. Évközi tulajdonos (üzemeltető) változás esetén az új tulajdonost (üzemeltetőt) a változást követő hónaptól terheli az adókötelezettség.

A beszerzés időpontja
A beszerzési ár mellett az adó mértékét meghatározó másik elem a beszerzés éve.

  • A beszerzés időpontjának általában tulajdonszerzés időpontját,
  • üzembentartói jogosultság esetében a forgalmi engedélybe történő bejegyzés időpontját,
  • lízingelt és lízing útján már megszerzett személygépkocsi esetében a lízingszerződés megkötésének évét (tehát míg a lízing útján megszerzett autó beszerzési áránál eléggé szigorú az új szabály, addig a beszerzési időpontnál az általános szabálynál enyhébb a megfogalmazás), kölcsönbe, bérbe
  •  a vett autónál a szerződés megkötésének évét kell alapul venni.

 

Nem kell az adót megfizetni 

  • adómentes személygépkocsik után,
  • magáncélú használatból kizárt személygépkocsik esetében,
  • használatból kizárt személygépkocsik után,
  • a használat ellenértékének megfizetésekor.

Adómentes személygépkocsik

 Nem kell az előzőek szerinti adót megfizetni azok után a személygépkocsik után,   amelyeket az Szja tv. 70. § (8) bekezdése külön nevesít.

A magáncélú használatból kizárt személygépkocsik
Nem kell a cégautó adót megfizetni abban az esetben sem, ha a személygépkocsi tulajdonos (üzemeltető) kifizető magáncélú használat hiányát az adott személygépkocsira vonatkozó útnyilvántartás (Szja tv. 5. sz. melléklet 11/7 pontja) és a kilométeróra állás alapján hitelt érdemlően bizonyítja. Az adóhatósági ellenőrzés az útnyilvántartás tartalmát nem fogadja el abban az esetben, amennyiben a helyszíni ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy magáncélú használat is történt (p1. munkába járás esetén a lakóhely és munkahely közötti távolság kimutatásának elmulasztása miatt). Így kétséges lehet a személygépkocsi javításával, karbantartásával kapcsolatos áfa levonása.
A cégautó adókötelezettségének a kifizető önadózással tesz eleget. Amennyiben az előzőek szerint cégautó adót nem fizet, a magáncélú használat hiányát ellenőrzés esetén igazolnia kell.

Használatból kizárt személygépkocsik
Nem kell megfizetni az adót azon személygépkocsi után, amelyet a kifizető egyértelműen kizár a használatból, és a körülmények alapján is megállapítható, hogy nem történik használat. Ilyen körülménynek kell tekinteni különösen a tartalékban tartott, az üzemképtelen, a nem üzemelő személygépkocsit mindaddig, ameddig nem kerül forgalomba. Nem minősül a használatból kizártnak az a személygépkocsi, amely egy hónapnál rövidebb ideig nem üzemel, azaz egyetlen napi üzemképesség már megalapozza a cégautó utáni adókötelezettséget az adott hónapra.

Nem állapítható meg a magáncélú használatra tekintettel keletkezett jövedelem azon időszakra, amely alatt hiteles dokumentumok szerint a személygépkocsi egyáltalán nem volt használatban. Ebből a szempontból hitelesnek az olyan dokumentum (szervizszámla, biztosító által felvett jegyzőkönyv, forgalmi engedély stb.) fogadható el, amelyet nem utólagosan állítottak elő.

A használat ellenértékének megfizetésekor
Nem kell a cégautó adót megfizetni olyan magáncélú használat esetén, amikor a magánszemély a kifizetőnek térítést fizet, feltéve, hogy ez a térítés legalább a magáncélú használat során futott kilométer alapulvételével, az üzemanyag-fogyasztási norma, és az APEH által közzétett üzemanyag árral számított üzemanyagköltség, vagy a számlák alapján számított üzemanyagköltség és a 3 Ft/kilométer általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével számított összeg. Az üzemanyagköltség megtérítettnek tekintendő abban az esetben is, ha a magánszemély a magáncélú használatra jutó üzemanyagot saját maga vásárolja meg. Ezt a térítési összeget az Szja tv. fogadja el.

Az Áfa tv. szerint áfa-s számlát kell kiállítania a használatba adónak, amennyiben áfa-s adóalany. Az előzőekben meghatározott térítési díjat nem fogadja el az Áfa tv. piaci áron történő megfizetésnek. A forgalmi érték megállapítása történhet a gépkocsi 1 km-re eső átlagköltségének meg állapításával, vagy gépjárműkölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások ára alapján.
A használati ellenérték megfizetése szempontjából nem minősül használó magánszemélynek, aki nem személyes használat címén üzemelteti a személygépkocsit azokon a napokon, amikor előírt munkaköri kötelezettsége (például személygépkocsi-vezető) alapján történik az üzemeltetés.

A hivatali gépjármű munkába járásra történő felhasználása
Az Szja törvény értelmében nem kell a cégautó adót megfizetni abban az esetben, ha a személygépkocsi tulajdonos kifizető a magáncélú használat hiányát az adottszemélygépkocsira vonatkozó útnyilvántartás és a kilométeróra állás alapján hitelt érdemlően bizonyítja.

A tárolási helyre történő szállítás során, ha az a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik, általában nem valósul meg a személygépkocsi magáncélú használata. Ha
viszont a tárolási hely a magánszemély lakása, a munkába járás következtében (mivel nem minősül üzleti célú útnak) a magánszemély állandó jelleggel személyes céljaira is használja a személygépkocsit.
E miatt a magánhasználat megvalósul, így adófizetési kötelezettség keletkezik.

A cégautó és az áfa törvény kapcsolata:
Az Áfa tv. szerint 1999. évtől a VTSZ 8703-as szám alá tartozó termék a személygépkocsi. Már nem elsősorban a gyárilag előállított állapot az irányadó, hisz a tehergépjárművek is átalakíthatók személygépjárművé.

Itt különös gondossággal kell eljárnunk mert az alábbiakban közölt 2003 januárjától hatályos átsorolások miatt, egyes régebben tehergépjárműnek minősülő gépjárművel után is fennállhat a cégautó fizetési kötelezettségünk!!!