5.3.2. A cégtelefonok használatával összefüggő áfaszabályok

Áfa szabályok

Az általános forgalmi adóról szóló (Áfa) törvény vonatkozó szabályai szerint három esetben fordul elő az előzetesen felszámított áfa levonásának tilalma:

  • kizárólag adómentes tevékenységhez használt, hasznosított termék, szolgáltatás beszerzésére eső áfa;
  • az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységet nem szolgáló tevékenység (magáncélú használat) áfája;
  • az Áfatörvényben meghatározott termékek, szolgáltatások beszerzésére eső áfa, tekintet nélkül arra, hogy az esetleg gazdasági tevékenységet szolgál-e.

Az Áfatörvény nem vélelmezi a magánhasználatot egyetlen termék, illetve szolgáltatás tekintetében sem, így a telefonszolgáltatás igénybevétele esetére sincs előírva törvényi vélelem a magánhasználatra. A magánhasználat az áfában ténykérdés. Az adóalany önadózás keretében ad számot arról, hogy volt-e magáncélú használata. Az adóalany bevallásához képest az adóhatóságon van a bizonyítási teher. Amennyiben igazolható, hogy a telefont annak megfizetése nélkül magáncélra is használták, úgy a magáncélú használatra eső előzetesen felszámított áfa nem vonható le. Az adóalanyiságot eredményező és azon kívüli célra egyaránt használt, hasznosított termék, szolgáltatás áfáját levonható és le nem vonható áfára kell elkülöníteni.

A három levonási tiltás egymáshoz való viszonya, illetve alkalmazásának sorrendje:

  • Az Áfatörvény taxatív szabályából következően a távbeszélő szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó 30 százaléka nem helyezhető levonásba. (Levonási tilalmak sorrendjét tekintve a speciális tételes szabály megelőzi az általános elvi  szabályt.) Természetesen nem áll fenn a levonási tilalom, ha a távbeszélő szolgáltatás díjának legalább 30 százaléka továbbszámlázásra kerül, mint közvetített szolgáltatás.
  • A fentiek után az üzleti és a magáncélú használat miatti előzetesen felszámított áfa elkülönítését kell elvégezni, és a „fennmaradó” (70% mértékű), előzetesen felszámított áfából ki kell vonni a magáncélú használatra eső áfát.
  • Amennyiben az adóalany üzleti tevékenysége adóköteles és tárgyi adómentes tevékenységet egyaránt tartalmaz, úgy az adóalanynak az 1. pontban kapott 70%-os összegből arányosítással meg kell határoznia a levonható arányt.

Ha a tételes kigyűjtéssel megállapított magáncélú használat ellenértékét a kifizető teljesen vagy részben áthárítja, a továbbhárítás a megtérítés módjától függetlenül közvetített szolgáltatásként áfaköteles, a nettó értéket kell továbbszámlázni, bizonylattal kísérni.

Ha a továbbszámlázott (esetleg más okból is továbbszámlázott) ellenérték eléri vagy meghaladja az adott telefonszámla teljes összegének 30%-át, akkor a kifizető az előzetesen felszámított áfát teljes egészében levonhatja. Amennyiben nem, úgy a teljes előzetesen felszámított áfa 70%-át vonhatja le.

Fontos, hogy tételes kigyűjtés nélkül a magánhasználatot vélelmezni 20%-os mértékben engedi az Szja-törvény. Ha a magánhasználat eléri a 30%-ot, és ezt továbbszámlázással megtéríttetjük a magánszeméllyel így a teljes áfa visszaigényelhetővé válik, akkor ezt a tételesen kimutatott magánhasználatok alapján bizonyíthatjuk.