A törvény 2008-tól már nem sorolja fel taxatíve, hogy melyek az egyszerűsített számla (mint alapesetben készpénzfizetési számla) tartalmi követelményei, hanem a számla egyszerűsítésének az eseteit taglalja. Ennek megfelelően egyszerűsített számla bocsátható ki: az előleg esetén, ha azt forintban határozták meg, amennyiben az ellenértéket a teljesítéssel egyidejűleg azonnal megfizetik és a vevő nem adóalany (tehát a jelenlegi szabályok szerint az adóalanyok közötti ügyleteknél nem lehet egyszerűsített számlát kibocsátani).

Az egyszerűsített számla esetében

a számla tartalmi követelményeihez képest egyszerűsítés:

 • az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára helyett elegendő feltüntetni az ellenérték adót is tartalmazó összegét,
 • amennyiben az áthárított adó összegét nem tüntetik fel, akkor az alkalmazott adó mértéke helyett, ha a számla alapja a 20 %-os adómérték alá esik, akkor 16,67 %-ot kell feltüntetni, ha pedig a számla alapja a 5 %-os adómérték alá esik, akkor 4,76 %-ot kell feltüntetni. Az egyszerűsített adattartalmú számla kibocsátása nem választható lehetőség a számla kibocsátása helyett.

Egyszerűsített adattartalmú számla kizárólag az alábbi esetekben bocsátható ki:

a)   adóalany vagy nem adóalany jogi személy (Áfa tv. 7. §) által fizetett előlegről, ha az előleg forintban kifejezett összeg;

b)   nem adóalany személy vagy nem adóalany nem jogi személyiségű szervezet által fizetett előlegről, ha az előleg forintban kifejezett összeg és az előleget fizető kifejezetten kéri a számla kibocsátását (nem adóalany által fizetett előleget nem kötelező számlával dokumentálni; ha a vevő – megrendelő – kéri számla kibocsátását, akkor a számlát ki kell bocsátani, de nem kötelező teljes adattartalmú számlát kiállítani, hanem elégséges az egyszerűsített adattartalmú kibocsátása);

c)   minden olyan esetben, amikor az ellenérték a teljesítés napjáig készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (Áfa tv. 259. § 8. pont) megfizetésre került és az értékadatok forintban kifejezettek(adóalany részére alapesetben számlát kell kibocsátani, de ebben az esetben a számla helyett egyszerűsített adattartalmú számla bocsátható ki; nem adóalany vevő – megrendelő – esetében a nyugta mellett, ha a vevő megrendelő) számlát kér, akkor a számla helyett egyszerűsített adattartalmú számla bocsátható ki);

d) Közösség más tagállamában vagy harmadik országban teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékéről.

Az első három (a,-b,-c,)esetben az egyszerűsített adattartalmú számlának az alábbi adatokat kell tartalmaznia (természetesen, ha az adott ügylettel kapcsolatban nem szükséges valamely adat feltüntetése, akkor azt a számlán sem kell jelölni):

 • kibocsátás kelte;
 • számla sorszáma;
 • a kibocsátó adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
 • a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, ha a beszerző, igénybevevő az adófizetésre kötelezett (fordított adózás);
 • adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén (Áfa tv. 89.) vevő közösségi adószáma, ennek hiányában adószáma;
 • kibocsátó neve és címe;
 • vevő (megrendelő) neve és címe;
 • az értékesített termék;
 • az értékesített termék vtsz. száma, ha arra az Áfa tv. valamely paragrafusában kifejezetten hivatkozik;
 • értékesített termék mennyisége;
 • a nyújtott szolgáltatás megnevezése,
 • a nyújtott szolgáltatás SZJ besorolása, ha az Áfa tv. valamely paragrafusában erre kifejezetten hivatkozik;
 • szolgáltatás mennyisége, ha természetes mértékegységben kifejezhető;
 • teljesítés időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
 • az értékesített termék általános forgalmi adóval növelt egységára;
 • a nyújtott szolgáltatás általános forgalmi adóval növelt egységára, ha természetes mértékegységben kifejezhető;
 • 5 %-os adókulcs alá tartozó ügyletnél 4,67 %, 20 %-os adókulcs alá tartozó ügyletnél 16,67 % adókulcsként feltüntetve;
 • adómentesség esetében az adómentesség jogcímére utaló jogszabályi hivatkozás, vagy bármilyen más egyértelmű utalás az adómentesség jogcímére;
 • amennyiben az adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, akkor ennek jogcímét jelölő jogszabályi hivatkozás, vagy bármilyen más egyértelmű utalás arra, hogy adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;
 • új közlekedési eszköz (Áfa tv. 259. § 25. pont) Közösség más tagállamába történő értékesítése esetén (Áfa tv. 89. §) meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;
 • utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás arra, hogy a számlázott szolgáltatásra az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták;
 • használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás arra, hogy az értékesítésre az Áfa tv. XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták;
 • pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.

A felsorolásban utolsóként említett d, esetben az egyszerűsített adattartalmú számlának az alábbi adatokat kell tartalmaznia (természetesen, ha az adott ügylettel kapcsolatban nem szükséges valamely adat feltüntetése, akkor azt a számlán sem kell jelölni):

 • kibocsátás kelte;
 • számla sorszáma;
 • a kibocsátó adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
 • kibocsátó neve és címe;
 • vevő (megrendelő) neve és címe;
 • az értékesített termék;
 • az értékesített termék vtsz. száma, ha arra az Áfa tv. valamely paragrafusában kifejezetten hivatkozik;
 • értékesített termék mennyisége;
 • a nyújtott szolgáltatás megnevezése,
 • a nyújtott szolgáltatás SZJ besorolása, ha az Áfa tv. valamely paragrafusában erre kifejezetten hivatkozik;
 • szolgáltatás mennyisége, ha természetes mértékegységben kifejezhető;
 • az ellenérték összegszerűen;
 • az „Áfa-törvény területi hatályán kívüli kifejezés.

A 2007. december 31-ig hatályos Áfa tv. alapján meghatározott esetekben lehetőség volt ún. egyszerűsített számlát kibocsátani.

Az egyszerűsített számla adattartalma megegyezik a 2008. január 1-jétől hatályos Áfa tv. szerinti egyszerűsített adattartalmú számlánál előírt adattartalommal, így a jelenleg is forgalomban lévő „egyszerűsített számla„ készpénzfizetési számla illetve egyszerűsített készpénzfizetési számla megnevezéssel gyártott nyomtatványtömbök felhasználhatóak egyszerűsített adattartalmú számlaként.

Természetesen figyelembe kell venni a 25/2006. (X. 27.) PM rendelet 2. § (2) bekezdését, amely szerint 2007. január 1-je előtt előállított számlatömböket 2007. december 31-éig lehetett felhasználni, a fel nem használt számlatömböket dokumentáltan 2008. január 31-ig selejtezni kellett.

A külföldön teljesített ügylet esetén szintén lehetőség van egyszerűsített számla kibocsátására, melynek tartalmi követelményeit azonban taxatíve felsorolja az Áfa törvény:

 • a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette,
 • a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe,
 • a számla kibocsátásának kelte,
 • a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja,
 • az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben

alkalmazott vtsz., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott SZJ, ha e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető,

 •  az ellenérték pénzben kifejezett összege,
 • az „Áfa-törvény területi hatályán kívüli kifejezés feltüntetése.