1.3. Ellenőrzési határidő az eljárás során

A vagyonvizsgálat egy olyan ellenőrzési típus, amely a személyi jövedelemadó bevallás utólagos ellenőrzésére irányul. Az ebbe az ellenőrzési típusba tartozó vizsgálatokra az adóhivatalnak nem 30 nap, hanem 90 nap áll a rendelkezésére, amely a megbízólevél átadásának napjától számítandó. Az ellenőrzés során, ha az adóhatóság más adózóra kiterjedően kapcsolódó vizsgálat lefolytatását rendeli el, a kapcsolódó vizsgálat időtartama az ellenőrzés határidejébe nem számít bele, és az adóhatóság a kapcsolódó vizsgálat időtartama alatt az ellenőrzést a kapcsolódó vizsgálattal nem érintett kérdésekben tovább folytathatja. Az adóhatóság a kapcsolódó vizsgálat kezdő és befejező időpontjáról az adózót köteles értesíteni.

Ellenőrzési határidő hossza

A kapcsolódó vizsgálat lefolytatása okán az adóhatóság az ellenőrzési határidőt további 90 nappal meghosszabbíthatja. Az adóhatóság külföldi adóhatóságot is megkereshet az adókötelezettség megállapításához szükséges tény, vagy körülmény tisztázása érdekében; a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények, illetőleg az Európai Közösség adóügyi együttműködési szabályai alapján. A megkeresésről szóló értesítés postára adásától a külföldi adóhatóság válaszának megérkezéséig eltelt időtartamot a megkereséssel érintett adó tekintetében az ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Az adóhatóság az adózót a megkeresésről a megkereséssel egyidejűleg köteles értesíteni. Az ellenőrzésre előírt határidőt az ellenőrzést végző adóhatóság indokolt kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja.

A másodfokú adóhatóság felettes szerve, – az APEH elnöke – az ellenőrzési határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben egyszer, további 90 nappal meghosszabbíthatja. Az APEH elnökének indokolt kérelmére az adópolitikáért felelős miniszter – a pénzügyminiszter – az ellenőrzési határidőt egyszer, további 120 nappal meghosszabbíthatja.

Az adóhatóság az ellenőrzési határidő lejártát követően ellenőrzési cselekményeket nem végezhet, és az ellenőrzési határidő meghosszabbításának hiányában az ellenőrzést a törvényben előírt módon és határidőben le kell zárnia.

Az adózónak, ha az ellenőrzési határidők lejártak, joga van kérelmet előterjeszteni az adóhatóságnak az ellenőrzés befejezésére. Tanácsos tehát mindig figyelembe venni a határidők meghosszabbítására kiadott adóhatósági végzéseket. Amennyiben az adóhatóság a határidő módosításról elmulasztja értesíteni az adózót, eljárási hibát vét, melynek következménye akár az ellenőrzés befejezése is lehet. (Új eljárásra utasítás mellett.)

Ha az adózó úgy ítéli meg, hogy az ellenőrzés határidejének túllépése az adóhatóságnak felróható okból következett be, a határidő lejártát követően kifogással fordulhat a felettes szervhez. A felettes szerv az adózó észrevételeinek figyelembevételével végzésben dönt az eljárási határidő meghosszabbításáról, vagy az eljáró adóhatóságot az ellenőrzés lezárására utasítja.

A fontosabb határidőket egy táblázatban ismertetem Önökkel, a könnyebb áttekinthetőség végett.