19. Elsőfokú jogerős adóhatósági határozat végrehajtása felfüggesztésének bírósági kezdeményezése

Az Art. szerint az adózót a II. fokú határozattal szemben fellebbezési jog nem illeti meg. Az Art. 143. § (1) bekezdés értelmében a II. fokú határozattal szemben bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére van lehetőség.

A bírósági felülvizsgálat a végrehajtás szempontjából nem bír halasztó hatállyal, azaz a II. fokú határozat jogerőre emelkedik, így a II. fokú határozat végrehajtható iratnak minősül, így végrehajtást sem kezdeményezhet az adóhatóság.

A keresetet a II. fokú határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell benyújtani.

A II. fokú határozat a kézbesítés napján emelkedik jogerőre. A határidőt tehát a határozat kézbesítését követő naptól kezdve kell számítani. Kézbesítettnek tekinthető akkor is határozat, ha azt a címzett a postai értesítés ellenére nem veszi át. A kézbesítés napja a határozat kézbesítésének második megkísérlését követő 5. munkanap.

Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő munkanap a határidő utolsó napja.

Az Art. 143. § (2) bekezdése szerint a bíróságon a végrehajtás felfüggesztése kérelmezhető. A kérelemről a bíróság végzéssel határoz. Önmagában a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó kérelem nem terjeszthető elő, csak akkor, ha az adózó a II. fokú határozat bírósági felülvizsgálatát is kezdeményezi.

A kockázat az adóhatóság gyakorlatában rejlik. Az adóhatóság az adótartozás beszedése érdekében végrehajtást kezdeményezhet.

Az Art. 145. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a végrehajtási eljárás megindítását kizárólag a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős hatósági határozat alapozhatja meg.

Az Art. 145. § (2) bekezdése alapján a végrehajtási eljárás megindításának nem feltétele az adózó előzetes értesítése.

A bírósági felülvizsgálat a végrehajtás szempontjából nem bír halasztó hatállyal, azaz a II. fokú határozat jogerőre emelkedik, így a II. fokú határozat végrehajtható iratnak minősül, az adóhatóság végrehajtást kezdeményezhet.

Az Art. 143. § (2) bekezdésének első mondata szerint a bírósági felülvizsgálat az adóhatósági határozat végrehajthatóságát nem érinti.

Az adóhatóság által folytatott gyakorlat szó szerint alkalmazza az Art. 143. § (2) bekezdését, azaz a végrehajtást a bíróság döntéséig nem függeszti fel vagy szünetelteti, hanem azonnali inkasszó kibocsátásával vagy más módon megkísérli a II. fokú határozattal előírt adó és jogkövetkezmények beszedését. Ezt a gyakorlatot akkor is alkalmazza, ha az adózó bejelenti az adóhatóság részére, hogy a bíróságnál kezdeményezte a végrehajtás felfüggesztését.

Az adózónak számítania kell arra, hogy a bíróság döntéséig az adóhatóság megkísérli a II. fokú határozatban előírt adót és jogkövetkezményt, függetlenül attól, hogy az adózó a bíróságon kezdeményezte a végrehajtás felfüggesztését.

Amennyiben a végrehajtási eljárás nem vezet eredményre a bíróság döntéséig, és a bíróság a végrehajtás felfüggesztését rendelte el, akkor az adóhatóságnak mindenképpen fel kell függesztenie (szüneteltetnie) a végrehajtási eljárást, ezt követően további végrehajtási cselekményeket nem foganatosíthat.

A bíróságnak a végrehajtás felfüggesztéséről hozott döntését az adóhatóságnak is tiszteletben kell tartania.

Abban az esetben, ha az adóhatóság a végrehajtás felfüggesztéséről döntött, de az adóhatóság ennek ellenére azonnali inkasszó útján leemelt adózó bankszámlájáról bizonyos összeget, akkor azt késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetnie.

(Szerző megjegyzése: Álláspontom szerint az adóhatóság ismertetett eljárása súlyosan jogszabálysértő. Az államigazgatási, illetve közigazgatási eljárásban a hatáskör-elvonás nem megengedett. Az adóhatóság elvonja a bíróság hatáskörét azzal, hogy az adózó kérelmének elbírálásáig nem függeszti fel vagy nem szünetelteti a végrehajtási eljárást. A bíróság döntési kompetenciája nem érvényesülhet, ha az adóhatóság nem függeszti fel vagy nem szünetelteti a végrehajtási eljárást.)

Az Art. 160. § (1) bekezdése értelmében az adóhatóság az adós kérelmére vagy felettes szerve rendelkezésére a határozat végrehajtását felfüggeszti, ha a fizetési kötelezettséget előíró határozat megváltoztatása vagy megsemmisítése várható.

Az adóhatóság gyakorlata szerint ezen a jogcímén nem függeszti fel a végrehajtást, arra hivatkozva, hogy az Art. 160. § (1) bekezdésének alkalmazására kizárólag akkor van mód, ha a döntés az adóhatóság hatáskörébe tartozik.

(Szerző megjegyzése: Véleményem szerint az adóhatóság gyakorlata súlyosan jogszabálysértő. Az Art. 143. § (1) bekezdése szerint a bíróság jogosult a II. fokú határozat megváltoztatására, illetve hatályon kívül helyezésére. Ebből következően a várható bírósági döntés ugyanúgy jogalapját képezheti a végrehajtási eljárás felfüggesztésének, mintha a döntés az adóhatóság hatáskörébe tartozna (pl. felügyeleti intézkedés iránti kérelem elbírálása.)

Előfordulhat, hogy az adózó a II. fokú határozat bírósági felülvizsgálatának sikerességére alapozva nem fizeti meg a II. fokú határozatban előírt adót és jogkövetkezményeket. Azonban a kereset bíróság általi elutasítása esetén az adózó késedelmi pótlékot köteles fizetni az esedékesség (jogerőre emelkedést követő 16. nap) időpontjától.

A bíróság döntése nem kiszámítható. Ebből adódóan az adózónak érdemes megfontolnia, hogy a bírósági felülvizsgálat kezdeményezése ellenére megfizeti a II. fokú határozatban előírt adót és jogkövetkezményt. Ezáltal a késedelmi pótlék megfizetésének kötelezettsége sem merülhet fel.