23. Részletfizetési, fizetési halasztási kérelemnek részben helyt adó határozat fellebbezési illetékének utólagos vitatása

A részletfizetést, fizetési halasztást kérő beadvány elbírálásáról az I. fokú adóhatóság határozatot hoz. Az I. fokú határozat ellen fellebbezés benyújtására van mód.

Fellebbezési illeték

A fellebbezés illetékét az illetékekrőlszóló 1990. évi XCII. törvény 29. § (2) bekezdése határozza meg. E rendelkezés lényege, hogy a fellebbezés illetékének összege alapvetően a vitatott összeg nagysága alapján állapítandó meg, azonban, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, akkor az illeték tételes összegű (1999. január 1-jétől 2002. december 31-éig 3000,– Ft, 2003. január 1-jétől 2004. december 31-éig 4000,– Ft, 2005. január 1-jétől 5000,– Ft).

Az illeték megállapításával kapcsolatban az APEH Elnöke az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2006. évi 5. számában közzétette a 7005/2006. sz. irányelvet. Az irányelv a közzététel napjától (2006. április 21.) hatályon kívül helyezte az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2005. évi 3. számában közzétett – 2005. február 19-étől hatályos – 7002/2005. sz. irányelvet.

A 7005/2006. sz. irányelv II/2. pontja szerint tételes összegű illetéket kell fizetni a részletfizetési, fizetési halasztási kérelemnek részben helyt adó I. fokú határozat elleni fellebbezés esetén. Részben helyt adó I. fokú határozatról abban az esetben beszélhetünk, amikor a kérelemben megjelölt futamidőhöz képest az adóhatóság rövidebb futamidőt biztosít a tartozás megfizetésére, illetve a fizetési halasztást a kért határidőt megelőző időponttal engedélyezi.

A 1999. június 21-étől 2003. október 20-ig hatályos 7002/1999. (AEÉ. 8.) sz., a 2003. október 21-étől 2005. február 18-ig hatályos 7006/2003. sz. és a 7002/2005. sz. irányelv, a II/2. pontja szerint a fizetési könnyítés iránti kérelem (a részletfizetés, fizetési halasztás kérése fizetési könnyítésre irányuló kérelemnek minősül) elbírálásával kapcsolatban benyújtott fellebbezés esetében értékhez igazodó illetéket kell fizetni.

Az adóhatóság egyes szervei (I. és II. fokú adóhatóság, APEH elnöke) az említett irányelvek alapján 2006. február 20-áig vitatott összegnek tekintették a kérelmező azon adótartozását, amelyre vonatkozóan részletfizetést, fizetési halasztást kért, s ennek megfelelően állapították meg a fellebbezési illeték összegét.

Amennyiben a kérelmező vitatta a megállapított fellebbezési illeték összegét, akkor a beadványa az irányelv alapján elutasításra került.

Az adóhatóság 2006. április 20-áig folytatott gyakorlata nem tekinthető jogszerűnek.

Részletfizetésre, fizetési halasztásra irányuló kérelem esetén a kérelmező nem vitatja a kérelemben megjelölt tartozás összegét.

A vállalkozás fellebbezésében nem a tartozás összegét vitatja, hanem azt, hogy az I. fokú adóhatóságnem helyesen mérlegelte a fizetési nehézség kialakulásának okait, körülményeit, s ennek következtében nem méltányos döntést hozott a futamidő vonatkozásában.

Az I. fokú adóhatóság eljárása a kérelem elbírálásánál a következőkre irányulhat:

  • átmeneti fizetési nehézség vizsgálata,
  • az átmeneti fizetési nehézség megállapítása esetén a részletfizetés futamidejének, illetve a fizetési halasztás határidejének meghatározása
  • a részletfizetést pótlékmentesen vagy pótlék előírása mellett adja meg.

A kérelem elbírálására irányuló eljárás tárgya nem fejezhető ki pénzben. Részletfizetés, fizetési halasztás kizárólag végrehajtható köztartozás tekintetében biztosítható a kérelmező részére, tehát a tartozás összegét a kérelmező beadványában nem vitathatja.

Az I. fokú adóhatóság eljárása során mérlegelési jogkörét gyakorolta, melynek megalapozottsága a fellebbezés tárgya.

A fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény 29. § (2) bekezdése változatlan szövegezéssel (mindössze az illeték mértéke változott) hatályos volt azon időszakban is, amelyben a 7002/2005. (AEÉ. 3.) és 7002/1999. (AEÉ. 8.) sz. irányelv hatályban volt.

Az APEH Elnöke a 7005/2006. (AEÉ. 5.) sz. irányelvben korrigálta az előzőleg hatályos irányelvekben rögzített jogszabálysértő eljárást.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény rendelkezéseit az APEH Elnökének irányelve nem írhatja felül, így 2006. április 20-áig is a 7005/2006. (AEÉ. 5.) sz. irányelvben foglaltak szerint kellett volna eljárni az I. fokú adóhatóságnak.

Az Art. 141. § (1) bekezdése alapján a felettes adóhatóság a jogszabálysértő határozatot felügyeleti intézkedés keretében megsemmisítheti, megváltoztathatja.

Az Art. 141. § (1) bekezdésére hivatkozva felügyeleti intézkedés iránti kérelem keretében kérhető a 2006. április 21-ét megelőzően a 7005/2006. (AEÉ. 5.) sz. irányelv II/2. pontjától eltérően megállapított fellebbezési illeték utólagos módosítása.

Elvileg a 7005/2006. (AEÉ. 5.) sz. irányelvben rögzített elvekkel egyezően kellett volna eljárnia más adóhatóságnak (illetékhivatal, vámhatóság, helyi adóhatóság) is. Más adóhatóságnál is kérhető az Art. 141. § (1) bekezdése alapján a fellebbezési illeték utólagos korrigálása (törlése vagy módosítása).

Az illetékfizetési kötelezettség nem határidőben és/vagy nem teljes összegben történő teljesítése esetén mulasztási bírság kiszabására van, illetve volt lehetősége az adóhatóságnak.

A mulasztási bírság a meg nem fizetett, illetve határidőben meg nem fizetett illeték 100%-a, de maximum 100 ezer forint.

Amennyiben a helytelenül megállapított fellebbezési illeték után mulasztási bírság kiszabására került sor, akkor az Art. 141. § (1) bekezdése alapján a fellebbezési illeték mellett a mulasztási bírság törlése is megalapozottan kérhető.

A 7005/2006. ( AEÉ. 5. ) sz. irányelv II/2. pontja szerint részletfizetési, fizetési halasztási kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés benyújtása esetén az illeték nem tételes összegű, azaz vitatott összegnek kell tekinteni azt az összeget, amelyre vonatkozóan a részletfizetést, fizetési halasztást kérték.

Részletfizetési, fizetési halasztási kérelem elutasítása esetén az adóhatóság nem biztosít részletfizetést, illetve fizetési halasztást.

Az irányelv ezen kitétele jogszabálysértő, mivel a kérelmező fellebbezésében változatlanul nem a tartozás összegét vitatja, hanem az adóhatóság mérlegelési szempontjait, ugyanúgy, mintha a részletfizetésre biztosított futamidő hosszát, illetve a fizetési halasztás határidejét vitatja.

Ha a vállalkozás a kérelem elutasítása esetén fellebbezés nyújt be, s az adóhatóság által határozatban kiszabott fellebbezési illeték összeget vitatja, akkor számítson arra, hogy az adóhatóság az irányelv alapján elutasítja kérelmét, illetve a megfizetni elmulasztott illeték vagy a határidőben nem megfizetett illeték után mulasztási bírságot szab ki.

Minden olyan esetben, amikor az eljárás tárgya pénzben valóban kifejezhető a fellebbezési illeték nem tételes összegű:

  • pótlékmentesség helyett pótlékkötelesen biztosított részletfizetés, fizetési halasztás biztosítása (vitatott összeg az adóhatóság határozatában megállapított pótlék),
  • magánszemély esetében az adóhatóság által el nem engedett adó, bírság, késedelmi pótlék,
  • nem magánszemély esetén az adóhatóság által el nem engedett bírság, késedelmi pótlék.