5. Fordított adózás alá tartozó munka alvállalkozásba adása

Építőiparban jellemző gyakorlat, hogy a megrendelő generálkivitelezőt bíz meg a munkák elvégzésével, a generálkivitelező pedig alvállalkozókkal végezteti el a munkát.

Az alvállalkozók által elvégzendő teljesítés tartalmának meghatározásával befolyásolható az alvállalkozó adójogi pozíciója (fordítottan vagy egyenesen adózzon), amely alapvetően érinti a generálkivitelező pénzügyi kötelezettségét is (egyenes adózás esetén az áthárított általános forgalmi adó pénzügyi rendezése is szükséges).

2008. május 1-jétől fordított adózás alá tartozik az ingatlanon végzett építési-szerelési és egyéb szerelési munka, ha az ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, és az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles. Erre vonatkozóan a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében telekalakításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve használatbavételéhez, fennmaradásához vagy a rendeltetésének megváltoztatásához (a továbbiakban együtt: építési munka) a jogszabályokban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye szükséges.

2008. április 30-ig ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások esetében a fordított adózás szabályait kell alkalmazni, ha a szolgáltatás nyújtója, illetve igénybevevője belföldön nyilvántartásba vett, áfa fizetésére kötelezett adóalany, vagy az egyszerűsített vállalkozói adó alanya.

A 2008. április 30-ig hatályos szabályozás értelmében, ha a generálkivitelező ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási vagy bontási szolgáltatást nyújtott a megrendelő részére, és a szolgáltatást alvállalkozó(k) bevonásával végezte el, akkor az alvállalkozó(k) teljesítése is mindenképpen fordított adózás alá tartozott.

2008. május 1-jétől hatályos rendelkezések szerint, ha a generálkivitelező ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányuló, építési engedélyhez kötött építési-szerelési, egyéb szerelési munkát teljesít a megrendelő részére, akkor az alvállalkozó(k) általi teljesítés(ek) nem feltétlenül esnek fordított adózás hatálya alá.

Az ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányuló, építési engedélyhez kötött építési-szerelési, egyéb szerelési munkához a generálkivitelező általában más kiegészítő jellegű munkát is elvállal, amelyek elvégzéséhez önmagukban építési engedély nem szükséges. Amennyiben a generálkivitelező az ilyen típusú munkákat alvállalkozóval végeztet el, akkor az alvállalkozó egyenes adózik, azaz a generálkivitelezőre általános forgalmi adót hárít át.

Ezzel szemben a generálkivitelezőnek figyelembe kell vennie az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontját, amelynek értelmében az adó alapjába beletartoznak azok a járulékos költségek is, amelyeket a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, a szolgáltatás igénybevevőjére.

Az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján az építési engedélyhez kötött építési-szerelési, egyéb szerelési munka adóalapjának részét képezik az ehhez kapcsolódóan elvégzett egyéb kiegészítő szolgáltatások is. Amennyiben a főtevékenység olyan szolgáltatás, mely önmagában nyújtva fordítottan adózna, akkor a teljes szolgáltatás a járulékos költségeivel együtt fordított adózás alá esik; amennyiben a főtevékenység önmagában nem adózna fordítottan, akkor a nyújtott szolgáltatásra és annak ellenértékére – járulékos költségeivel együtt – nem alkalmazható a fordított adózás. Nagyon fontos szabály, hogy nem a két tevékenység egymáshoz viszonyított értéke határozza meg azt, hogy melyik tevékenység minősül főtevékenységnek, illetve járulékos tevékenységnek.

A generálkivitelező és az alvállalkozó viszonylatában a fordított adózás szabályait akkor kell alkalmazni, ha az alvállalkozó által elvégzendő munka építési-szerelési vagy egyéb szerelési munkának minősül, valamint önmagában építési engedély köteles lenne, továbbá a generálkivitelező és az alvállalkozó egyaránt belföldön nyilvántartásba vett, áfa fizetésére kötelezett adóalany, ideértve azt is, ha a generálkivitelező és/vagy az alvállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alanya.

A generálkivitelező felé az alvállalkozónak általános forgalmi adót kell felszámítania, ha az alvállalkozó által elvégzendő munka építési-szerelési vagy egyéb szerelési munkának minősül, de önmagában nem lenne építési engedély köteles. Ugyanez igaz az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az alvállalkozó által elvégzendő építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka építési engedélyhez nem lenne kötött, valamint ehhez járulékos jelleggel olyan építési-szerelési vagy egyéb szerelési munkát is végez, amely önmagában építési engedély köteles lenne.

Annak eldöntéséhez, hogy az adott ügyletre a fordított adózás szabályait kell alkalmazni a következőket kell tisztázni (feltételezve, hogy mindkét fél belföldön nyilvántartásba vett, általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany, illetve egyszerűsített vállalkozó adóalany ):

  • az adott munka építési-szerelési vagy egyéb szerelési munkának minősül-e;
  • a munka ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul-e;
  • a munka elvégzése építési hatósági engedélyhez kötött-e.

A fordított adózás szabályait akkor kell alkalmazni, ha mindhárom kérdésre igenlő válasz adható. Amennyiben bármely körülmény nem áll fenn, akkor az egyenes adózás szabályai érvényesülnek.

A trükk alkalmazásának veszélye, hogy ezekben a kérdésekben a felek helytelen álláspontot képviselnek. Ennek következtében a generálkivitelező pénzügyi kötelezettsége is lényegesen megváltozhat.