Új elemként került bele az Áfa törvénybe a gyűjtőszámla elnevezés.  Az ugyanazon eladó és vevő között megvalósult, egyébként számlakibocsátással járó ügyletekről a teljesítés napjával egyidejűleg, illetőleg az azonos adómegállapítási időszakban teljesítéseiről lehetőség van csupán egy számla, azaz gyűjtőszámla kibocsátására.

A gyűjtőszámlát az adóbevallási időszak utolsó napját követő 15 napon belül ki kell bocsátani. Gyűjtőszámla kibocsátása kizárólag akkor lehetséges, ha az eladó (szolgáltatást nyújtó) a vevővel (megrendelővel) erről írásban előzetesen megállapodott.

A kibocsátás alatt nem a kiállítást kell érteni, hanem a számla eljuttatásának „megkezdését” a vevő (megrendelő) részére.

Az új Áfa tv. a stornó és a helyesbítő számla fogalmát nem ismeri.

Gyűjtőszámla kibocsátására akkor van lehetőség, ha a termék értékesítő, a szolgáltatást nyújtó adóalany a teljesítés napján egyidejűleg, illetőleg ugyanabban az adómegállapítási (adóbevallási) időszakban ugyanannak a vevőnek (megrendelőnek) több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, feltéve, hogy ebben a felek előzetesen írásban megállapodtak.

Az ilyen számlázásról azonban a feleknek előzetesen meg kell állapodniuk, melyet javasolt írásban is rögzíteni. Ebben az esetben gyűjtőszámla kibocsátásáról legkésőbb a számlázásra kötelezett adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak utolsó napjáig, de legkésőbb az attól számított 15 napon belül kell gondoskodni.

A gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet tételesen, egymástól elkülönítve kell feltüntetni, oly módon, hogy az adómentes ügyletek adóalapjai, valamint a különböző adómérték alá tartozó ügyletek adóalapjai külön-külön összesítetten szerepeljenek.

Gyűjtőszámla

Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Abban az esetben, ha az adott részlet vagy elszámolás időszaka tartamában meghaladja a tizenkét hónapot, akkor időarányos részteljesítésként a teljesítés a tizenkettedik hónap utolsó napja is.

E rendelkezés nem alkalmazható az Áfa tv. 10. § a) pontja szerinti értékesítésre (a termék birtokba adása olyan ügylet alapján, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi).

Amennyiben az ügylet teljesítési időpontját az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése alapján kell megállapítani, mivel a felek időszakos elszámolás alapján határozzák meg az ellenértéket (például egy pékség rendszeresen szállít pékárut egy élelmiszerboltnak, a szerződés szerint hetente állapítják meg a felek a leszállított pékáru ellenértékét), akkor az adott időszakra vonatkozó megállapított ellenértékről kibocsátott számla nem minősül gyűjtőszámlának, így a számla kibocsátásához nem szükséges a vevő (megrendelő) beleegyezése. Az Áfa tv. alkalmazásában az elszámolási időszakban teljesített termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás egy teljesítésnek számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletnek minősül. Ennek következtében gyűjtőszámlának sem tekinthető. A számlával egy tekintet alá esik a számla, egyszerűsített adattartalmú számla, illetve gyűjtőszámla adattartalmát módosító érvénytelenítő, vagy módosító számla.

Érvénytelenítő és a módosító számla kötelező adattartalma a következő:

  • kibocsátás kelte;
  • sorszám;
  • hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalma módosításra kerül;
  • kibocsátó és címzett neve és címe;
  • kibocsátó és/vagy címzett (közösségi) adószáma, ha az érvénytelenített, vagy módosított számla eredetileg is tartalmazta;
  • a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete,
  • az érvénytelenítés vagy a módosítás számszerű hatása (módosítás esetén, ha az számszerű hatással járt).