Illeték nem követelhető, ha az I. fokú határozat módosítása korábban emelkedik jogerőre, mint az illeték megfizetésére kötelező határozat

Amennyiben az illeték visszatérítését megalapozó határozat korábban emelkedik jogerőre, mint az illeték megfizetésére kötelező határozat, akkor az ügyfél nem kötelezhető az illeték megfizetésére.
Az I. fokú határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A megállapítás után kiszabott adóbírság és késedelmi pótlék nem minősül vitatott összegnek, így nem képezi fellebbezési illeték alapját.

  • Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.
  • A felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetéke 15 000 forint.
  • A megfizetett illeték visszatérítésére az Itv. 32. § rendelkezései az irányadók.

Az adóhatóság gyakorlata szerint, ha az adózó a fellebbezési illetéket nem fizeti meg, akkor annak megfizetésére külön határozatban kötelezi, valamint annak elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése esetén előzetesen mulasztási bírságot is megállapít. A mulasztási bírság megfizetése a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Az Art. szerint, ha az adózó az eljárás kezdeményezésekor fennálló eljárási illetékfizetési kötelezettségét a kötelezett felhívása ellenére egyáltalán nem vagy nem teljes mértékben vagy nem a megszabott határidőben teljesítette, a meg nem fizetett illeték 100%-áig terjedő, de legfeljebb 100 ezer forint mulasztási bírság szabható ki.

Az illeték fizetésére felszólító határozattal szemben illetékköteles fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezési illeték alapja a vitatott illeték, valamint mulasztási bírság.

Ha az adóhatóság megállapítja, hogy a felettes szerv vagy a bíróság által még el nem bírált határozata (végzése) jogszabálysértő, a határozatát (végzését) az adózó terhére a határozat (végzés) jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül, az adózó javára az adó megállapításához való jog elévüléséig módosítja, vagy visszavonja.

Az Itv. 32. §-a szerint a jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha az államigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált államigazgatási határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

Amennyiben az I. fokú határozatot módosító határozat korábban emelkedik jogerőre, mint az illeték megfizetésére kötelező határozat, akkor az adózó korábban jogosult az illeték visszatérítésére, mint megfizetésére, ezáltal az adózót tényleges befizetési kötelezettség nem terheli.

Az I. fokú adóhatóság saját hatáskörbe is módosíthatja a határozatát. Ekkor a jogerőre emelkedés időpont korábbi időpontra hozható, oly módon, hogy az adózó lemond fellebbezési jogáról, így azzal a nappal a módosított I. fokú határozat jogerőre emelkedik.

Abban az esetben, ha az I. fokú határozatot a II. fokú adóhatóság módosítja, akkor a II. fokú határozat a kézbesítés napján emelkedik jogerőre.