A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásoknak minősülő adóalany az adózás előtti eredmény az alábbi tételekkel csökkentheti:

  • korábban még használatba nem vett ingatlan üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke,
  • korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke,
  • az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke,
  • az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke.

Tárgyi eszköz selejtezése a KKV szektorban

A Tao. tv. 8. § (1) bekezdés u) pontja értelmében a következő események bekövetkezése esetén az adóalapot az adóalap-csökkentésként figyelembe vett összeg kétszeresével kell megnövelni:

  • a beruházást, szellemi terméket az adóalap-csökkentés évét követő negyedik adóév utolsó napjáig nem veszi használatba, nem helyezi üzembe, kivéve, ha a használatba vétel, üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következtében maradt el (az adóalap növelést a negyedik adóévben kell elvégezni ),
  • a beruházást az adózás előtti eredmény csökkentésének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között helyeznek üzembe (az adóalap növelést az üzembe helyezés adóévében kell elvégezni),
  • az üzembe helyezett ingatlant az adóalap-csökkentés évét követő negyedik adóév végéig tartó időszakban bármikor üzemkörön kívüli ingatlanként is használják (az adóalap növelést az üzemkörön kívüli ingatlanként történő első használat adóévében kell elvégezni ),
  • az üzembe helyezett tárgyi eszközt az adóalap-csökkentés évét követő negyedik adóév végéig tartó időszakban bármikor az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé sorolják át (az adóalap növelést az átsorolás adóévében kell elvégezni),
  • az üzembe helyezett tárgyi eszközt az adóalap-csökkentés évét követő negyedik adóév végéig tartó időszakban bármikor a forgóeszközök közé sorolják át, kivéve, ha az átsorolás az elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következménye (az adóalap növelést az átsorolás adóévében kell elvégezni ),
  •  az üzembe nem helyezett beruházást, szellemi terméket, üzembe helyezett tárgyi eszközt az adózás előtti eredmény csökkentését követő negyedik adóév végéig elidegenítik; elidegenítésének minősül: természetbeni juttatásként történő átadás, értékesítés, apportálás, térítés nélküli átadás; pénzügyi lízing, részletvétel, halasztott fizetést biztosító ügylet teljesítésének meghiúsulása miatti visszaadás.

A Tao. tv. 8. § (1) bekezdés u) pontja tételesen felsorolja azokat az eseteket, amikor az érvényesített adóalap-kedvezményre utólagosan jogosulatlanná válik az adóalany, tehát az adózás előtti eredményt meg kell növelnie.

Ha a kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezményének elszámolásánál figyelembe vett tárgyi eszköz bármilyen ok miatt selejtezésre kerül, ennek következtében tovább már nem használható és kivezetésre kerül a könyvekből, akkor a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés u) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, mivel erre az esetre az Tao. tv. nem tartalmaz szankciót.