Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a belföldi vállalkozások egységes belső közösségi piacon szerezhetnek be termékeket. A belföldi vállalkozások a közösségi piacon beszerzett termékeket belföldön és a közösségi piacon egyaránt értékesíthetik.
Azonban a közösségi piacon beszerzett termékek belföldi értékesítése esetén az általános forgalmi adó finanszírozása szempontjából kockázatokat hordoz magában.

Közösségen belülről történt termékbeszerzés után fizetendő adó levonásának joga az adófizetési kötelezettség keletkezésével egyidejűleg nyílik meg.
Ebből következően a Közösségen belül történt termékbeszerzéshez kapcsolódóan sem fizetendő, sem visszaigényelhető általános forgalmi adó nem keletkezik, mivel az adott bevallásban elszámolandó fizetendő és levonható adó megegyezik.

Ha a vállalkozás a közösségi piacon beszerzett terméket belföldön értékesíti, akkor azt általános forgalmi adó terheli. Azonban az értékesítést terhelő általános forgalmi adóval szemben a termék beszerzését terhelő levonható adó nem állítható szembe, így annak összege egészben vagy részben befizetési kötelezettségként jelentkezik (nem vagy részben kompenzálja más beszerzést terhelő előzetesen felszámított adó).

A fentiekből következően a vállalkozásnak a vevő felé kiszámlázott általános forgalmi adót teljes egészében pénzügyi kötelezettségként kell kezelnie, amelyet esetleg csökkenthet más beszerzést terhelő levonható adó.

Nagyon fontos, hogy a vállalkozás tisztában legyen a finanszírozási kockázattal, mivel a vevő késedelmes fizetése, vagy a fizetés esetleges elmaradása esetén saját forrásaiból kell teljesíteni az adóhatósággal szemben fennálló fizetési kötelezettségeit.

Ha a közösségi piacon beszerzett termék más tagállamba kerül értékesítésre, akkor annak adómentessége miatt fizetendő adó hiányában nem merülhet fel finanszírozási kockázat.

Az Áfa tv. 2005. június 24-étől hatályos szabályozása szerint a Közösségen belülről történt termékbeszerzés után fizetendő adó levonásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany rendelkezzen az ügyletet tanúsító számlával. A számlának az Áfa tv. 169. §-a szerinti adatokat kell tartalmaznia. A közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvben a számla minimálistartalmi elemei rögzítésre kerültek. Az Áfa tv. 169. §-a az irányelvvel azonos adattartalmat írt elő, így elvileg az eladó által kibocsátott számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 169. §-ának.

Attól függetlenül, hogy a más tagállambeli illetőségű eladó által kibocsátott számlára adólevonási jogot nem lehet alapozni, a beszerzés után adófizetési kötelezettség sem áll fenn.

Az irányelv szerint kizárólag olyan bizonylatot lehet számlának tekinteni, amely legalább rendelkezik az irányelvben rögzített adatokkal. A beszerzés utáni adófizetési kötelezettség nem kizárólag számla kibocsátásához kötődik, hanem bármely más bizonylathoz (pl. kellékhiányos, tehát számlának nem minősíthető bizonylat, szállítólevél stb.), amely a beszerzést hitelesen igazolja.

Termékek értékesítése közösségen belül

A beszerzést terhelő adó levonhatóságának hiányában a vállalkozásnak a termék beszerzését, és annak belföldi értékesítését terhelő adót is finanszíroznia kell.

A Közösségen belülről történt termékbeszerzés utáni adófizetési kötelezettség nem okvetlenül az eladó által kibocsátott bizonylat keltekor keletkezik. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy a számlán feltüntetett teljesítés időpont vagy ennek hiányában feltüntetett kelet nem okvetlenülegyezik az Áfa tv. szerinti teljesítési időponttal. Ennek következtében nem szabad automatikusan a számlán feltüntetett teljesítési időpont, vagy keltét követő hónap 15. napját tekinteni az adófizetési kötelezettség keletkezésének, ha a vevő a számlát ezt követően veszi kézhez.

Ugyanis az adófizetési kötelezettség legkésőbb a teljesítés napját követő hónap 15. napján, illetve az alábbi esetekben haladéktalanul beáll:

  • az adóalany jogállása oly módon változik, hogy tőle a továbbiakban adófizetés nem követelhető (az adófizetési kötelezettség a jogállás megváltozását megelőző napon keletkezik)
  • az adóalany tartozását ellenérték fejében átvállalják (az adófizetési kötelezettség a tartozás átvállalásának napján keletkezik).

Ebből következően, ha a számla kibocsátása a vevő részéről elmarad, akkor is adót kell fizetni a beszerzés után. Azonban az ügyletet hitelesen tanúsító számla hiányában adólevonási jog nem gyakorolható.

Az eladó és a vevő álláspontja nem feltétlenül azonos a számlázással kapcsolatban. Ennek az is oka lehet, hogy a teljesítés időpontjának a felek más-más időpontot tekintenek. A belföldi vevőnek a teljesítési időpontot annak megfelelően kell megállapítania az Áfa tv. rendelkezései alapján, mintha ugyanazon ügyletet teljesítette volna, az eladó pedig saját tagállamában hatályos rendelkezések szerint határozza meg a teljesítés időpontját.

Ebből következően a belföldi vevő automatikusan nem hagyatkozhat a számlában feltüntetett teljesítési időpontra, mert nem biztos, hogy a számlában megjelölt időpont minősül a magyar Áfa tv. szerint is a teljesítés időpontjának.

Ha a belföldi vevő minden kontroll nélkül elfogadja az eladó számlájában feltüntetett – a magyar Áfa tv-nek nem megfelelő – teljesítési időpontot, akkor előfordulhat, hogy nem az előírt időpontban teljesíti adófizetési kötelezettségét.

A beszerzést terhelő adó levonhatóságának hiányában a vállalkozásnak a termék beszerzését, és annak belföldi értékesítését terhelő adót is finanszíroznia kell.

A belföldi vevőnek az adólevonási jog gyakorlásához az ügyletet hitelesen tanúsító számlára van szüksége, ezzel szemben az eladó álláspontja szerint nem kell számlát kibocsátania.

Ennek a helyzetnek az elkerülése érdekében mindenképpen érdemes a beszerzést megelőzően egyeztetni az eladóval, hogy a számlaadással kapcsolatban milyen álláspontot képvisel. Ezzel elkerülhető, hogy a belföldi vevőt váratlanul érje, hogy a fizetendő adóval szemben adólevonási jogot nem áll módjában gyakorolni.

Továbbá a beszerzéstől történő elállással az adófizetési kötelezettség sem keletkezik.

A beszerzést terhelő adó levonhatóságának hiányában a vállalkozásnak a termék beszerzését, és annak belföldi értékesítését terhelő adót is finanszíroznia kell.