Megbízási díj

A megbízási díj önálló tevékenységből származó jövedelem, feltéve, hogy nem alkalmazzák a kisösszegű kifizetésre vonatkozó szabályokat. A bevételnek része a költségtérítés is. A bevétellel szemben költségek számolhatók el, vagy a bevétel 90 százaléka jövedelem. A foglalkoztatónak akkor kell megfizetni a 24 százalékos nyugdíjbiztosítási és a 5 százalékos egészségbiztosítási járulékot, ha a kis összegű kifizetésekből származó személyi jövedelemadó alap havonta eléri, vagy meghaladja a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimális bér 30 százalékit. A biztosított 9,5 százalékos nyugdíjbiztosítási (magán-nyugdíjpénztár tag esetében 1,5 és 8 százalék tagdíj), valamint 4 százalékos egészségbiztosítási egyéni járulék fizetésére kötelezett. A nyugdíjjárulékot az éves felső határ 2008-ban napi 19 500 forint, évi 7 137 000 forint figyelembe vételével kell levonni. Abban az esetben, ha a személyi jövedelemadó alap nem esik biztosítási kötelezettség alá, a kifizetőt – társadalombiztosítási járulék helyett 11 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli. Amennyiben a megbízott nem rendelkezik egyéb, legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó jogviszonnyal, a foglalkoztató a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján 4 350 forint összegű tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére is kötelezett.

 

Megbízási szerződés,
amely    létrejött    egyrészről ………………………..  (költségvetési    szerv    neve,    székhelye, képviselője, felügyeleti szerve, adószáma, bankszámlaszáma) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),  másrészről  …………………  (név,  leánykori  név,  anyja  neve,  születési  hely  és idő,      lakcím, társadalombiztosítási      azonosító      jele,      adószám,      bankszámlaszám, magán nyugdíjpénztári  tagság)  mint  megbízott  (a  továbbiakban:  Megbízott)  között  a  mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya és tartalma

1.1.  Megbízó  megbízza  Megbízottat  a  ………………………………………..  (helyen) …………………………. számú   francia   nyelvóra   megtartásával.   A   megbízást   a Megbízott elfogadja.
1.2.  A  teljesítés  igazolására  kizárólagosan  jogosult:  …………………………  (név, beosztás).
1.3.  Megbízott  kijelenti,  hogy  a  feladat  elvégzéséhez  szükséges,  jogszabályban,  illetve  az azon alapuló határozatban előírt képzettséggel …………… rendelkezik.
1.4. Megbízott a feladatot csak személyesen láthatja el, közreműködő igénybevétele nélkül.
1.5.  A  szerződés  megkötésére  azért  volt  szükség,  mert  a  Megbízó  a  vele  közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottakkal a munkaköri kötelesség körében a feladat megfelelő ellátását nem tudja biztosítani.
1.6. A feladat ellátásáért a Megbízottat ………… Ft/óra díjazás illeti meg.
1.7.  A  megbízási  díjat  a  Megbízó  a  szerződésben  vállalt  feladatok  hiánytalan  teljesítését igazoló  teljesítés-igazolás  …………………….-hez  való  beérkezésétől  számított  30  napon belül, átutalással fizeti meg a Megbízott bankszámlájára.
1.8. Fizetési késedelem esetén a Megbízottat megilleti a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott késedelmi kamatnak a késedelem idejéhez igazodó mértéke.
1.9. A megbízás tárgyának adójogi minősítése: egyéb önálló tevékenység.
1.10.  A  megbízott  a  személyi  jövedelemadó-előleg  megállapítását  az  alábbiak  szerint  kéri (vagylagosan):
1.10.1. Kis összegű kifizetés (¼¼. forint alatti) esetén:

  • összevonandó jövedelemként kérem kezelni, vagy
  • 38%-os forrásadóval kérem számfejteni.

1.10.2. A megbízási szerződésből származó bevétellel szemben (szja-tv. 16-46. §)

  • …………………….  Ft,  azaz  ……………..  forint,  de  legfeljebb  50%  költséget
  • kijelentem, hogy bevételemnek 90 %-a jövedelem.

1.10.3. Kijelentem, hogy éves jövedelme a szerződés ellenértékének kifizetése évében a jelen szerződésből   származó   kifizetéssel   sem   éri   el   az   szja-tv.   49.   §-ában   meghatározott   (a szerződés  aláírásakor  ……..  forint)  mértéket,  így  az  általános  38%-os  adókulcs  helyett  az adótábla szerinti göngyölített adózást választom.
1.11. Megbízott kijelenti, hogy a kifizetés évére a (8+0.5%-os) nyugdíjjárulékot annak felső határáig ¼ forintig megfizette/nem fizette meg*.
1.12.  Megbízott  kijelenti,  hogy  jövedelmét  bírósági,  vagy  más  hatósági  határozat  alapján letiltás nem terheli/terheli*, mégpedig ……………………………. (szerv, határozat száma, letiltás összege vagy mértéke, jogosultja).

2. A szerződés megszűnése és egyéb rendelkezések:
2.1.  Szerződő  felek  kijelentik,  hogy  az  általuk  aláírt  szerződés  megbízási  szerződésnek minősül,  és  az  elvégzendő  feladat,  illetve  a  felek  között  fennálló  kapcsolatok  alapján  nem minősíthető munkaviszonynak.
2.2.   Felek   egyezően   állapítják   meg,   hogy   a   Megbízott   a   Megbízóval   közalkalmazotti jogviszonyban áll/nem áll*.
2.2.1. Jelen szerződés aláírása a Kjt. 43. §-ban foglalt hozzájárulás megadásának, illetve a Kjt. 44.  §-ban  foglalt  bejelentésnek  felel  meg.  Felek  rögzítik  azt  is,  hogy  a  megbízás  tárgyát képező feladat nem tartozik a megbízott munkaköri feladatai közé.
2.2.2. Megbízott kijelenti, hogy munkáltatójánál az Mt. 108. §, a Kjt. 42-44. §-ban, illetve a Ktv.  21.  §-ban  megfogalmazott  kötelezettségét  ismeri,  azt  teljesítette  (………………… okirattal igazolta), illetve arra jogszabály alapján nem köteles.
2.3.  Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekre  (pl.  a  jogviszony  megszűnése)  a  Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók.
A   szerződést   a   felek   kellő   átolvasás   és   értelmezés   után,   mint   akaratukkal   mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá

Budapest, 0000. ………………………………………………….                                      .

……………………………………………….                           ……………………………………………….
Megbízó                                                                      Megbízott

* A megfelelő rész aláhúzandó.