A munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár; az ettől eltérő megállapodás érvénytelen (Mt. 141. §).

A munkabér fogalma valójában több rétegű kifizetések összegzése,nevezetesen

  • elsődlegesen a tényleges munkavégzés díjazását foglalja magában, így különösen a munkában töltött idővel vagy az elért teljesítménnyel mért munka díját, a speciális munkakörülményekre tekintettel fizetett pótlékokat, valamint a munkáltató (kollektív szerződés) által kitűzött feladatok teljesítése esetére fizetett prémiumot,
  • tartalmazza továbbá a munkavállaló konkrét munkateljesítményétől független, munkáltatói elhatározással, a munkaviszonyra tekintettel nyújtott egyes kifizetéseket is, amelyek általában az ösztönzés fokozását (a jobb munkára, a munkahelyen maradásra stb.) szolgálják, mint például a munkáltatói jutalmak, a tizenharmadik havi fizetés, a nyereségrészesedés, stb.,
  • tartalmazza végül azokat a kifizetéseket is, amelyeket a munkavállaló munkavégzés nélkül, munkaviszonyára alapozottan, a jogszabályban, a kollektív szerződésben, a felek közötti megállapodás vagy a munkáltató saját elhatározása folytán, a munkából való kiesése idejére a munkáltatótól kap, mint például a szabadság idejére, az állásidő tartamára, a jogos távollétek idejére nyújtott kifizetések.

Nem érinti a juttatás bérjellegét önmagában az, hogy kifizetésére rövid vagy hosszabb idejű munka alapján kerül sor, főállásban vagy további munkaviszonyban végzett munkáért fizetik, a munkavállaló azt pénzben vagy természetben kapja, vagy hogy a munkáltató számára hozott-e gazdasági eredményt. A munkabér arra való tekintet nélkül megilleti a munkavállalót, hogy a munkavállaló munkavégzése a munkáltató számára gazdasági eredménnyel járt-e? (LB M. törv. II. 10.123/1985 sz.).

A munkabért képező juttatás jellegének meghatározásnál nem egyedül annak elnevezése, hanem az azzal kapcsolatos összes körülmény irányadó.

A fentebb mondottakkal szemben nem tekinthető munkabérnek a munkaviszonyból eredő feladatok ellátásával felmerült költség, a szociális juttatás, a munkáltatónál elszenvedett sérelem miatt fizetett kártérítés stb.

Munkabér elszámolása, kifizetése

 A bérfizetés formája. A munkabért jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a magyar törvényes pénznemben (forintban) kell megállapítani és kifizetni, utalványban vagy más formában fizetni tilos. E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a munkáltató kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára átutalja.

Munkaviszonyra vonatkozó szabály természetbeni munkabért állapíthat meg olyan árucikkben vagy szolgáltatásban, amely a munkavállaló és családtagjai szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá. A természetbeni munkabér a pénzben meghatározott munkabér húsz százalékát nem haladhatja meg. Nem adható természetben munkabérként szeszes ital vagy más, az egészségre káros élvezeti cikk (Mt. 154. §).

A bérfizetés időpontja. A munkavállaló részére járó munkabért, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik, havonta utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni. Ha a munkaviszony egy hónapnál rövidebb ideig tart, a munkabért a munkaviszony végén kell elszámolni és kifizetni.
Ha a munkavállaló részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, azt ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Előleget azonban legalább havonta ilyen esetben is fizetni kell.

A munkabért – ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik – a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapokon kell kifizetni [Mt. 155. §].

A fennálló munkaviszonyában tizennégy napon belül foglalkoztatott munkavállaló részére két hétre járó személyi alapbérét – kérésére – előre ki kell fizetni. Az így kifizetett bért eltérő megállapodás hiányában két hónapon belül, két részletben lehet levonni. Ha a munkavállaló munkaviszonya előbb megszűnik, a vissza nem fizetett bér munkabéréből levonható [Mt. 156. §].

A bérfizetés helye. A munkabért a munkavállaló munkahelyén, illetve a munkáltató telephelyén kell kifizetni. Italboltban vagy más szórakozóhelyen munkabért csak az ott dolgozóknak lehet fizetni. A munkabért munkaidőben kell kifizetni, kivéve, ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérően rendelkezik. A munkabért a munkavállalónak kell kifizetni, kivéve, ha erre mást felhatalmaz, illetőleg bírósági vagy más hatósági határozat ebben korlátozza (Mt. 158. §).

A bérkifizetés speciális esetei. Ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén, illetve a munkáltató telephelyén, akkor kérésére munkabérét a bérfizetés előtti utolsó ott töltött munkanapon kell kifizetni,
vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére megküldeni.

A munkáltató eltérő megállapodás hiányában legkésőbb a szabadság megkezdése előtti munkanapon köteles kifizetni – a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint – az igénybe vett rendes szabadság idejére járó munkabért [Mt. 157.§ (2) bek.].

Ha a munkavállaló részére járó munkabér vagy annak alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg [Mt. 155. § (2) bek.] és a munkaviszony a kifizetés előtt megszűnt, a munkabért a munkáltató köteles az esedékessége napján a munkavállaló által megadott címre elküldeni. Az elküldés költségei a munkáltatót terhelik (Mt. 157. §).

A késedelem következményei. Késedelem idejére a polgári jogi szabályokban meghatározott kamat jár (Mt. 159. §).

A bérkifizetésről való elszámolás módja. A munkavállaló részére munkabéréről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás helyességét, valamint a munkabérből való levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja (Mt. 160. §).

Azokban az esetekben, amikor a munkavállalónak távolléti díj vagy átlagkereset jár, ezek összegének számításánál az Mt. vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.