A munkaszerződés szerint vállalt munkakör szerinti munkavégzés

a)  A munkakör a munkavállaló számára azoknak a tevékenységeknek a körét jelenti, amelyeket munkaviszonya alapján rendszeresen el kell látnia,  munkájának alapvető kereteit ez adja meg. A  munkavállaló munkakörének meghatározására  a  munkaszerződésben  [Mt. § (4) bek.] kerül sor.

b)  A munkavállaló munkaviszonya alapján  –  a  jogszabályban  meghatározott kivételtől  eltekintve  – csak  a  munkakörébe  tartozó  feladatok  elvégzésére  köteles. Munkakörének a határain  belül  viszont  a  munkáltató  bármely  feladat  elvégzésére egyoldalúan  utasíthatja  (feltéve,  ha  ez  munkahely  vagy  személyi  alapbér-változással nem  jár; ha viszont igen,  csak a munkavállalóval  történt  megállapodás  alapján), és meghatározhatja  azt  is,  hogy  a  feladatokat  milyen  sorrendben  stb. végezze.  Ellene  – miután ez esetben a munkáltató mérlegelési jogkörében jár el – munkaügyi vita indításának   nincs   helye,   illetőleg   a   munkáltatói döntés jogorvoslati úton nem változtatható meg. A  munkáltatónak jogában  áll  az  adott munkakörön belül a munkavállalót más és olyan feladat ellátásával megbízni, amelyeket korábban nem kellett végeznie. Nem  jelenti  a  munkakör megváltoztatását  a  munkáltatónak az az intézkedése, amelynek folytán a munkavállaló   azonos munkakörben ugyan, de megváltozott munkafeladatot köteles ellátni.  Adott esetben az anyagbeszerzői munkakörrel alkalmazott munkavállalónál a kő- és kavicsanyagok helyett más építőanyagok beszerzésével való megbízás  (LB  P  törv.  III.  20  646/1972.  sz.,  BH  1973/5/210.  sz. jogeset). A munkaköri részfeladatként öltözőtakarításra alkalmazott munkavállaló esetében  az  irodatakarításra  történő  beosztás  nem  jelent  szerződésmódosítást  (LB  M törv. II. 10 228/1979. sz.). Ha az ellenőrzési feladatokkal megbízott, ügyeleti szolgálatot    teljesítő munkavállaló az ellenőrzés kötelezettségének nem tesz eleget, ezzel vétkes kötelezettségszegést követ el. A munkafegyelem megköveteli mindazoknak a feladatoknak  az  elvégzését,  amelyeknek a munkavállalók  a  munkaviszonyuk  alapján maradéktalanul kötelesek  eleget tenni. Nem fogadható el az az álláspont,  amely lehetőséget ad a munkavállalóknak arra, hogy a vezérigazgatói utasításokat   és rendelkezéseket  a kialakult és bevett gyakorlatra hivatkozással  mellőzzék,  illetve  a munkaköri leírásban írt feladatok félreértelmezésével mentesüljenek a feladatok teljes körű ellátása alól (LB M törv. I. 10 337/1987. sz., BH 1988/11/422. sz. jogeset).

c)  A  munkakör tartalmába  beletartoznak az ún. járulékos  jellegű  feladatok is (p a  munka  előkészítésével,  váltótársnak  történő  átadásával,  az  üzemeltetett  gép,  a használt szerszám kisebb hibáinak kijavításával, a munkahely rendjének biztosításával összefüggő  feladatok). Az Mt. egyúttal  meghatározta  e  járulékos  jellegű  munkák kereteit  is.  Eszerint a munkavállaló  a  munkaviszonyra  vonatkozó  szabályban  vagy  a munkaszerződésben meghatározott ilyen jellegű feladatokat köteles ellátni [Mt. 103. § (2)  bek.].  Természetesen azok a járulékos  jellegű feladatok, amelyeknek ellátását  a munkáltató más munkavállaló munkaköri feladatává tette (pl. adott esetben a
munkavégzési hely takarítása), már az ő kötelességei körébe tartoznak.

Munkaszerződés

amely létrejött egyrészről ………………………………………………… (munkáltató neve; székhely; cégjegyzéket vezető bíróság neve; cégjegyzék száma, vagy ha a jogszabály más nyilvántartási formát ír elő, a nyilvántartást vezető szerv és a bejegyzés száma) mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató), másrészről ………………………………….. (név, leánykori név, (lakcím, születési hely, idő, anyja neve, taj-szám, adóazonosító jel) mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkáltató) között, az alábbi feltételekkel:
1. A Munkáltató és a Munkavállaló megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a Munkavállalót 0000. év …………….. hó …….. napjától kezdődően határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja, a jelen munkaszerződésbe foglaltak szerint.
2. A Munkáltató és a Munkavállaló megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló munkaköre:
……………………………………………………. A munkakörbe tartozó feladatokat az e szerződés mellékletét képező munkaköri leírás tartalmazza.
3. A Munkáltató és a Munkavállaló megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló havi bruttó személyi alapbére: …………………………… forint, mely minden ledolgozott hónapot követő hó 5. napján esedékes.
4. A Munkáltató és a Munkavállaló megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló munkavégzésének helye:………………………… (város, utca, házszám).
5. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására a ……………………………………. vezető jogosult.
6. A Munkavállaló kijelenti, hogy a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a Munkáltató tájékoztatta a Munka Törvénykönyve 76. § (7) bekezdésében felsorolt feltételekről.
7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, és az egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései irányadók.
Budapest, 0000…………………………….
…………………………………….      …………………………………………..
Munkáltató                     Munkavállaló