A Szja törvény 1. számú mellékletének 8.14. alpontja alapján a kifizető adómentesen adhat árengedményt, visszatérítést vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezményt. A kedvezmény megjelenési formájától függetlenül árura vagy szolgáltatásra váltható érték (például kártyán gyűjtött pontérték) is lehet. A juttatás adómentességének feltétele, hogy üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében történjen a juttatás feltételének megfelelő magánszemély számára. A juttatási feltételeknek való megfelelés azonban nem lehet vetélkedő, verseny és a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolás eredménye.

Reklám – ajándékok

A gyakorlati alkalmazás során részletszabályok hiányában jellemzően előforduló értelmezési kérdés, hogy

  • a magánszemélyek széles körére vonatkozó feltétel független-e a kampányt hirdető vállalkozás ügyfélkörének nagyságától, valamint attól, hogy a juttatásban részesülők zárt listája elkészíthető-e vagy sem;
  • a nyilvánosan meghirdetett kampányra vonatkozó feltétel megvalósul-e akkor is, ha az univerzális nyilvánosságot szűkítő csoportképző ismérvek oly mértékben szűkítik a kampányban részt vevők körét, hogy a meghirdetés a rajtuk kívülállók kizárásával, akár személyes tájékoztatással történik.

Ezekre a kérdésekre általános érvénnyel nem adható válasz. A Szja törvényben a részletszabályok hiánya azzal függ össze, hogy a tömegesen előforduló, de részleteiben különböző ügyletek mindegyikére külön tételes rendelkezés nem várható el jogalkotástól. Az adótörvényeket éppen a túlkodifikáltság miatt tartják bonyolultnak, és mégis mindig lehetnek, vannak kimaradt esetek. A szóban forgó rendelkezés a szabályozott esetkör közös vonásaira épít, így annak értelmezését egy-egy konkrét esetre vonatkozóan hiányzó részletszabályok tekintetében az adótörvények alapelveinek, illetve fő szabályainak mentén lehet megadni.

A következőket kell figyelembe venni:

Az Art. 1. § (7) bekezdése szerint „ A szerződést, ügyletet és mis hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. Az érvénytelen szerződésnek vagy más jogügyletnek az adózás szempontjából annyiban van jelentősége, amennyiben gazdasági eredménye kimutatható.”

Az Art. 2. § (1) bekezdése szerint „Az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy mis jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése.”

A Szja törvény 1. § (4)-(5) bekezdése szerint „Az adókötelezettséget, az adó mértékét befolyásoló, a magánszemély adójának csökkenését eredményező eltérő szabály, adókedvezmény annyiban alkalmazható, illetőleg érvényesíthető, amennyiben az annak alapjául szolgáló szerződés, jogügylet, mis hasonló cselekmény tartalma megvalósítja az eltérő szabály, az adókedvezmény célját. Az alkalmazhatóságot, illetőleg érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében ill. Ha a felek akár a szokásos piaci értékektől, áraktól való eltérítésekkel, akár színlelt jogügyletekkel kívánják érvényesíteni, növelni az adószabályok alkalmazásának előnyeit, akkor azokat az adókötelezettség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A magánszemély vagy annak adózásában közreműködő, azt befolyásoló mis személy egyaránt köteles a vonatkozó rendelkezések alkalmazása során az adókötelezettséget, az adó mértékét befolyásoló tényezők esetében érvényesíteni az ezen §- ban foglalt alapelveket.”

A Szja törvény 2. § (6) bekezdése szerint „A Magyar Köztársaságban adóztatható bevétel adókötelezettségének jogcímét e törvény szerint kell megállapítani, és az adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. A jogcím meghatározásánál a felek (a magánszemély és a bevételt juttató személy, valamint az említett személyek és mis személy) között egyébként fennálló jogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe venni.”

Az idézett rendelkezésekből az következik, hogy a Szja törvény 1. sz. melléklet 8.14. pontjának alkalmazhatóságához valamely kampány körülményeiben nem csak a rendelkezés szó szerinti olvasatinak való megfelelést kell biztosítani, hanem azt is, hogy azok a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének is megfeleljenek. Az alkalmazhatóságot tehát minden egyes kampány esetében külön-külön, az összes körülményt mérlegelve, a kampány szervezőjének saját felelősségére kell megítélnie.

A Szja törvény 1. számú mellékletének 8.14. alpontja alapján a kifizető üzleti forgalminak növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adómentesen árumintát is adhat ügyfélkörének, lehetséges vásárlóinak. Árumintának minősül a képviselt termék olyan jellemző kisebb része vagy mennyisége, amely kizárólag a képviselt termék bemutatására szolgál, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és más cél elérésére nem alkalmas.