A számla kiállításával kapcsolatban a csatlakozástól megjelenik egy új szabály, miszerint az adókötelezett helyett, annak nevében és azzal egyetemleges felelősséggel – előzetes írásbeli megállapodás alapján – harmadik személy is jogosult számla kiállítására (43. § (6) bekezdés). A számlára vonatkozó egyéb szabályok ugyanazok, mint az adókötelezett által kiállított számlára.

Az 1992. évi LXXIV. törvény 43.§. (6) rendelkezik arról, hogy a számla, egyszerűsített számla kibocsátására kötelezett adóalany bizonylatkibocsátási kötelezettségét – előzetes írásbeli megállapodás alapján – az adóalany nevében és javára az adóalany vevő, megrendelő átvállalhatja, vagy azt a számla kibocsátására kötelezett adóalany nevében és az ő képviseletében eljáró harmadik fél adóalany (ideértve a pénzügyi képviselőt) is teljesítheti.
Ebben az esetben a számla, egyszerűsített számla kibocsátója és a számla kibocsátására az (1)-(2) bekezdés szerint kötelezett adóalany egyetemlegesen felel minden olyan kötelezettségért, amely a vonatkozó jogszabályok szerint terheli.

Számla kiállítása harmadik személy által

Jogszabályi felhatalmazás alapján és jogszabályi rendelkezések szerint a pénzügyi képviselő – az abban a tagállamban adókötelezetté váló – külföldi adóalannyal kötött megállapodás szerint jogosult számlakiállításra az adókötelezett helyett.

A tagállamok közötti kereskedelmi forgalomban azokban az esetekben, amikor az adófizetésre kötelezett termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó nem adóalany a teljesítés szerinti tagállamban és a vevő megrendelő sem adókötelezett abban a tagállamban (fordított adózás nem lehetséges), az adókötelezettnek be kell jelentkeznie abban a tagállamban, ahol a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtás teljesíti. Ilyen esetben az adóalany az adózási kötelezettségeinek pénzügyi képviselő útján is eleget tehet.

Ha az adóalany másik tagállamban igénybe veszi pénzügyi képviselő közreműködését, akkor ennek értelemszerűen a számlában is meg kell jelennie. Ilyenkor a számlában mind az adókötelezett, mind a pénzügyi képviselő adatainak szerepelnie kell, függetlenül attól, hogy a számlát melyikük állítja ki.

Megállapodásuk szerint azonban minden esetben ugyanannak a személynek kell a számlát kiállítania az abban a tagállamban teljesített értékesítésekről -vagy a pénzügyi képviselőnek, vagy az adókötelezettnek.