A mikrovállalkozások jellemzően kevés alkalmazottat foglalkoztatnak. Mikrovállalkozási státuszuk megőrzéséhez nem is növelhetik létszámukat 10 fő fölé. Amennyiben azonban tartós létszámbővítést hajtanak végre az előző évihez képest, akkor adóalap korrekciós kedvezményben részesülhetnek. Amennyiben az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál az adózás előtti eredményt csökkenti a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az előző adóévhez, az adózó átalakulása esetén a jogelőd utolsó adóévéhez, előző adóév hiányában nullához viszonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata. Feltétel még, hogy az adózó foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a megelőző adóévben legfeljebb 5 fő lehet és az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.

Az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő, de a megelőző adóévben legfeljebb öt főt foglalkoztató adózónak létszámbővítés esetén adóalap-kedvezmény jár, ha az adóév végén nincs köztartozása.

Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot.

A kedvezmény minden egy fő létszámnövekedés után az adóév első napján érvényes minimálbér évi összege, töredékév esetén ennek arányos része.

Az így igénybe vett adóalap-kedvezménynek a társasági adókulccsal számított értéke az adóévben érvényesített csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

Nem lehet azonban létszámnövekedésként figyelembe venni az olyan személy alkalmazását, aki az alkalmazását megelőzően, de legkorábban 2003. január 1-jét követően az adózó kapcsolt vállalkozásánál állt munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban, személyesen közreműködő tagsági viszonyban, vagy tevékenységét az adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő egyéni vállalkozóként végezte.

Amennyiben a létszámbővítés nem tartós – azaz a kedvezmény érvényesítését követő három adóéven belül létszámcsökkenés következik be, vagy ezen az időszakon belül az adózó jogutód nélkül megszűnik –, akkor azt a törvény szankcionálja. A szankció összege az átlagos állományi létszám előző adóévhez viszonyított csökkenése és ugyanazon előző adóév első napján érvényes havi minimálbér évi összege szorzatának 20 százalékkal növelt összege. Ez azonban nem lehet több mint az igénybe vett kedvezmény 20 százalékponttal növelt összege.

Ha a létszám például haláleset, szülési szabadság megkezdése miatt csökken, akkor az nem jár szankcióval. Ennek az is feltétele, hogy a vállalkozó a kieső alkalmazott helyett annyi időn belül vegyen fel új munkavállalót, hogy az adóalapot növelő összeg ne legyen egyhavi minimálbérnél nagyobb.