1. A bejelentés évének társasági adó kötelezettsége

Az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény alapján a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvénynek a jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseit alkalmazza, ha az adóévben bejelenti, hogy a következő adóévben adókötelezettségét az Egyszerűsített vállalkozói adótörvény alanyaként kívánja teljesíti.
A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a bejelentés adóévére vonatkozó társasági adó-bevallásában adóelőleget nem vall be és a bejelentést követő adóévre társasági adó előleget nem fizet. Ha azonban az adóévre vonatkozó bejelentését jogszerűen nem tehette volna meg, nem mentesül az adóelőleg-fizetés elmulasztásának jogkövetkezményei alól.

Amennyiben az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá áttérő gazdasági társaságot az államháztartással szembeni egyéb adókötelezettségek is terhelik (például a munkaadói, munkavállalói járulék, szakképzési hozzájárulás, stb.), ezeket külön az általános bevallási rendben kell teljesíteni.

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá való áttéréskor, a jogutód nélküli megszűnés miatti adóalap-korrekciók figyelembe vétele:
Az immateriális javakhoz, a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó korrekciók (“)
Adóalapot növeli a különbözet => ha a könyv szerinti érték nagyobb a számított nyilvántartás szerinti értéknél.
Adóalapot csökkenti a különbözet => ha a könyv szerinti érték kisebb a számított nyilvántartás szerinti értéknél.
Kedvezményezett átalakuláshoz kapcsolódó adóalap-növelő tétel (+)A tulajdonos adózó jogutód nélküli megszűnésekor növeli az adóalapot a kedvezményezett átalakulással megalakuló belföldi, külföldi személy tagjánál a kedvezményezett átalakulás következtében realizált tőkenyereség alapján az adózás előtti eredmény csökkenéseként elszámolt összegből az a rész, amellyel megszűnésig az adóalap megállapításakor még nem növelte az adózás előtti eredményét.
Tartós adományozáshoz kapcsolódó adóalap-növelő tétel (+)
Az adózó jogutód megszűnéskor az adózás előtti eredményt növeli az adóévben vagy az adóévet megelőző adóév(ek)ben a tartós adományozásra tekintettel elszámolt többletkedvezmény kétszerese, ha az adózó a szerződésben vállaltakat jogutód nélküli megszűnése miatt nem teljesítette.
Követelés értékesítéséhez nem kapcsolódó adóalap-csökkentő tétel (-)
A jogutód nélküli megszűnés adóévében az adózó nem csökkentheti az adóalapját az adóévben a követelésre elszámolt értévesztés alapján, a Társasági adó és osztalékadó törvény által elismert résszel, mert a következő adóévben ezzel az összeggel növelni kellene az adóalapot, de a megszűnés miatt nincs következő éve.
Fejlesztési tartalékképzéshez nem kapcsolódó adóalap-csökkentő tétel (-)
A jogutód nélküli megszűnés utolsó adóévében nem képezhető adómentesen fejlesztési tartalék. Az adózó nem csökkentheti az adózás előtti eredményt az eredménytartalékkal az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összegével.
A Társasági adó és osztalékadó hatálya alól kikerült adózónak a megszűnő bevallásban kell figyelembe vennie a Társasági adótörvény előírása szerinti korrekciós tételeket, de az egyszerűsített vállalkozói adó hatály alá átkerülő adózónak nem kell alkalmaznia a kis és középvállalkozások által igénybe vett beruházási adóalap-kedvezményhez kapcsolódó adóalap-növelő korrekciós jogcímet.
Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő áttérést megelőzően bevallott társasági adóelőleg rendezése Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá való bejelentés adóévére vonatkozó társasági adóbevallásban a társaság adóelőleget nem vall be és a bejelentést követő adóévre a korábban bevallott I. és II. negyedévi társasági adóelőleget nem is fizeti meg. Az állami adóhatóság hivatalból törli az adózó adófolyószámlájáról a már bevallott adóelőleget. Az egyszerűsített vállalkozói adóra történő áttéréssel az adózó kikerül a társasági adó hatálya alól. Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszakában társasági adófizetésre nem kötelezett.

 2. Az egyszerűsített vállalkozói adó választása előtt igénybe vett adóalap kedvezmények elvesztésének jogkövetkezményei

Az Egyszerűsített vállalkozói adó törvény hatálya alá bejelentkezett adózó kikerül a társasági adó és osztalékadó hatálya alól, a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó rendelkezések szerint.
Az Egyszerűsített vállalkozói adó törvény hatálya alá átkerülő adózót a Társasági adótörvény előírásai szerint, az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszakát megelőzően érvényesített kedvezményekkel kapcsolatban, társasági adófizetési kötelezettség terhelheti, ha a kedvezményre megszerzett jogosultságot elveszítette, amelyet az adókötelezettséget kiváltó eseményt követő egyszerűsített vállalkozói adóról szóló bevallásban kell bevallani.
Ha az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá áttérő adózó a Társasági adó és osztalékadó törvény hatálya alatt kis-és középvállalkozási adóalap-kedvezményt érvényesített és a kedvezmény alapjául szolgáló beruházást nem helyezi üzembe, illetve nem veszi használatba vagy elidegeníti, az igénybevétel adóévét követő negyedik év utolsó napjáig, akkor az adóalap-csökkentésnél figyelembe vett összeg kétszeresének megfelelő összeg után a társasági adó mértékének megfelelő társasági adót meg kell fizetnie. Amennyiben az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság előtti időszakban, mint mikro vállalkozás a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-kedvezményt érvényesített és utóbb az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszaka alatt a létszáma csökken, akkor az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság alatt, a Társasági adó és osztalékadó törvény rendelkezései szerint, társasági adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

Társasági adó ismérvei

A fejlesztési tartalékképzés címén érvényesített adóalap-kedvezmény miatt a lekötés évében hatályos mértékű társasági adó és késedelmi pótlék megfizetése terheli az egyszerűsített vállalkozói adóalanyt, az adózás előtti eredményt csökkentő tételként érvényesített összeg azon része után, amelyet egyszerűsített vállalkozói adóalanyként a lekötés évét követő négy éven belül nem beruházásra fordított, illetve a negyedik év végéig nem használt fel.
Az egyszerűsített vállalkozói adóalanynak a kis- és középvállalkozások igénybe vett adókedvezményét késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetnie, ha a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül a beruházást nem helyezi üzembe, kivéve az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következtében maradt el, vagy a tárgyi eszközt üzembe helyezésének adóévében vagy azt követő három évben elidegeníti.

3. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól történő kilépés és visszatérés a társasági adó hatálya alá

Az Egyszerűsített vállalkozói adótörvény szerinti adóalanyiság megszűnésével a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság újból a társasági adó alanyává válik.

A társasági adó hatálya alá való visszatéréshez kötött társasági adóalap-korrekciós tételek célja, a két adózási rendszer eltéréseinek kezelése, hogy ne forduljon elő kétszeres adófizetés, illetve ne maradjon el adófizetés.

Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszakában beszerzett immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos előírások:

a társasági adóalap megállapításánál értékcsökkenési leírás abban az esetben érvényesíthető ilyen eszközök esetében, ha az adóalany az eszközt mástól
szerezte be és rendelkezik a bekerülési érték megállapításához szükséges bizonylattal, az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszakára időarányosan jutó értékcsökkenési leírást elszámoltnak kell tekinteni, az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszakában beszerzett eszköz értékcsökkenési leírása folytatható.
A társasági adó szempontjából költségként, ráfordításként elszámoltnak kell tekinteni:

az egyszerűsített vállalkozói adóalanyként lezárt adóévben teljesített valamennyi, egyébként a Társasági adó és osztalékadó törvény alapján költségnek minősülő kiadást, juttatást,
az immateriális javaknak és tárgyi eszközöknek az adóalanyiság megszűnésekor a nyitó mérlegben kimutatott bekerülési értékének az adóalanyiság keletkezését megelőző adóév beszámolójának mérlegében kimutatott bekerülési értékét meghaladó részét,
az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek az egyszerűsített vállalkozói adóalanyként lezárt adóévre a Társasági adó és osztalékadó törvény szerinti időarányosan jutó értékcsökkenési leírását, függetlenül megszerzésük időpontjától.

 Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni:

  • a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítése szempontjából,
  • az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságot megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az adóalanyiság időszakának minden adóévében,
  • 20-20 százalékot elszámoltnak kell tekinteni, az olyan kedvezmény tekintetében, amelyet az adózó a Társasági adó és osztalékadóról szóló törvény rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben veheti igénybe.

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól a társasági adó hatálya alá visszatérő adózót:

  •  nem terheli társasági adóelőleg bevallási kötelezettség,
  • nem terheli társasági adófeltöltési kötelezettség, az első adóév december 20-áig,
  • nem kell adóelőleget fizetnie az adóévet követő év június 30-áig terjedő időszakra.

A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az Egyszerűsített vállalkozói adótörvény szerinti adóalanyisága megszűnését követő adóévre vonatkozó bevallása alapján fizet először társasági adóelőleget.

 A Számviteli törvény hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető adóalany visszatérése a Társasági adó és osztalékadó törvény hatálya alá

Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszaka alatt kettős könyvvitelt vezető adózó, az egyszerűsített vállalkozói adóból történő visszatérést követő első adóévben a társasági adóalap megállapításakor az adózás előtti eredményt:

növeli (+)

az adóalanyiság megszűnésének adóévéről készített beszámoló nyitó mérlegében kimutatott vásárolt készletek értékéből a pénzügyileg rendezett, nem beruházási célra beszerzett készlet értéke, valamint a saját termelésű készlet értéke, az adóalanyiság megszűnésének adóévéről készített beszámoló nyitó mérlegében a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartaléknak az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság keletkezését megelőző adóév beszámolójában kimutatott értéket meghaladó része.

csökkenti (-)

az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszaka alatt az az adóévi árbevétel, bevétel, amelyet az adóalanyiságának időszakában az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának megállapításakor a kapott előlegre tekintettel bevételként oly módon számolt el, hogy azt az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának megállapításakor csökkentő tételként nem vette figyelembe.

 Az Egyszerűsített vállalkozói adótörvény szerinti bevételi nyilvántartást vezető adózó
visszatérése a társasági adó hatálya alá

Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszaka alatt bevételi nyilvántartást vezető adózó, az egyszerűsített vállalkozói adóból történő visszatérést követő első adóévben a
társasági adóalap megállapításakor az adózás előtti eredményt:

növeli (+)

a nyitó mérlegében kimutatott vásárolt készlet értékéből a kiegyenlített, nem beruházási célra beszerzett készlet értéke, valamint a saját termelésű készlet értéke,
a nyitó mérlegében kimutatott, a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartaléknak az adóalanyiság keletkezését megelőző adóév beszámolójában kimutatott értéket meghaladó része.

csökkenti (-)

az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszaka alatt az az adóévi árbevétel,
bevétel, amelyet az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszakában megszerzett bevételként számolt el,
az a bevétel, amely után az adózó már köteles volt egyszerűsített vállalkozói adót fizetni, hogy később ne képezhesse a társasági adóalap részét