Bizonyos esetekben a teljesítés időpontja a részkifizetés esedékessége. Ezeknél az ügyleteknél az adóalap utólagos növelése esetén nem a módosító számla elszámolására vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az Áfa tv. 55. §-a tartalmazza a teljesítés időpontjára vonatkozó általános szabályokat. Az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul.

Az Áfa tv. 55. § (2) bekezdése értelmében adókötelezettség áll fenn, ha teljesítés hiánya ellenére számlakibocsátás történik. Az adókötelezettség a számlán a termék értékesítőjeként, szolgáltatás nyújtójaként szereplő személyt, szervezetet terheli, kivéve, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a számlakibocsátás ellenére teljesítés nem történt, vagy ha teljesítés történt ugyan, de azt más teljesítette.

Az Áfa tv. 57–58. §-a tartalmazza a teljesítés időpontjára vonatkozó különös rendelkezéseket. Az Áfa tv. 57. §-a szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, a részteljesítés is teljesítés.

Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.

Az Áfa tv. 58. § (2) bekezdése alapján abban az esetben, ha azon időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja a 12 hónapot, akkor az esedékesség helyett – időarányos részteljesítésként – teljesítés a tizenkettedik hónap utolsó napja.

Az Áfa tv. 58. § (3) bekezdés kizárja, hogy az előző szabályok alkalmazását azokra az esetekre, ha a termék 10. § a) pontjában említett ügyletek keretében kerül értékesítésre.

Az Áfa tv. 10. § a) pontjának hatálya alá azon ügyletek tartoznak, amelyeknél a felek a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkeznek, hogy a vevő, illetve a bérlő a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi.

E szabály a következő ügyleteknél irányadó:

  • a felek a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg (átalánydíjas ügylete );
  • olyan esetekben, amikor a felek a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra, utólagosan állapítják meg.

Az áthárított adó növelésénél a módosító számlával dokumentált különbözetet általános esetben az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjára vonatkozóan kell elszámolni.

Amennyiben ezekben az esetekben a felek az ellenértéket utólagosan módosítják, oly módon, hogy az ellenértéket megemelik, akkor a pótlólag fizetendő összeget úgy kell kezelni, mint külön teljesítés ellenértékét, azaz a pótlólag áthárított általános forgalmi adó tekintetében a teljesítés időpontja a pótlólag fizetendő összeg esedékességének napja.