Az Áfa tv. 19. §-ának szabályai értelmében termék Közösségen belüli beszerzése:

  • terméknek adóalany vagy nem adóalany jogi személy általi beszerzése, feltéve, hogy az értékesítő nem alanyi adómentes a saját tagállamában,
  • új közlekedési eszköz beszerzése,
  • jövedéki terméknek adóalany vagy nem-adóalany jogi személy általi beszerzése, feltéve, hogy a beszerzés után jövedékiadó-fizetési kötelezettség keletkezik.

Az Áfa tv. 19. §-a közösségi termékbeszerzés fogalmát más tagállamban illetőséggel rendelkező adóalany és belföldi adóalany között értelmezi. Ebből következően, ha a belföldi adóalany nem közösségi adóalanytól szerez be terméket – kivéve új közlekedési eszközt (259. § 25. pont) vagy jövedéki terméket –, akkor nem valósul meg közösségi termékbeszerzés, így adófizetési kötelezettség sem keletkezik.

Az alábbi adóalanyok, ha a Közösség más tagállamaiból beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet megelőző évben, illetve a tárgyévben nem haladta meg a 10 000 eurót – az értékhatárba nem számít bele az új közlekedési eszköz és a jövedéki termék beszerzési értéke –, akkor közösségi termékbeszerzéseik – kivéve új közlekedési eszköz és jövedéki termék – után adófizetésre kötelezettek, azonban adólevonási jogot nem gyakorolhatnak:

  • kizárólag olyan termékértékesítést és szolgálatatás nyújtást teljesít, amelyhez kapcsolódóan adólevonási jog nem illeti meg, ide értve az alanyi adómentességben részesülőt is,
  • mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyoknak, akik ezen jogállás alapján járnak el,
  • nem adóalanyi jogi személy.

Termék beszerzés lehetőségei

A 10 000 eurós értékhatárba nem számítanak bele azon beszerzések értéke sem

  • azon termékek Közösségen belüli beszerzése esetében, amely ha belföldön teljesített termékértékesítés lenne, mentes lenne az adó alól (Nemzetközi közlekedésben résztvevő légijármű, tengeri hajó, ezek alkatrészeinek, valamint ezek ellátására szolgáló termékek beszerzése, diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai, vagy meghatározott esetben az Észak-atlanti Szerződés tagállamának belföldön állomásozó fegyveres ereje számára másik tagállamból beszerzett termék.),
  • azon termékek másik tagállamból történő beszerzése után Közösségen belüli beszerzése jogcímén, amelyekre a használt cikkek szerinti adózás szabályait kell alkalmazni,
  • azon termékek másik tagállamból történő beszerzése után Közösségen belüli beszerzése jogcímén, amelyekre a nyilvános árveréseken való értékesítésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni,

Az euróban kifejezett értékhatárt a 2004. május 1. napján érvényes MNB árfolyam (252,19 Ft/euró) szerint kell forintra átszámítani és 100 000,– Ft-ra kerekíteni a matematikai szabályok alkalmazásával. Az említett adóalanyok saját döntésük alapján értékhatártól függetlenül választhatják azt is, hogy beszerzéseiket adófizetési kötelezettség terheli, de a választás évét követő két évre is vonatkozik döntésük.

Az áfakörbe tartozó adóalany azon közösségi beszerzés után adófizetésre kötelezett, de adólevonási jogot nem gyakorolhat, amelyet közvetlenül a tevékenység közérdekű jellegére, illetőleg a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adó alóli mentességgel járó tevékenységéhez használt, hasznosított.

Az említett adóalanyok számára adókímélő megoldás, ha nem adóalany közösségi személytől szereznek be terméket – kivéve új közlekedési eszköz és jövedéki termék –, mivel nem keletkezik adófizetési kötelezettségük, ennek következtében az adólevonási jog hiánya negatív hatásként nem jelentkezik. Továbbá nem áll fenn a közösségi adószám igénylésének kötelezettsége sem, valamint a beszerzésről összesítő nyilatkozatot sem kell benyújtani.

Gondot kell fordítani a beszerzés megfelelő dokumentálására. A beszerzés könyvviteli elszámolásához olyan dokumentum szükséges, amely számviteli bizonylatnak minősül.

Előfordulhat, hogy a közösségi illetőséggel rendelkező eladó a termék értékesítését adóalanyként végezte, de erről nem tájékoztatja a belföldi vevőt.

Amennyiben az Áfa tv. 19. §-a szerinti tényállás fennáll, akkor a belföldi vevőt adófizetési kötelezettség, valamint a közösségi adószám igénylése útján bejelentési kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az eladó nem tájékoztatta tényleges adójogi státusáról.

2008. január 1-jétől a bejelentési kötelezettség nem, vagy késedelmesen teljesítése esetén az adóhatóság az Art. 172. § (1) bekezdés a) pontja alapján 500 000 Ft-ig terjedő összegben mulasztási bírságot szabhat ki.

A bejelentési kötelezettséget a termék beszerzését megelőzően kell teljesíteni. Amennyiben az ügyletet követően kerül sor a bejelentésre, akkor a vevő késedelembe esett, tehát mulasztási bírság kiszabásának jogalapja van. A közösségi termékbeszerzés címén fennálló adófizetési kötelezettség miatt az összesítő nyilatkozat benyújtásának kötelezettsége is fennáll.

Az összesítő nyilatkozatot közösségi adószám hiányában is be kell nyújtani, egyidejűleg a közösségi adószámot is igényelni kell. Ebben az esetben az adóhatóság az összesítő nyilatkozat feldolgozása során képezi meg a közösségi adószámot. Amennyiben a vevő közösségi adószáma nem ismert, akkor az összesítő nyilatkozaton a partner országkódját kell feltüntetni, valamint a partner közösségi adószáma rovatban (b) oszlop) nullát kell szerepeltetni.

A beszerzés(ek)ről az összesítő nyilatkozat negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani. Amennyiben az adott negyedévben nem keletkezik a beszerzés(ek) után adófizetési kötelezettség, akkor nem kell összesítő nyilatkozatot benyújtani. Az összesítő nyilatkozat a bevallással egy tekintet alá esik.

2008. január 1-jétől az Art. 172. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján az adóhatóság 500 000 Ft-ig terjedő összegben szabhat ki a mulasztási bírságot a bevallási kötelezettség nem, illetve késedelmes teljesítése esetén.