A vállalkozások többféle formában támogathatják munkavállalóik nyaralását. Vannak akik saját nyaralót tartanak fenn, vannak akik nyaralót bérelnek, de előfordul olyan is, hogy a munkáltató nyaralásra fizeti be a munkavállalóit. A leggyakoribb támogatási forma azonban még mindig a névre szóló üdülési csekk juttatása.

Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.3. pontja alapján adómentes természetbeni juttatás a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (a továbbiakban: üdülési csekk) értékéből adott engedmény, de – több kifizető esetén is – legfeljebb az évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegének megfelelő rész, azaz magánszemélyenként 2008-ban 69 000 Ft.

Az Szja. tv. 2007. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint üdülési csekket adómentesen kizárólag munkáltató, gazdasági társaság, szakszervezet, szövetkezet és a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány adhat. A Magyar Nemzeti üdülési alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekket a kifizető ingyenesen vagy kedvezményesen engedi át a magánszemélynek. Adómentes természetbeni juttatás, de több kifizető esetén sem haladhatja meg évente az adóév első napján érvényes minimálbér összegét. A kifizetés nem hoz létre társadalombiztosítási kötelezettséget.

A munkáltató által adott üdülési csekk akkor adómentes, ha az üdülési csekket adja:

 • a munkavállalójának, a munkavállaló közeli hozzátartozójának,
 • az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának,
 • szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak,
 • nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató.

A gazdasági társaság által adott üdülési csekk akkor is adómentes, ha az üdülési csekket a személyesen közreműködő tagjának adja.

 • a személyesen közreműködő tagjának, a személyesen közreműködő tag közeli hozzátartozójának.

A szakszervezet és a szövetkezet által adott üdülési csekk akkor adómentes, ha az üdülési csekket:

 • a tagjának, nyugdíjas tagjának,
 • az említett személy közeli hozzátartozójának,
 • az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának adja.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által adott üdülési csekk akkor adómentes, ha az üdülési csekket pályázat alapján a szociálisan rászorulónak adja.

2007. január 2-ától további feltétele az adómentességnek, hogy az üdülési csekk kizárólag belföldi üdülési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, szabadidősport-szolgáltatásra váltható be.

2007. január 1-jétől további feltétele az adómentességnek, hogy az üdülési csekk kizárólag belföldi üdülés céljából igénybevett szállásra és a szálláshoz kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott szolgáltatásra terjed ki.

Ha a kifizető az adómentes értékhatárt meghaladó összegben ad üdülési csekket a magánszemélynek, akkor az adómentes értékhatárt meghaladó rész az Szja. tv. 69. § (1) bek. ga) pontjában foglaltak alapján természetbeni juttatásnak minősül.

Ennek megfelelően az adómentes értékhatárt meghaladóan adott üdülési csekket nem csak akkor kell természetbeni juttatásként kezelni, ha megfelel az Szja. tv. 69. § (1) bek. d) és e) pontjában foglaltaknak.

Ennek megfelelően nem szükséges:

 • valamennyi munkavállaló (illetve a munkavállalóval egy tekintet alá eső személyek) részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen üdülési csekket adni oly módon, hogy az bármelyik munkavállaló számára ténylegesen is elérhető legyen; illetve
 • nem kell valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján több munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen üdülési csekket adni oly módon, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más – munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő – közös ismérv alapján határozza meg.

Sok esetben a munkáltatók ez utóbbi rendelkezéseket tévesen értelmezik, és nem mernek adómentesen üdülési csekket adni a munkavállalóik részére.

Az üdülési csekk adómentességével kapcsolatban néhány szabályra figyelemmel kell lenni:

Adómentességet az a kifizető érvényesíthet, aki (amely) a juttatásban részesülő magánszemélytől nyilatkozattal rendelkezik és annak alapján megállapítható, hogy a magánszemély számára adómentes engedmény adható.

A nyilatkozatot annak a magánszemélynek kell adnia, aki az üdülési csekket ellenérték nélkül vagy kedvezményesen kapja. Ha az üdülési csekkben részesülő magánszemély nem jogosult nyilatkozattételre (pl. kiskorú), akkor helyette a törvényes képviselő tesz nyilatkozatot.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a nyilatkozó magánszemély:

 • nevét,
 • adóazonosító jelét,
 • általa az adott adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül átvett, illetőleg engedménnyel vásárolt üdülési csekk(ek) értékét és megfizetett ellenértékét,
 • saját vagy törvényes képviselőjének aláírását.

Ha a magánszemély az adóévben korábban több kifizetőtől is átvett ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési csekk(ek)et, akkor a nyilatkozatban részletezve kell feltüntetnie az egyes kifizetőktől (azok nevének feltüntetése nélkül, de az akkor adott nyilatkozat dátumának feltüntetésével) átvett tételeket.

Ha a magánszemély az adóévben korábban nem részesült ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési csekk-juttatásban, akkor erről kell nyilatkozatot adnia.

A nyilatkozat átvételét annak másolatán a kifizető cégszerű aláírással igazolja. A magánszemély ezt a másolatot az elévülési idő lejártáig köteles őrizni.

Ha a kifizető nem rendelkezik a nyilatkozattal, vagy egyébként nem fizette meg az adót, akkor az adóhatóság az esetleges adóhiányt a kifizető terhére állapítja meg.

Ha az adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetőleg a magánszemély a nyilatkozat átadását a másolattal nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és annak késedelmi pótlékát a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell megfizetnie.

A kifizetőnek az ellenérték nélkül vagy engedménnyel magánszemélynek juttatott üdülési csekkek értékéről, az engedmény mértékéről és a megfizetett adóról magánszemélyenként, az adóazonosító jel feltüntetésével adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság számára.

Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.33. pontja alapján adómentes természetbeni juttatás a munkavállaló részére a munkáltató által a tulajdonában álló, vagy vagyonkezelésében lévő belföldi üdülőben vagy szakszervezet által belföldi üdülőben biztosított üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételből évente legfeljebb magánszemélyenként az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó rész, azaz magánszemélyenként 2008-ban 69 000,– Ft.

Az üdülési szolgáltatás adómentességének elbírálásánál néhány értelmező rendelkezést figyelembe kell venni.

Munkáltatónak minősül a munkáltató cégnek a Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozása, költségvetési szerv esetében a felügyeleti szerv és a Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltatási Főigazgatósága is.

A rendelkezés alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá:

 • a munkavállaló és az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója,
 • a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató,
 • a nyugdíjban részesülő magánszemély és annak közeli hozzátartozója is, ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e juttatást.

Az adómentes üdülési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezés alkalmazásában üdülőnek minősül a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerint üdülőként nyilvántartásba vett szálláshely.

A rendelet 2. számú melléklete szerint az üdülő minősítési követelményei az alábbiak:

„Üdülő az a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely, amely legalább 3 szobával, illetve 11 férőhellyel rendelkezik, éves vendégforgalmának legalább 80%-ában igényjogosultak és hozzátartozóik számára szervezett vagy nem szervezett formában, legalább négy éjszakára kiterjedően szállást és ehhez kapcsolódó ellátást, valamint szabadidős szolgáltatást nyújt és legalább a „C” kategóriájú üdülő minősítési követelményeinek eleget tesz. Üdülő az is, amely az ellátást a szálláshely környezetében, illetve önellátó formában biztosítja.”

 Az üdülési szolgáltatás adómentességével kapcsolatban néhány szabályra figyelemmel kell lenni:

Az adómentes béren kívüli juttatás adóköteles is lehet

2006. január 1-jétől a munkáltató a munkavállalónak az Szja. törvényben meghatározott béren kívüli juttatások együttes értékéből legfeljebb évi 400 ezer forintot adhat adómentesen, és az összeghatár számításánál figyelembe kell venni az adómentes üdülési csekk értékét és az adómentes üdülési szolgáltatás szokásos piaci értékét.

Az üdülés (üdülési szolgáltatás) társasági adóalapot növelő tétel lehet

A társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozásnál adózás előtti eredményt növelő tételként kell figyelembe venni az üdülés (üdülési szolgáltatás) címén, személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeget, és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést, ha az üdülést (üdülési szolgáltatást) a kifizető nem az alábbi személyek részére biztosítja:

 • kifizetővel munkaviszonyban álló magánszemély
 • vezető tisztségviselő
 • tevékenységében személyesen közreműködő tag
 • az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas
 • az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére

Az adóköteles üdülés (üdülési szolgáltatás) után járulékot kell fizetni

Az adómentes üdülési csekk és üdülési szolgáltatás után nem keletkezik sem társadalombiztosítási járulékfizetési, sem egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.

Ha azonban az üdülési csekk vagy üdülési szolgáltatás juttatása adóköteles, akkor a kifizetőt 29% társadalombiztosítási járulék terheli, amennyiben a juttatásban részesülővel biztosítotti jogviszonyban áll. Ha a kifizető nem áll a juttatásban részesülővel biztosítotti jogviszonyban, akkor a kifizetőt 11% egészségügyi hozzájárulás terheli.

Az adóköteles üdülés (üdülési szolgáltatás) után munkaadói járulékot is kell fizetni

Az adómentes üdülési csekk és üdülési szolgáltatás után nem keletkezik munkaadói járulék-fizetési kötelezettség.

Ha azonban az üdülési csekk vagy üdülési szolgáltatás juttatása adóköteles, akkor a kifizetőt 3% munkaadói járulék terheli.