Ha a magánszemélyek hivatali, üzleti utazások során saját személygépkocsit használnak, és a használat során autópálya matricát vásárolnak, akkor joggal várják el, hogy az autópálya matrica költségét a megbízó, a munkáltató átvállalja.

A költség átvállalásával kapcsolatban azonban figyelemmel kell lenni az Szja. tv-nek azon rendelkezésére, amely az autópálya matrica magáncélú használata miatt keletkező bevételt adóköteles természetbeni juttatásnak minősítette 2008-ban. A cégautó-adó megszűnésével egyidejűleg, 2009. február 1-jétől az Szja tv. kimondja ezen juttatás adómentességét, így az nem minősül adóköteles természetbeni juttatásnak.

2008-ban az Szja. tv. 69. § (1) bek. m) pontja alapján természetbeni juttatásnak minősült a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított, úthasználatra jogosító bérlet, jegy esetében a magáncélú használatra tekintettel keletkező adóköteles bevétel.

A magáncélú használat adóköteles bevételének összegét meghatározhatta a kifizető úgy, hogy az úthasználatra jogosító bérlet, jegy miatt felmerült kiadásból tételesen elkülönítette a hivatali, üzleti használathoz és a magánhasználathoz kapcsolódó összeget.

A magáncélú használat arányát a díjköteles útszakaszon megtett utak tételes kimutatását tartalmazó útnyilvántartás alapján lehetett meghatározni.

Ha a magáncélú használat előzőek szerinti meghatározása nem volt lehetséges vagy a magánszemély az ezzel járó nyilvántartást nem vezette, a kifizető választhatta, hogy a juttatással, szolgáltatással összefüggésben terhelő kiadás 50 százalékát tekinti természetbeni juttatásnak.

A kifizető minden egyes autópálya-bérlet esetében külön-külön eldönthette, hogy a tételes elkülönítést alkalmazza vagy az autópálya matrica bekerülési értékének 50 százalékát tekinti természetbeni juttatásnak.

A kifizetőt az adóköteles érték után 54 százalék személyi jövedelemadó terhelte.

Ha a juttatásban olyan személy részesült, akivel a kifizető biztosítotti jogviszonyban állt, akkor a személyi jövedelemadóval növelt adóköteles érték után 29% társadalombiztosítási járulékot kellett fizetni. Biztosítotti jogviszony hiányában a kifizetőt 11% egészségügyi hozzájárulás terhelte az adóköteles érték alapulvételével.

Ha a juttatásban munkavállaló részesült, akkor a munkáltatót további 3 százalék munkaadói járulék is terhelte.

A személyi jövedelemadózásban 2009. február 1-jétől megszűnő cégautóadóhoz kapcsolódóan a kifizető által a tevékenységének ellátása érdekében biztosított úthasználatra jogosító bérlet, jegy nem minősül természetbeni juttatásnak, ehelyett az Szja törvény kimondja ezek adómentességét.

Adókötelezettség 2008-ban kizárólag a magánszemély saját (vagy bérelt, kölcsönvett) személygépkocsijának hivatali, üzleti használatára tekintettel adott autópálya matrica (bérlet) esetében keletkezett. Ekkor a matrica árának a magáncélú használattal arányos részét terhelte a természetbeni juttatásokra vonatkozó rendelkezések szerinti adókötelezettség.

2009-től a kifizető által adott úthasználatra jogosító bérlet, jegy adómentességének kimondásával a magáncélú használattal kapcsolatos arányosítás nem szükséges.

A matricára vonatkozó útnyilvántartást vagy az egyébként is vezetett útnyilvántartás részeként, vagy attól függetlenül kellett elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy az úthasználatra jogosultság időszakában (a matrica érvényességi ideje alatt) olyan részletes nyilvántartást kellett vezetni, melyből a díjköteles útszakaszok és ezen belül a magáncélból és az üzleti (hivatalos) célból megtett utak aránya megállapítható volt.

2009-ben megszűnik az a lehetőség is, hogy a cégautó adó megfizetésével a személygépkocsi úthasználati díja teljes egészében elszámolható költség, abból csak az úthasználatra jogosultság időszakában a díjköteles útszakaszon történt üzleti célú futásteljesítmény arányában számított rész vehető figyelembe (Szja. tv. 11. számú melléklet I./28. pont).

A vállalkozói kivét meghatározását előíró rendelkezésből kikerül a magáncélú úthasználat figyelembe vétele, és az ezzel összefüggő 50 százalékos választási lehetőség (Szja. tv. 16. § (4) bek.).

Ugyanakkor az úthasználat díjának előbbiek szerinti elszámolása nem jár együtt az új cégautó adó fizetési kötelezettségével, ha egyébként a személygépkocsira nem történik költségelszámolás.

A 2009. február 1-jei hatálybalépés miatt 2009-ben az úthasználati díj

  • • január hó folyamán még a régi szabályokat kell alkalmazni, vagyis a régi cégautó adótétel megfizetésével a 20% értékcsökkenés, az éves úthasználati díj egy tizenketted része, valamint az üzemi használat arányában a januárban felmerült kiadások (ideértve a januárban érvényes úthasználati díjat is) számolhatók el;
  • • február 1-je után az év további részében felmerült kiadások (ideértve a februártól érvényes úthasználati díjat is) az üzemi használat arányában számolhatók el, valamint a 2009-ben használatba vett személygépkocsira átalányban érvényesíthető értékcsökkenési leírás.