Vagyonosodási vizsgálat során figyelembe veendő jövedelem összege nem minden esetben esik egybe a bevallott jövedelemmel

Vagyonosodási vizsgálat során az ellenőrzés a magánszemély valamennyi jövedelmét számba veszi, függetlenül annak forrásától. Jellemző adóhatósági gyakorlat, hogy a jövedelem összege a bevallás alapján kerül megállapításra.

Önálló tevékenység esetén a magánszemélynek lehetősége van – függetlenül tényleges költségeitől – 10%-os költséghányadot érvényesíteni. A költséghányad választása esetén valamennyi bevétellel szemben 10%-os költséghányad számolható el.

Az Szja tv-ben meghatározott feltételek megléte esetén az egyéni vállalkozó átalányadózás útján állapíthatja meg adóköteles jövedelmét. Az átalányadózás lényege, hogy az Szja tv. a bevétel %-ában állapítja meg az elszámolható költségeket, amelytől a ténylegesen felmerült költségek összege eltérhet. Átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó adóköteles jövedelme a bevétel bizonyos %-a.

Az említett esetekben az adóköteles és a tényleges jövedelem összege nem feltétlenül esik egybe.

Természetesen a trükk alkalmazása akkor ajánlott, ha a figyelembe vehető jövedelem összege nagyobb a bevallottnál. Ebből következően evás egyéni vállalkozó számára a fentiekben leírtak nem járható, mivel a tényleges jövedelme kisebb, mint az eva alapja.

Már az ellenőrzés elején fel kell hívni az adóellenőr figyelmét, hogy a tényleges jövedelem nem egyezik meg a bevallott jövedelemmel. Az adóellenőrzés nem jár el jogszerűen, ha minden érdemi vizsgálat nélkül a tényleges költségek összegét az Szja tv. által vélelmezett hányadban állapítja meg.

A becslési eljárás során az ellenőrzésnek a rendelkezésre álló adatok, információk, körülmények alapján kell megállapítania a költségeket, s nem pusztán vélelemre alapozva.

A magánszemély a tényleges költségeit bizonyító számlákat benyújthatja az ellenőrzés részére. A számlák benyújtása nem jár kockázattal, mivel akkor is jogosult a költséghányad alkalmazására, ha a tényleges költségei ennél kisebbek.

A számlák birtokában az ellenőrzés kizárólag akkor folytathat le becslési eljárást a költségek megállapítására, ha bizonyítja a számlák hiteltelenségét.

A vagyonosodási vizsgálat során a bevallottnál nagyobb jövedelem bizonyos kiadások fedezetére vehető figyelembe.

Vagyonosodási vizsgálat esetén – helyszíni szemle

A vagyonvizsgálat lefolytatására az adóhivatal hivatalos helységében és nem az adózó lakásában kerül sor. Helyszíni szemlére csak akkor van módja az adóhatóságnak, ha a szemle tárgyát képező vagyontárgy vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik, gazdasági hasznot hajt (pl. ingatlan bérbeadása). Mód van helyszíni szemlére akkor is, ha azt az adózó kifejezetten kéri életkörülményeinek hiteles bemutatása végett.

Az adóhatóság valamennyi bizonyítékot mérlegelni köteles, mielőtt dönt a vagyongyarapodás igazoltságáról, vagy a becslési eljárás megindításáról.